HESZ módosításához meghirdetett partnerségi egyeztetés meghírdetése

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem tájékoztatásukat, hogy a Településszerkezeti terv, a HÉSZ és Szabályozási terv módosításához az Agárd 3481/1 hrsz.-u és a mellette lévő 3489/2, 3484/14,3484/15 hrsz.-u ingatlanok területét érintő partnerségi véleményezés, melynek lezárását 2022.szeptember 21-én a testületi ülésen szándékoznak lezártnak nyilvánítani, hol és mettől meddig lett meghírdetve a pertnerek részére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 20.

Üdvözlettel:
Vas Péter
a Civilek a Velencei-tóért FaceBook csoport aktivistája

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

 

 

Üdvözlettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Belányi Boglárka!
Ismétetlten kérdezem, hogyan értesül a véleményező az E-TÉR-be kikerült dokumentum ott létéről?
Kit nevez a rendelet véleményezőnek?
Kit neveznek önök partnernek az egyszerűsített partnerségi eljárás folyamán?
Hol látható a tervdokumentáció jelenleg?

Üdvözlettel:

Vas Péter

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

 

 

Üdvözlettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Belányi Boglárka!
Tisztelt Jegyző Asszony!

Az ön által javasolt helyen, az E-TER felületen, nem találtam csak a 3489/1 HRSZ alatt a bontási engedélyezés eljárását.
Kérem tájákoztatását az új építkezésre vonatkozóan a bejelentés dátumát, az építési eljárás típusát, a építkezés címét és helyrajzi számát illetőleg, hogy láthassam a épületek terveit.

Üdvözlettel:

Vas Péter

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

 

 

Üdvözlettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Belányi Boglárka!

Az "új építkezés" alatt a bontás, után a egyeztetésben kiírt helyrajzi számok alatti területekre építendő objektumokat értem.
A bontási eljárás a Nádas Étterem épületeire vonatkozik. Más most meglévő építmények nem kerülnek bontásra?
Az önök által többször említett és ajánlott E-TÉR web-re bejelentkezésem után nem léphetek be, mivel egyrészt az az egyeztetés nincsen már folyamatban, másrészt még mindig nem tudom, hogy lehettem-e volna az egyeztetés alanya.
Így továbbra is fenn tartom kérdésemet, hol ismerheti meg a város lakója a tervezett építkezés pontos helyét, majdani eredményét, a beruházót, a kivitelezőt és elérhetőségét, az építkezés befejezésének határidejét.

Üdvözlettel:

Vas Péter

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

 

 

Üdvözlettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Belányi Boglárka!
Sajnos a kapott válasz nem sikerült megnyitnom.

Üdvözlettel:

Vas Péter

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Vas Péter Úr!

Arra gondolok, figyelemmel arra, hogy egy hónapja folyik a levelezés a fent generált e-mail címen, érzékeli a rendszer a 30 nap elteltét.

Amennyiben van rá mód kérem, szíveskedjen megadni egy e-mail címet, amire megkísérelhetem továbbítani Jegyző asszony válaszlevelét.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel:
Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Belányi Boglárka!

Sajnálattal tapasztalom, hogy nem válaszolnak feltett kérdéseimre, e helyett tájékoztatnak olyan dolgokról, melyek számomra semmilyen információval sem bírnak. ( E-TÉR felhasználói kézikönyv )
Megválaszolatlan kérdéseim:
1., Milyen indokkal lett ez a beruházás kiemelt minősítésű?
2., Hol ismerkedhetnek meg a város választópolgárai a épülő beruházás látványterveivel?
3., Mely, most meglévő, épületeket bontanak még le a beruházás érdekében.
4., Tudtommal az építkezési projekt tábla elhelyezése közterületen, jól látható helyen kötelező. Ennek tartalmaznia szükséges a beruházó, tervező, kivitelező cég nevét, a kivitelezés tárgyát,valamint az építés vezetőjének nevét és elérhetőségét, a beruházás megkezdésének és tervezett befejezésének dátumát és az építkezés ÉTDR azonosítóját.

Üdvözlettel:
Vas Péter

Tisztelt Belányi Boglárka!

Emlékeztetőül, eddig megválaszolatlan kérdéseim:

1., Milyen indokkal lett ez a beruházás kiemelt minősítésű?
2., Hol ismerkedhetnek meg a város választópolgárai a épülő beruházás látványterveivel?
3., Mely, most meglévő, épületeket bontanak még le a beruházás érdekében.
4., Tudtommal az építkezési projekt tábla elhelyezése közterületen, jól látható helyen kötelező. Ennek tartalmaznia szükséges a beruházó, tervező, kivitelező cég nevét, a kivitelezés tárgyát, valamint az építés vezetőjének nevét és elérhetőségét, a beruházás megkezdésének és tervezett befejezésének dátumát és az építkezés ÉTDR azonosítóját.
Ezen adatok nyilvánosságra hozása kötelező, tehát nem sérthet személyiségi jogokat.
5., A Partnerségi egyeztetés elindításakor, kiket tekintettek partnernek és milyen formában értesítették őket a tervnek az E-TÉR-ben való megjelenésről?

Az önök által kért közvetlen elérhetőségem:
[email address]

Üdvözlettel:

Vas Péter

Belányi Boglárka, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

 

 

Üdvözlettel:

Belányi Boglárka
szervező

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]