Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szigeti Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Hasznosítási szerződés

We're waiting for Szigeti Ádám to read a recent response and update the status.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy az NKFI által közzétett alábbi cikkben leírt "agyi defibrillátor" nevű találmányra (amelyet az SZTE alkalmazottja a cikk szerint szabadalmaztatott is) az SZTE rendelkezik-e hasznosítási szerződéssel, különös tekintettel egy ilyen találmány lehetséges forgalmi értékére, és arra, hogy azt az egyetem alkalmazottja fejlesztette ki. Ha a törvényi előírások ellenére ilyen szerződés esetleg nem keletkezett, ennek mi az oka?

A link: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/online-s...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 1.

Üdvözlettel:

Szigeti Ádám

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Szigeti Ádám!

 

Alábbi közérdekű adatigénylésére válaszolva – a Szegedi Tudományegyetem
nevében – az alábbiakról tájékoztatom:

 

Dr. Berényi Antal kutató, mint a Szegedi Tudományegyetem alkalmazottja,
2016. szeptember 05. napján, az irányadó jogszabályoknak és a Szegedi
Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatában foglaltaknak
megfelelően online találmányi bejelentést tett a Szegedi Tudományegyetem,
mint munkáltató irányába az „Intersectional short-pulse electrical
stimulation of the brain” c. szellemi alkotásra vonatkozóan.

 

Egyetemünk a szellemi alkotás jogutódlása céljából lefolytatta a szükséges
eljárást.

Abból adódóan, hogy Dr. Berényi Antal feltalálótársa Dr. Buzsáki György a
New York-i egyetem kutatója az „Intersectional short-pulse electrical
stimulation of the brain” c. találmány a két egyetem közös tulajdonát
 képezi, és  75%-25% arányban oszlik meg a New York-i Egyetem és a Szegedi
Tudományegyetem között. A szellemi alkotás SZTE-re eső 25% tulajdoni
részaránya tekintetében a 20/2016 (X.04.) számú Innovációs Bizottsági
határozat értelmében az SZTE általi jogutódlás megtörtént. Ezen tényt az
Egyetem a 16/2017 (XI.03.) számú Innovációs Bizottsági határozatban
megerősítette.

 

Az SZTE és a New York-i Egyetem 2018. május 31. napján intézményközi
megállapodást kötöttek a szellemi alkotás tulajdoni viszonyainak, a
kapcsolódó költségeknek és az üzletfejlesztési tevékenységek rendezése,
rögzítése érdekében.
A megállapodás aláírásával az SZTE felhatalmazta a New York-i Egyetemet az
üzletfejlesztési tevékenység ellátására, melynek eredményeként a szellemi
alkotás hasznosítására a New York-i Egyetem köt a Neunos Zrt.-vel
hasznosítási szerződést. A szerződés-tervezetet az SZTE jóváhagyta, az
elfogadott verziót az SZTE 2019.03.12-én megküldte a New Yorki egyetemnek.
A szerződés még nem került aláírásra, az egyeztetések folyamatban vannak,
így az aláírás a közeljövőben várható.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szigeti Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.