Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2019. szeptember hó valamennyi napjáról készült hálózati napi jelentéseket .pdf formátumban – úgy, hogy a szövegek kijelölhetőek legyenek, tehát nem kinyomtatva és beszkennelve a fájlt –, melyek tartalmazzák az adott napra vonatkozó:

- vonatok menetrendszerűségét
- megrendelt vonatok darabszámát
- leközlekedett vonatok darabszámát
- lemondott vonatok darabszámát
- nem pontos vonatok darabszámát
- késések összegét percben
- fajlagos késést percben
- menetrendszerűséget százalékban
- a járatok alábbi kategóriáira bontva:
- elővárosi
- regionális
- országos
- feláros országos
- InterCity
- 500-as vonatszámcsoport
- 600-as vonatszámcsoport
- 700-as vonatszámcsoport
- 800-as vonatszámcsoport
- 900-as vonatszámcsoport
- rendkívüli eseményeket
- biztosítóberendezési hibákat
- szolgálatképtelenségeket
- nehézményeket
- egyéb hibákat
- az alábbi adatokat megadva:
- az esemény
- típusa
- kezdete óra, percben
- vége óra, percben
- helyszíne (tól-ig)
- leírása
- következménye(i)
- okozott késések
- megkésetett vonatok száma
- okozott késések összessége
- 80a vonali vágányzárral kapcsolatos intézkedéseket, eseményeket
- az alábbi adatokat megadva:
- az esemény
- kezdete óra, percben
- vége óra, percben
- helyszíne (tól-ig)
- által érintett vonatszám
- leírása
- miatt tett intézkedések
- csoportos utazások számát és a csoportok összlétszámát
- különvonatokat
- az alábbi adatokat megadva:
- a különvonat
- dátuma
- vonatszáma
- útvonala
- autóbuszmegrendeléseket
- az alábbi adatokat megadva:
- a buszokat szolgáltató cég neve
- a buszok útvonala
- a buszok darabszáma

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 3.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
elnökségi tag
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

30 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019.10.03-i napon beérkezett közérdekű adatigényével kapcsolatban Társaságunk a MÁV-START Zrt. vonatkozásában a következő választ adja.

Mellékelten megküldjük a 2019. szeptemberi hálózati információkra vonatkozó adatokat.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok vonatkozásában a következőket tartalmazza:
3. § 5. pontja szerint „közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.”

3. § 6. pontja szerint közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;”
A fentiek értelmében a rendkívüli események és az azzal kapcsolatban tett intézkedések nem tartoznak a közérdekű- illetve a közérdekből nyilvános adatok körébe.

31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.
52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése