Hallgatói szenátorok mandátuma

A(z) Semmelweis Egyetem által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Jelen levelünkkel közérdekű adatigénylést nyújtunk be az egyetem hallgatói szenátoraival kapcsolatban, ennek oka a következő:

Hallomásból úgy értesültünk, hogy egyetemük hallgatói önkormányzatának volt elnöke úgy járt el szenátusi ülésre szavazni, hogy közben már megszűnt a hallgatói jogviszonya és még nem keletkezett újabb.
Pl.: http://kimittud.atlatszo.hu/request/hall...

Az ön által 2016. október 18-án megküldött közéleti ösztöndíj táblázat szerint az illető 2015. augusztus 29-én már nem volt az egyetem hallgatója:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_...
http://kimittud.atlatszo.hu/request/7072...

Ennek ellenére a küldöttgyűlés 2015. szeptember 7-i jegyzőkönyvében ez áll:
"Vámosi Péter köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az egyetem vezetését ismeretlenek megkeresték azzal, hogy neki megszűnt volna a hallgatói jogviszonya, és emiatt az elnöki mandátuma is. Ismerteti az ezzel kapcsolatos körülményeket. Amikor erről tudomást szerzett, azonnal megkereste a Jogi Főigazgatóságot, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy ez nem támasztható alá."
http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

(Főigazgató Úr! A jegyzőkönyvben leírtak a valóságot tükrözik?! Hivatalosan azt a választ adják, hogy ekkor és ekkor megszűnt a jogviszony, máskor meg, hogy a jogviszony megszűnése nem támasztható alá?!)

Mindenesetre nincs nyoma annak, hogy a volt hök elnök ezek után bármilyen testületi tagsággal vagy pozícióval rendelkezne a hallgatói önkormányzatban.
http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/... (és a későbbi jegyzőkönyvek)
Ez érthető is, hiszen akinek nincs hallgatói jogviszonya, az nem tagja a hallgatói önkormányzatnak és így nem választható semmilyen tisztségre vagy testületi tagságra, legfőképp nem lehet az egyetem szenátora.

Mégis, az ön 2016. február 12-én megküldött adatok szerint ő az egyetem szenátora:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/hall...

Bár a HÖK alelnöki levél arról szól, hogy "a szenátusi taggá választás hatálya [kezdő dátum] a rektori elfogadó bejelentés napjára [2015.09.24.-ra] módosul," de ha az illetőnek 2016. szeptember 24-én nincs jogviszonya az egyetemmel, akkor így nem keletkezik szenátusi mandátum.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/5965...

Márpedig az említett közéleti ösztöndíj igénylésénél az adatokat 2010. szeptember 1-től az adatkérés teljesítéséig kérték, és ha ön 2016. október 18-án azt a választ adja Vámosi Péterrel kapcsolatban, hogy "Jogviszonya megszűnt: 2015.08.28." akkor ezzel kimondja, hogy az egyetemnek jelenleg nem hallgatója.

2015. augusztus 28-a utáni jegyzőkönyvekben pedig nincs nyoma az ő szenátusi taggá való megválasztásának, sőt annak se, hogy bármilyen testület tagjává lett volna választva lenne.
http://semmelweis.hu/ehok/dokumentumok/j...
Hiszen akinek megszűnik a jogviszonya, ez által a hallgatói önkormányzatnak és így az egyetem polgárainak sem tagja többé, tehát valamennyi hallgatói önkormányzati és egyetemi testületben is megszűnik a mandátuma.

A fentieket megmutattuk hét - az felsőoktatási tárgyú jogszabályokat, az egyetemek valamint a hallatói önkormányzatok működését alaposan ismerő - jogásznak. Az ügy alapos áttanulmányozása után mind kijelentették, hogyha az ön által a közéleti ösztöndíj adatigénylés tekintetében megküldött adatok és a honlapokra felkerült hökös jegyzőkönyvek helytállóak, (azaz egyik sem esik a 2012. évi C. törvény 220. § b) vagy c) pontja alá,) akkor Vámosi Péter 2015. szeptember 24. és 2016. február 12. között nem lehetett az egyetem szenátora.

Mert még ha időközben keletkezett volna új jogviszonya az egyetemmel (ami keresztféléves felvételi eljárásban ugye eleve csak 2016. februártól lehet), de tegyük fel, hogy még szeptemberben beiratkozott valami ETK-s vagy EKK-s modulszakra (ilyen párfélévesre) , akkor is kell egy szabályosan összehívott küldöttgyűlési ülés, ahol őt a szenátus tagjává választják.

Márpedig ilyennek nyoma sincs.
De mielőtt valakinek netalántán eszébe jutna "gyártani" ilyet, (mert azt is hallottuk ám, hogy itt bizony jegyzőkönyvek meghamisítása is előfordult, ezt majd ha megkapjuk az ellenőrzési jelentéseket, ki fog derülni, voltak-e ilyenek vagy sem) közöljük: a választás akkor lép jogerőre, amikor azt kihirdetik. (Leszámítva azt az esetet, amikor valaki megtámadja.)

