Hány személy rendelkezett 2021-ben a személyijövedelemadójának 1 +1 százalékának a felajánlásáról?

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.
1. Hány személy nyújtott be 2021-ben SZJA bevallást?
2. Hány személy rendelkezett 2021-ben az SZJA-ból felajánlható SZJA 1 + 1 százalékáról?
2.a Egyházaknak felajánlott 1 % összeg nagysága és az adóalanyok száma?
2.a.a.korábbi döntéséből következően automatikusan figyelembe vettek esetén?
2.a.b. újonnan rendelkezők száma esetén?
3. Civil szervezeteknek felajánlott 1 % összeg nagysága és az adóalanyok száma?
4. A Nemzeti Tehetség Program céljára felajánlott 1 % összeg nagysága és az adóalanyok száma?
(Megjegyzés: Tállai András 2022. május 15-én az 1 + 1 % témakörben kiadott MTI közleményében, csak részleges adatokat tudott nyilvánosságra hozni.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 19.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Fenti tárgyban benyújtott közérdekű adatigénylésére válaszul alábbiakról tájékoztatom.

Kérdéseire a válasz megtalálható a NAV 2021-es évkönyvében: NAV Évkönyv 2021 - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)
(https://nav.gov.hu/kiadvanyok/evkonyvek/...).

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2023.május 4.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal