Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységére és az összes foglalkoztatási jogviszonyra kiterjedően a 2020. év végén kifizetett jutalmak listáját, személyenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 16.

Üdvözlettel:

Mészáros Szilárd

Rosta Zsuzsanna Katalin, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Mészáros Szilárd!

 

Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző asszony megbízásából, csatolva
küldöm meg a KiMitTud weboldalon keresztül 2021. január 16. napján, a
„Hivatali jutalmak 2020 év végén - Budapest IX. kerület Ferencváros
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal” tárgyában elküldött közérdekű
adatigénylésére a választ.

 

Tisztelettel:

 

Rosta Zsuzsanna
Jegyzői referens

[1]Ferencvaros-logo

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Tel.: (+36-1) 215-1077/252;
E-mail: [email address]
Honlap: [2]www.ferencvaros.hu

 

References

Visible links
2. http://www.ferencvaros.hu/