Koncz Tamás Sándor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023-as évben HÉV-jegyellenőr munkakört betöltő munkavállalók által elszenvedett

- bűncselekmények számát vonalakra (H5, H6, H8, H9) lebontva,
- bűncselekménynek nem minősülő erőszakos cselekmények számát vonalakra (H5, H6, H8, H9) lebontva,
- ezekből azoknak a számát, melyeknek időszakos vagy tartós negatív egészségügyi következményei (pl. betegállomány, maradandó rokkantság stb.) lettek vonalakra (H5, H6, H8, H9) lebontva,
- ezekből azoknak a számát, amikor esetlegesen rablótámadás formájában a HÉV-jegyellenőr jegykészletét, munkaeszközeit eltulajdonították vagy megrongálták vonalakra (H5, H6, H8, H9) lebontva,
- az Önök vállalata részéről tett jogi, biztonsági és egyéb intézkedés(ek) részletezését a fentiek tekintetében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 17.

Üdvözlettel:

Koncz Tamás Sándor

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 Ügyszám: 0038/002281/2023 

 

Koncz Tamás Sándor

[1][FOI #23962 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Koncz Tamás Sándor!

 

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2024. január 17-én érkezett, közérdekű
adatigénylést tartalmazó bejelentésével kapcsolatosan az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a levélben szereplő adatok a BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
BKK) munkavállalóinak munkahelyi baleseteit rögzítő nyilvántartásból
származnak, így ez csupán egy nem reprezentatív adatsor, az esetkörre
jellemző magas látencia miatt nem lehet teljes körű.

 

2023-ban összesen 14 darab tudomásunkra jutott, HÉV-jegyellenőrt érintő
munkahelyi baleseti esemény volt, ebből négy esetben utastámadás történt,
melyből egy esetben a HÉV-szerelvény vezetője értesítette a hatóságot. A
négy esetből három a H5 HÉV vonalán, egy pedig a H8 HÉV vonalán történt és
ezekből fakadóan összesen két esetben keletkezett táppénzes állomány.

A fentieken kívül nem rendelkezünk arra vonatkozó információval, hogy
utastámadás következtében a HÉV-jegyellenőr jegykészletét vagy
munkaeszközét megrongálták, eltulajdonították volna.

 

A BKK felelős munkáltatóként munkavállalói számára rendszeresen szervez
munkavédelmi tárgyú továbbképzéseket és tréningeket, illetve éves ismétlő
képzéseket, továbbá a támadásokkal kapcsolatban valamennyi munkavállalónk
számíthat a BKK részéről jogi tanácsadásra, igény esetén pedig jogi
képviselő igénybevételéhez segítséget nyújtunk.

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

 

 

Budapest, 2024. január 30.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Jaskó Tamara

Levelezési koordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató az
[2]Adatvédelem (bkk.hu) oldalon található.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[3]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [4][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[5]https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/utazas... hivatkozás alatt
érhető el.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #23962 email]
2. https://bkk.hu/magunkrol/adatvedelem/
3. http://www.naih.hu/
4. mailto:[email address]
5. https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/utazas...