Tisztelt Majosháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról, a helyi környezetvédelemről szóló 18/2006. (XII.13.) számú Kt. rendeletét és amennyiben van, annak mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 21.

Üdvözlettel:

Dr. Zsikó Roland

Dunavarsány PMH - Aljegyző,

4 Melléklet

 • Attachment

  a k zter letek s ingatlanok rendj r l a telep l s k ztisztas g r l a....docx

  12K Download View as HTML

 • Attachment

  a telep l si hullad khoz kapcsol d hullad kgazd lkod si k zszolg ltat s....doc

  138K Download View as HTML

 • Attachment

  az nkorm nyzati rendeletekben meghat rozott szab lys rt si rendelkez se....pdf

  40K Download View as HTML

 • Attachment

  a K ZTER LETEK s INGATLANOK RENDJ R L a TELEP L S K ZTISZTAS G R L a....docx

  59K Download View as HTML

Tisztelt dr. Zsikó  Roland!

 

Kérésének megfelelően, mellékelten megküldöm a kért rendeletet
(mellékleteivel) és az azt módosító rendeleteket.

 

Tisztelettel:

 

Tyukodi-Bihari Zsuzsanna

Dunavarsány Város Önkormányzat aljegyzője

* 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

8 [1][email address]

( 24/521-040, fax: 24/521-056

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]