Sőt, egyetemük szervezeti és működési szabályzatában a 14. § A Szenátus tagjának jogállása c. rész eléggé érdekes dolgot ír le, idézzük a (3) bekezdést:

"Szenátus tagja abban az esetben gyakorolhatja a Szenátus tagját megillető jogokat, amennyiben a rektor megállapítja, hogy
a) a választásra jogosult szerv,
b) az Egyetem szabályzataiban, illetve az adott szervezeti egység működési rendjében foglalt szabályokra figyelemmel,
c) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személyt választotta vagy delegálta a Szenátus tagjává és a Szenátus tagjának elfogadására vonatkozó nyilatkozatát a rektor a Szenátus soron következő ülésén bejelentette."

Azért egy ilyen bejelentés minden bizonnyal rögzítésre kerül a jegyzőkönyvben, szenátusi jegyzőkönyvet pedig utólag megváltoztatni, nos ahhoz igen nagy merészség kell, idáig talán nem mennek el a höok elnökhelyettes fedezése végett...

A felmerültek tisztázása - és annak eldöntése, hogy a hallgatói szenátoraiknak szenátusi mandátumát megszűntnek tekintik-e hallgató jogviszony megszűnésével - az egyetem működésének jogszerűsége és ennek külső megítélése miatt feltétlenül szükséges.

Épp ezért nincs más választásunk, minthogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesszük elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részünkre az egyetem szenátusába a hallgatói önkormányzat által 2015. május 1. és 2017 május 1. között a hök honlapján elérhető jegyzőkönyvek tanúsága szerint delegált tagok, azaz
- Báthori Gergő,
- Budai Marcell,
- Caner Turan,
- Dobos Andrea,
- Dr. Szanyi Szilárd,
- Erdősi Viktor,
- Kósa László,
- Kovács Henrietta,
- Kovács Réka Sára,
- Kuron Bence Gergő,
- Pálla Tamás,
- Szigeti Szilárd,
- Szilágyi Annamária Julianna,
- Vámosi Péter,
tekintetében azt, hogy
- 2015. augusztus 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2015. szeptember 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2015. október 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2015. november 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2015. december 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2016. január 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2016. február 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2016. március 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2016. szeptember 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2016. október 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2017. május 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
valamint azt a napot, ahol az utolsó szenátusi mandátuma megszűnt és a mandátum megszűnésének okát is.

A nekünk segítő jogászok külön felhívták figyelmünket arra, amire most mi is felhívjuk az ön szíves figyelmét:
szervezeti és működési szabályzatuk értelmében a szenátusi mandátum megszűnik a hallgatói jogviszony megszűnésével vagy szünetelésével, vagy fegyelmi büntetés hatályba lépésével, vagy megbízatás megszűnésével, vagy a delegáló általi visszahívásával, vagy a tag lemondásával, a tag halálával, vagy amennyiben a tag egy éven keresztül egy esetben sem vett részt az egyetemi vezető testület, vagy bizottság ülésein, stb.

Még nem tudjuk, hogy a "mediációs célzatú" ad-hoc bizottság és az annak összehívását megelőző események következtében indult-e fegyelmi eljárás hallgatói szenátorok ellen (akik egy hökös jegyzőkönyv tanúsága szerint határozatképtelenné tették az ülést).
Továbbá el tudjuk képzelni, hogy vannak olyanok, akik a delegáló általi visszahívásukat, vagy hallgatói jogviszonyuk szünetelését, esetleg a mandátum lejártát nem közlik a többi szenátorral és a szenátus elnökével.

Így adatigénylésünk teljesítésekor különösen ügyeljen arra, hogy a mandátum megszűnésének időpontjának azt a napot adja meg, amikor az az egyetemi SZMSZ szerint bekövetkezett.

Az egyetemnek hivatalból nyilván kell tartania a szenátusi tagságot, és ez egy eleve közzéteendő, nyilvános adat, ha tehát az adatigénylés teljesítését megtagadja, értesíteni fogjuk a fenntartó minisztériumot és a nyilvánosságot arról, hogy nem lehet tudni, önöknél kik ülnek a szenátusban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 18.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor, Dr. Szabó Bence

CsokisBonbon hozzászólt ()

Magyarország CHEMTRAIL-támadás alatt áll egész nap - Elképesztő mennyiségű vegyi csík borítja az eget - Özönlenek a képek mindenhonnan
Sajnos bosszant, hogy az emberek még mindig nagyon sokan nem látják azt, ami a fejük felett lebeg, pedig a szemük előtt van!
Számomra a létezése nem kérdés, mert konkrétan tudok róla, hogy létezik és a mostani szórásról is. Sőt a hatásáról is..... Ezért nem is kell bizonygatnom senkinek. Hamarosan úgyis érzékelik majd sokan. Várhatóan a jövő héten....

