Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Anna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Hallgatói önkormányzati ösztöndíjak, jegyzőkönyvek, hallgatók száma

We're waiting for Kovács Anna to read a recent response and update the status.

Tisztelt Magyar Képzőművészeti Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre 2015. szeptember 1-től az adatkérés teljesítéséig az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek közéleti és hallgatói szervezeti tevékenységért kapott juttatásait egy táblázatban, az alábbi adatokkal együtt:
a jogosult neve,
a jogosult tisztsége,
a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma,
a kiutalás indoka,
a kiutalás jogcíme,
a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
az átutalás napja.

- Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a kari részönkormányzatok 2015. 01. 01 és adatkérés teljesítés közötti választásokról és küldöttgyűlésekről szóló jegyzőkönyveit.

- Az aktív hallgatók létszámát karonként, szakonként, munkarendenként, képzési nyelvenként, finanszírozási formánként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 3.

Üdvözlettel:

Kovács Anna

Barna, Márton,

Tisztelt Igénylő!
Tájékoztatom, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem az igényelt adatokat a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése
szerinti 45 napos határidő figyelembevételével fogja megadni.

Üdvözlettel:

Barna Márton

kancellári kabinetvezető

 

1145 Budapest Columbus u. 87-89.

mobil: 06-20-562-9375

[1]www.mte.eu

References

Visible links
1. http://www.mte.eu/

Adatszolgáltatás, Magyar Képzőművészeti Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgybeli megkeresés kapcsán ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint a Magyar Képzőművészeti Egyetem 45 napon belül küldi válaszát az Egyetemre vonatkozó adatokkal kapcsolatban.

Üdvözlettel:
Radák Eszter
rektor

idézett részek megjelenítése

Adatszolgáltatás, Magyar Képzőművészeti Egyetem

9 Attachments

Tisztelt Kovács Anna!

Közérdekű adatigénylést tartalmazó levelére válaszul mellékelten megküldjük az elektronikus úton rendelkezésre álló jegyzőkönyveket és adatokat. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a fennálló járványügyi helyzetre tekintettel a hallgatók nem léphetnek be az egyetem épületeibe, így a HÖK-nél fellelhető, papír alapon tárolt jegyzőkönyvek beszerzése és továbbítása egyelőre nem lehetséges.

Amennyiben kérelmét e körben fenntartja, erre vonatkozó igényét a járványhelyzet megszűnését követően ismételten előterjesztheti.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az aktív hallgatói létszámra irányuló kérdése nem tartalmazza a kért adatok körének meghatározását a vonatkozási időszak tekintetében, ezért jelen levelemhez a 2020/2021. tanévnek a 2021. április 30. napján hatályos adatokat tartalmazó táblázatát mellékeljük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hallgatói létszám a tanév közben is módosulhat.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét azzal, hogy az Info tv. 26. § (2) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános személyes adatot a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával szíveskedjen felhasználni.

Tisztelettel,

Radák Eszter
rektor

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Anna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.