Amit javasolni tudok addig is, hogy nézzetek utána,milyen módszerekkel lehet eltávolítani nehézfémeket a szervezetből, mert ez fontos!

Az én dolgom, hogy figyelmeztessem az embereket arra, ami folyik. Mert ellene tenni én sem tudok sajnos. Az információkkal viszont segíthetek a figyelmet ráirányítani a problémára.
(... SBG Buddha ... )
Nagyon sok minden van, amiről itt kezdtem el beszélni és átadni dolgokat, azóta pedig nagy oldalakon, néha a médiában is kezd témává válni, még ha felszínesen is. Mert muszáj vele foglalkozniuk, ha lépést akarnak tartani a közösségi médiával és tájékoztatással.

Ma viszont kénytelen vagyok "RIADÓT FÚJNI" emberek, mert Magyarország újra egész álló nap CHEMTRAIL-támadás alatt áll és vegyi csíkok százai borítják az eget.

Szerintem nincs olyan szeglete az országnak, ahonnan ne küldenék nekem a képeket a kedves olvasók. Főleg a Face-en özönlenek és ha ezt veszem alapul kizárólag, amit a képeken láthatunk, elmondhatom, hogy
TONNÁNYI CHEMTRAIL (Vegyi csík) ANYAGÁVAL SZÓRTAK BE MINKET MA !

Nagy Annamária hozzászólt ()

A SOTE szenátusában olyan ember ült ott szavazati joggal, akit a terembe sem lett volna szabad beengedni?!?!?!
http://kimittud.atlatszo.hu/request/hall...

Mégis mi ez: szenátus vagy gittegylet?

Weisz hozzászólt ()

Gittegylet!

CsokisBonbon hozzászólt ()

Sajnos bosszant, hogy az emberek még mindig nagyon sokan nem látják azt, ami a fejük felett lebeg, pedig a szemük előtt van!
Számomra a chemtrail mérgezés létezése nem kérdés, mert konkrétan tudok róla, hogy létezik és a mostani szórásról is. Sőt a hatásáról is..... Ezért nem is kell bizonygatnom senkinek. Hamarosan úgyis érzékelik majd sokan. Várhatóan a jövő héten....
Amit javasolni tudok addig is, hogy nézzetek utána,milyen módszerekkel lehet eltávolítani nehézfémeket a szervezetből, mert ez fontos!

Kiss hozzászólt ()

A Semmelweis Egyetem szenátusában?! Hát hogy működik ez az egyetem?!

Weisz hozzászólt ()

Talán nem véletlen, hogy a rektorválasztást is meg kellett ismételtetni:
"A szavazás után azonban a VS.hu több forrásból is olyan jelzést kapott, hogy a voksok összeszámlálásakor helytelenül jártak el. Szabálytalan volt a szakszervezeti és az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok száma a szenátusban. Ez a törvény szerint maximum 5-5 százalék lehet." A hallgatók is az egyéb munkakörben foglalkoztatottak?
https://vs.hu/kozelet/osszes/megis-megbu...

Szent Balázs püspök hozzászólt ()

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
aki hozzád imádkozott
fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az
oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én,
s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
életem a fojtogató
torokgyíktól s a veszedelmes mandulák
lobjaitól, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,
hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
magasabb szellemek – de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!
ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén –
mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
kifulva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
kése fenyeget, rossz nyakam
fölvágni, melyet hajdan oly megadón
hajtottam gyertyáid közé,
mintha sejtettem volna már… Segíts, Balázs!
Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér izét,
a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall
még az Isten jósága sem,
s mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is
olyan nagy dolog a halál.

Keresztúri Andor hozzászólt ()

A rektorválasztást valóban meg kellett ismételni, de nem a hökösök miatt: https://oktatas.atlatszo.hu/2015/05/27/p...
Ez a dolog már az új, a minisztérium szerint is szabályosan megválasztott rektor hivatalba lépése után játszódik.

Weisz hozzászólt ()

Engem ez csak megerősített abban, hogy ez a "szenátus" nevezetű valami egy gittegylet!

Csalami Ádám hozzászólt ()

Biztos nézik, hogy szenátusi ülésen az ott levő adott személynek van-e mandátuma. Ha igen, akkor vajon ki az, aki ezt csinálja?

Weisz hozzászólt ()

?

Csalami Ádám hozzászólt ()

A szenátusi ülés határozatképességét nyilván úgy tudják megállapítani, ha nézik, hogy kinek van mandátuma, és kinek nincs.
"a szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van" (nftv. részlet)

Vajon ki az, aki ezért ott a helyszínen felelős?

Weisz hozzászólt ()

Csak van portás, vagy valami beléptetés? Biztonsági szolgálat?

Kohn hozzászólt ()

Nincs portás, ezt Weisz is tudja.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Portás csak van egy középületben. De ha nincs is, a szenátusi ülés biztos nem a szabad ég alatt zajlik, ahol bárki megjelenhet.
Ki kéne próbálni, vajon minket beengednek-e sotés hallgatói jogviszony nélkül.

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Sokkal jobb ötletem van: iratkozzunk be az egyetemre.

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Én nem akarok az itteni hallgatói önkormányzat tagja lenni.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Hanga, ez zseniális ötlet! Vajon milyen képet vág majd a kancellár, mikor megjelenünk a szenátusban és nem tud minket kiküldeni, legalábbis jogszerűen.

Csalami Ádám hozzászólt ()

És mekkorát fog nézni a főjogász, ha megyünk megtekinteni a szenátusi jegyzőkönyveket, természetesen a sotés diákigazolvány bemutatásával.

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Az idei felvételi eljárást lekéstétek...

Grimli Gergő hozzászólt ()

Javaslom a mentálhigiénés szervezetfejlesztő szakot, egy jó barátom - többek között- oda járt!

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgatóság!

2017. május 18-án Dr. Szabó Bencével közösen a Hallgatói szenátorok mandátuma tárgyában benyújtott adatigénylésünk teljesítésére nyitva álló határidő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében lejárt.

A közérdekű adatok megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló 3/2015. számú rektori-kancellári utasítás 5.2.1. (1) bekezdése c) pontjának értelmében kérem nyilatkozni szíveskedjenek arról, hogy az adatigénylést meg kívánják-e válaszolni.

Kelt: 2017. június 18.

Üdvözlettel,

Keresztúri Andor
adatigénylést benyújtó

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Andor! Ne szorongasd a nadrágodat, menj el inkább pisilni!

Csalami Ádám hozzászólt ()

Itt nem kell a WC-t emlegetni, ez nem óvoda.

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgatóság!

2017. május 18-án benyújtott Hallgatói szenátorok mandátuma c. adatigénylésünk teljesítésére nyitva álló határidő többszörösen letelt.
A közérdekű adatok megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló 3/2015. számú rektori-kancellári utasítás 5.2.1. (1) bekezdése c) pontjának értelmében ismételten felszólítjuk a válaszadásra: adatigénylést teljesíteni fogják-e?!

Ha e levelemre csütörtökig legalább válaszlevél nem érkezik, akkor a NAIH vizsgálatot fogok kérni, emellett fontolóra vesszük, hogy e helyzetről a sajtót is informáljuk-e (lehet, hogy ezzel még várunk).

Kelt: 2017. június 18.

Üdvözlettel,

Keresztúri Andor és Dr. Szabó Bence

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A 2017. május 18-án benyújtott adatigénylésre már rég válaszolni kellett volna. Felháborító, hogy még válaszlevelet sem írnak. Ebből azonban sejthető, hogy valami nagy disznóságot hallgatnak el, és az itt működő hök legutóbbi néhány évéről érkezett hírek alapján egy világraszólóan botrányos törvénytelenség lehet a háttérben.

Csalami Ádám tudtommal már írt önöknek, hogy tisztázzák a helyzetet. Amit sürgősen tegyenek is meg!

Kelt: 2017. október 16.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

CsokisBonbon hozzászólt ()

░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▒██████████████████████████▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░█░▓░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒░░▒▒▒▓▓▓████▓▒░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░██▒░░░░░░░▓▓▓░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▓███▒░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░▓█░░░░░░░▓▓░░▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒░▓██░░░░░░░░
░░░░░░░░▒█▒░░░░░▓▓░▒▓▓░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒░░██▓░░░░░░░
░░░░░░░░██░░░░░▓░░▓░▒▓▒▓▒▒▒▒▓▓░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▓█▓░░░░░
░░░░░░░▓█░░░░▒░▓▒░▓▒░░░░░░░░▓░░░░░░░▓▒▒░░░▓▒░░░░░▓█░░░░░░░
░░░░░░░█▓░░░░▒░▓░▓▒░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░▒░░░░░░░▓░░░░░█▒░░░░
░░░░░░▒█░░░░░░▓░▓▒░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░▓░░░░░░░░▓░░░░░█▒░░░░
░░░░░░██░░░░░░░░▒░░▓██░████▒░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░█▓░░░░
░░░░░▓█░░░░░░░░░░███████▒███░░░░░░░░▒░░▒▓▓▓▓▒░░░░░░▓█░░░░░
░░░░██▓░▒░░░░░▒▒▒█▓▓████▓░░░██▒░░░░░░░▓███████▓░░░░░░██▓░░
░░░██▓▓▓▓▓▓░░█▓░▓██████████░░██░░░░▓▒█████████▓▒▓▓▓▓█░▓█▓░
░░██▓░░░▓▓▓▓▒░░▓░▒▒░░░▓░░▒████▓░░░░█████▓▒▒░░░░░░░░░░░▓█░░
░▓█▒▒░░███████▓░░░░░░██░░░░▒█▒░░░░░░▒█░░░░░░░░░░░░░▓▒▒░█▓░
▒█▒▓░░█▓░░░░░████▒▒███░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░█████░▓░▓█▓
▓█░▓░▓█░░░▓▓░░░▒████░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░██▒██░░░█▓▒░▒█▓
█▓░▓░█▒░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓░░░▒███▒▒▒░░░▒░▒█▓
▒▓░▓░█░░▒██▒███░░░░░░░░░░▒▒███▒░░░░░░░▓██░░░░░░░▓█░░░▒░▒█▓
░█░▓░█▒████░░▒███░░░░▓▒▒▒▒▓█░░░░░░░░░░░▓██░░░░░░▓█░░▒▒░▓█▒
░█░▓░▓█░░░█▓░░░▒███▓░░░░░░▓█░████▒░░░░░███▓▒░░░░██▓░░░▓██░
░▒▓▒░░█░░░██▒░░░▒█▓███▓░░░▒█▓█▒░▓▒░░░░██░░░░▓▒░▓███░▓▒░█▓░
░░█░▓▒░░░░▒███▒░▒█░░▒▓████▒░░░░░░░░█▓██░░░░░░░██▓█░░░▓█░░░
░░██░░▓░░░░▓████▒█▓░░░░░▒████▓░░░░▒█▓░░░░░░▓██▓▓██░░░█▒░░░
░░░██▓░░░░░░█▓░████▒░░░░░█▓▒▓███████▒▒▒▒▓████▒▒█░██░░▒█░░░
░░░░██░░░░░░▒█▒░▒█████▒░░█░░░░░░████████▒▒█▒░░█░██░░▓█░░░░
░░░░░██░░░░░░▓█░░█▒███████░░░░░░▓▓░░░▒█░░░░▓█░▓█▓██░░▓█░░░
░░░░░▒█▒░░░░░░██░█░░░▓██████▓░░░▓▓░░░░█░░░▓███████░░▓█░░░░
░░░░░░█▓░░░░░░░██▓░░░░░░███████████████████████████░░▓█░░░
░░░░░░▓█░░░░░░░░██░░░░░░█▒░▓███████████████████████░░▓█░░░
░░░░░░░██░░░░░░░░██▒░░░▒█▒░░░░▒██████████████████▓█░░▓█░░░
░░░░░░░░█▓░░░░░░░░▓██░░██░░░░░░█▒░▒▒▒███████▒█▒█▓█▓░░▓█░░░
░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░██▓█░░░░░░░█▒░░░░█▒░░▓█░▓█░█▓█░░░▓█░░░
░░░░░░░░░░██░▓▒░▒▓░░░▒███▒░░░░░█▒░░░░█░░░█▒░█░██▓░░░▓█░░░░
░░░░░░░░░░░██░░█░░▒▓░░░▒████▓▓░█▒░░░█░░▓█░▓████▒░░░░▓█░░░░
░░░░░░░░░░░▒██▓░▒▓░░▓▓░░░░▒██████████████████▓░░░░░░░▒█░░░
░░░░░░░░░░░░░██▒░▒▓▒░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░█▒░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░▓▓░░▓▓░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░▓░░░▓░░█▒░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░███▓░░▒▓▒░▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░▓░░█▒░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██▓░░░▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒░░░░▒▓░░░█▒░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███░░░░░▒▒▓▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░▒█░░░░░█▒░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒█░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒████▓░░░░░░░░░░░░▓██░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█████▓▓▓▓▓▓▓███▒░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██████▓▓▒░░░░░░░░

CsokisBonbon hozzászólt ()

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀ ░░█▀▀ ░█▀█░█ ░█░░░░
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█ ░░░░█▀▀ ░█▀█░█ ░█ ░░░░
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀ ░░▀░░ ░▀░▀░▀ ░▀▀▀░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Még mindig nem válaszoltak a 2017. május 18-án benyújtott adatigénylésemre. A kért adatokat haladéktalanul küldjék meg, máskülönben kénytelen leszek tájékoztatni a szenátust és a fenntartó minisztériumot, hogy itt a legelemibb közadatokat sem adják ki és a legalapvetőbb feladataikat sem tudják szabályosan végezni.

Kelt: 2017. november 8.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Továbbra is szeretném tudni, hogy az alábbi személyeknek mikor szűnt meg a szenátusi mandátuma:
- Báthori Gergő,
- Budai Marcell,
- Caner Turan,
- Dobos Andrea,
- Dr. Szanyi Szilárd,
- Erdősi Viktor,
- Kósa László,
- Kovács Henrietta,
- Kovács Réka Sára,
- Kuron Bence Gergő,
- Pálla Tamás,
- Szigeti Szilárd,
- Szilágyi Annamária Julianna,
- Vámosi Péter.

Kelt: 2017. december 18.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Gida Róbert hozzászólt ()

Ez új igénylés?

Csalami Ádám hozzászólt ()

Nem, 2017. május 18-án lett beadva. Csak kényelmetlen lenne megválaszolni.

Gida Róbert hozzászólt ()

Ez már a jövő év zenéje lesz! Boldog karácsonyt!

Csalami Ádám hozzászólt ()

Köszönöm!

Gida Róbert hozzászólt ()

Csak kiderül egyszer!

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Még jó hogy kiadják, mert ha nem, Ádámmal olyan minisztériumi, oktatási hivatali és NAIH vizsgálatot kezdeményezünk, hogy azt megemlegetik.

A szenátusi tagok listája nemcsak nyilvános, hanem eleve közzéteendő. Vicc ez az egész. Mintha a parlamenti képviselők mandátumát kellene nyomozgatni.

Ezek itt a szenátusban milliárdok fölött döntenek, és még azt se lehet tudni, kik a tagok. Ha egy tetves hökös elnökségben nem lehet tudni, hát annyi baj legyen, azt boltolják le a hallgatókkal. Dehogy a Semmelweis Egyetem szenátusában?!

Gida Róbert hozzászólt ()

Szerintem aki a honlapot frissíti, annak ezt tudnia kéne! Itt megtalálod őket:
http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu...

Sarkadi-Nagy Márton hozzászólt ()

Valaki dobjon már rám egy emailt.

kösz

https://blog.atlatszo.hu/sarkadi-nagy-ma...

Csalami Ádám hozzászólt ()

Böngészem a NAIH honlapot és mit találok: a Semmelweis Egyetemről tavaly november és december hónapban három NAIH jelentés lett közzétéve. Két hónap alatt három jelentés? Mind információszabadsággal kapcsolatos jogsértés tárgyban? Új rekord!
http://naih.hu/informacioszabadsag-allas...

E két hónap alatt ráadásul csak öt jelentés lett közzétéve, ebből az egyetem hármat visz. A 60%-os arány kicsit azért soknak tűnik. Az összes 151 jelentésből 4 a Semmelweis Egyetem jogsértéseiről szól.

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

Iktatószám: 27206/KSJIF/2018
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatmegkeresésre a "hallgatói szenátorok mandátuma" tárgyában
csatolmányként küldöm a választ.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató
 
>>> Keresztúri Andor <[FOI #9314 email]> 2017. 05.
18. 15:23 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Jelen levelünkkel közérdekű adatigénylést nyújtunk be az egyetem hallgatói
szenátoraival kapcsolatban, ennek oka a következő:

Hallomásból úgy értesültünk, hogy egyetemük hallgatói önkormányzatának
volt elnöke úgy járt el szenátusi ülésre szavazni, hogy közben már
megszűnt a hallgatói jogviszonya és még nem keletkezett újabb.
Pl.:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/request/hall...

Az ön által 2016. október 18-án megküldött közéleti ösztöndíj táblázat
szerint az illető 2015. augusztus 29-én már nem volt az egyetem
hallgatója:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_...
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/request/7072...

Ennek ellenére a küldöttgyűlés 2015. szeptember 7-i jegyzőkönyvében ez
áll:
"Vámosi Péter köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az egyetem vezetését
ismeretlenek megkeresték azzal, hogy neki megszűnt volna a hallgatói
jogviszonya, és emiatt az elnöki mandátuma is. Ismerteti az ezzel
kapcsolatos körülményeket. Amikor erről tudomást szerzett, azonnal
megkereste a Jogi Főigazgatóságot, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy ez
nem támasztható alá."
[4]http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

(Főigazgató Úr! A jegyzőkönyvben leírtak a valóságot tükrözik?!
Hivatalosan azt a választ adják, hogy ekkor és ekkor megszűnt a
jogviszony, máskor meg, hogy a jogviszony megszűnése nem támasztható
alá?!)

Mindenesetre nincs nyoma annak, hogy a volt hök elnök ezek után bármilyen
testületi tagsággal vagy pozícióval rendelkezne a hallgatói
önkormányzatban.
[5]http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/... (és a
későbbi jegyzőkönyvek)
Ez érthető is, hiszen akinek nincs hallgatói jogviszonya, az nem tagja a
hallgatói önkormányzatnak és így nem választható semmilyen tisztségre vagy
testületi tagságra, legfőképp nem lehet az egyetem szenátora.

Mégis, az ön 2016. február 12-én megküldött adatok szerint ő az egyetem
szenátora:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/request/hall...

Bár a HÖK alelnöki levél arról szól, hogy "a szenátusi taggá választás
hatálya [kezdő dátum] a rektori elfogadó bejelentés napjára
[2015.09.24.-ra] módosul," de ha az illetőnek 2016. szeptember 24-én nincs
jogviszonya az egyetemmel, akkor így nem keletkezik szenátusi mandátum.
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/request/5965...

Márpedig az említett közéleti ösztöndíj igénylésénél az adatokat 2010.
szeptember 1-től az adatkérés teljesítéséig kérték, és ha ön 2016. október
18-án azt a választ adja Vámosi Péterrel kapcsolatban, hogy "Jogviszonya
megszűnt: 2015.08.28." akkor ezzel kimondja, hogy az egyetemnek jelenleg
nem hallgatója.

2015. augusztus 28-a utáni jegyzőkönyvekben pedig nincs nyoma az ő
szenátusi taggá való megválasztásának, sőt annak se, hogy bármilyen
testület tagjává lett volna választva lenne.
[8]http://semmelweis.hu/ehok/dokumentumok/j...
Hiszen akinek megszűnik a jogviszonya, ez által a hallgatói
önkormányzatnak és így az egyetem polgárainak sem tagja többé, tehát
valamennyi hallgatói önkormányzati és egyetemi testületben is megszűnik a
mandátuma.

A fentieket megmutattuk hét - az felsőoktatási tárgyú jogszabályokat, az
egyetemek valamint a hallatói önkormányzatok működését alaposan ismerő -
jogásznak. Az ügy alapos áttanulmányozása után mind kijelentették, hogyha
az ön által a közéleti ösztöndíj adatigénylés tekintetében megküldött
adatok és a honlapokra felkerült hökös jegyzőkönyvek helytállóak, (azaz
egyik sem esik a 2012. évi C. törvény 220. § b) vagy c) pontja alá,) akkor
Vámosi Péter 2015. szeptember 24. és 2016. február 12. között nem lehetett
az egyetem szenátora.

Mert még ha időközben keletkezett volna új jogviszonya az egyetemmel (ami
keresztféléves felvételi eljárásban ugye eleve csak 2016. februártól
lehet), de tegyük fel, hogy még szeptemberben beiratkozott valami ETK-s
vagy EKK-s modulszakra (ilyen párfélévesre) , akkor is kell egy
szabályosan összehívott küldöttgyűlési ülés, ahol őt a szenátus tagjává
választják.

Márpedig ilyennek nyoma sincs.
De mielőtt valakinek netalántán eszébe jutna "gyártani" ilyet, (mert azt
is hallottuk ám, hogy itt bizony jegyzőkönyvek meghamisítása is
előfordult, ezt majd ha megkapjuk az ellenőrzési jelentéseket, ki fog
derülni, voltak-e ilyenek vagy sem) közöljük: a választás akkor lép
jogerőre, amikor azt kihirdetik. (Leszámítva azt az esetet, amikor valaki
megtámadja.)

Sőt, egyetemük szervezeti és működési szabályzatában a 14. § A Szenátus
tagjának jogállása c. rész eléggé érdekes dolgot ír le, idézzük a (3)
bekezdést:

"Szenátus tagja abban az esetben gyakorolhatja a Szenátus tagját megillető
jogokat, amennyiben a rektor megállapítja, hogy
a) a választásra jogosult szerv,
b) az  Egyetem  szabályzataiban,  illetve  az  adott  szervezeti  egység 
működési  rendjében  foglalt szabályokra figyelemmel,
c) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személyt
választotta vagy delegálta a Szenátus tagjává és a Szenátus tagjának
elfogadására vonatkozó nyilatkozatát a rektor a Szenátus soron következő
ülésén bejelentette."

Azért egy ilyen bejelentés minden bizonnyal rögzítésre kerül a
jegyzőkönyvben, szenátusi jegyzőkönyvet pedig utólag megváltoztatni, nos
ahhoz igen nagy merészség kell, idáig talán nem mennek el a höok
elnökhelyettes fedezése végett...

A felmerültek tisztázása - és annak eldöntése, hogy a hallgatói
szenátoraiknak szenátusi mandátumát megszűntnek tekintik-e  hallgató
jogviszony megszűnésével - az egyetem működésének jogszerűsége és ennek
külső megítélése miatt feltétlenül szükséges.

Épp ezért nincs más választásunk, minthogy az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesszük elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részünkre az
egyetem szenátusába a hallgatói önkormányzat által 2015. május 1. és 2017
május 1. között a hök honlapján elérhető jegyzőkönyvek tanúsága szerint
delegált tagok, azaz
- Báthori Gergő,
- Budai Marcell,
- Caner Turan,
- Dobos Andrea,
- Dr. Szanyi Szilárd,
- Erdősi Viktor,
- Kósa László,
- Kovács Henrietta,
- Kovács Réka Sára,
- Kuron Bence Gergő,
- Pálla Tamás,
- Szigeti Szilárd,
- Szilágyi  Annamária  Julianna,
- Vámosi Péter,
tekintetében azt, hogy
- 2015. augusztus 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2015. szeptember 1-én tagja volt-e a szenátusnak,
- 2015. október 1-én  tagja volt-e a szenátusnak,
- 2015. november 1-én  tagja volt-e a szenátusnak,
- 2015. december 1-én  tagja volt-e a szenátusnak,
- 2016. január 1-én  tagja volt-e a szenátusnak,
- 2016. február 1-én  tagja volt-e a szenátusnak,
- 2016. március 1-én  tagja volt-e a szenátusnak,
- 2016. szeptember 1-én  tagja volt-e a szenátusnak,
- 2016. október 1-én  tagja volt-e a szenátusnak,
- 2017. május 1-én  tagja volt-e a szenátusnak,
valamint azt a napot, ahol az utolsó szenátusi mandátuma megszűnt és a
mandátum megszűnésének okát is.

A nekünk segítő jogászok külön felhívták figyelmünket arra, amire most mi
is felhívjuk az ön szíves figyelmét:
szervezeti és működési szabályzatuk értelmében a szenátusi mandátum
megszűnik a hallgatói jogviszony megszűnésével vagy szünetelésével, vagy
fegyelmi büntetés hatályba lépésével, vagy megbízatás megszűnésével, vagy
a delegáló általi visszahívásával, vagy a tag lemondásával, a tag
halálával, vagy amennyiben a tag egy éven keresztül egy esetben sem vett
részt az egyetemi vezető testület, vagy bizottság ülésein, stb.

Még nem tudjuk, hogy a "mediációs célzatú" ad-hoc bizottság és az annak
összehívását megelőző események következtében indult-e fegyelmi eljárás
hallgatói szenátorok ellen (akik egy hökös jegyzőkönyv tanúsága szerint
határozatképtelenné tették az ülést).
Továbbá el tudjuk képzelni, hogy vannak olyanok, akik a delegáló általi
visszahívásukat, vagy hallgatói jogviszonyuk szünetelését, esetleg a
mandátum lejártát nem közlik a többi szenátorral és a szenátus elnökével.

Így adatigénylésünk teljesítésekor különösen ügyeljen arra, hogy a
mandátum megszűnésének időpontjának azt a napot adja meg, amikor az az
egyetemi SZMSZ szerint bekövetkezett.

Az egyetemnek hivatalból nyilván kell tartania a szenátusi tagságot, és ez
egy eleve közzéteendő, nyilvános adat, ha tehát az adatigénylés
teljesítését megtagadja, értesíteni fogjuk a fenntartó minisztériumot és a
nyilvánosságot arról, hogy nem lehet tudni, önöknél kik ülnek a
szenátusban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus ton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 18.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor, Dr. Szabó Bence

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #9314 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/request/hall...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/request/7072...
4. http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...
5. http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...
6. http://kimittud.atlatszo.hu/request/hall...
7. http://kimittud.atlatszo.hu/request/5965...
8. http://semmelweis.hu/ehok/dokumentumok/j...
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Szíveskedjenek megmagyarázni, hogy Vámosi Péter hallgatói jogviszonyának 2015. augusztus 28-i megszűnését követően hogy lehetett szenátor? Mert ezt írják:

* a 2015.06.30-i HÖK tájékoztatás értelmében 2015.07.01-jei hatállyal a Szenátus tagja, de a 2015. 09.18-i HÖK tájékoztatás értelmében a szenátusi taggá választás hatálya a rektori elfogadó bejelentés napjára módosul, legkorábban 2015.09.15-re (rektori bejelentés napja: 2015.09.24.)

A HÖK honlapján lévő jegyzőkönyvben Vámosi Péter csak név szerint szerepel:
http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

Létezik olyan, hogy menet közben a delegálás hatálya holmi HÖK levél alapján megváltozik? KI ÍRTA LEVELET?! Keletkezett-e Vámosinak később jogviszonya? Ennyi erővel mindenki nyugdíjbavonulásáig szenátor, csak a delegálás hatálya a mandátum lejárta előtt egy kis idővel módosul...

Üdvözlettel: Keresztúri Andor és a Csalami Ádám

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Közérdekű adatigénylést terjesztek elő, az egyetemi főjogász 27206/KSJIF/2018 levelének mellékletében megjelölt a 2015.06.30-i HÖK tájékoztatás* és a 2015. 09.18-i HÖK tájékoztatás* kitakarásmentes megküldését kérem.

*Vámosi Péter a 2015.06.30-i HÖK tájékoztatás értelmében 2015.07.01-jei hatállyal a Szenátus tagja, de a 2015. 09.18-i HÖK tájékoztatás értelmében a szenátusi taggá választás hatálya a rektori elfogadó bejelentés napjára módosul, legkorábban 2015.09.15-re (rektori bejelentés napja: 2015.09.24.)

Üdvözlettel: Keresztúri Andor