Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Anna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Hallgatói önkormányzati adatok 2015-2021.

We're waiting for Kovács Anna to read a recent response and update the status.

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a 2015. szeptember 1-től az adatkérés teljesítéséig az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
közéleti és hallgatói szervezeti tevékenységért kapott juttatásait egy táblázatban, az alábbi adatokkal együtt:
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Ezen kívül kérem küldjék meg részemre a 2015-2021. közötti Egyetem Hallgatói Önkormányzati tisztújító küldöttgyűlések jegyzőkönyvét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 20.

Üdvözlettel:

Kovács Anna

Kovács Anna hozzászólt ()

Tisztelt Budai Marcell!

Köszönöm válaszát és a megküldött dokumentumokat.

Üdvözlettel:
Kovács Anna

ELTE Adatvédelem,

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Melléklet:

2015 szeptember – 2016 szeptember közötti időszak közéleti ösztöndíjai

2021 február – 2021 március közötti időszak közéleti ösztöndíjai

(fájl: ELTE_közéleti_ösztöndíj_2015_16_1_2.xlsx

        ELTE_közéleti_ösztöndíj_2020_21_febr_márc.xlsx)

 

 

Ön az alábbi megkereséssel fordult az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez:

 

 

„Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a 2015. szeptember 1-től az
adatkérés teljesítéséig az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok
tisztségviselőinek közéleti és hallgatói szervezeti tevékenységért kapott
juttatásait egy táblázatban, az alábbi adatokkal együtt:

- a jogosult neve,

- a jogosult tisztsége,

- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött
évek száma,

- a kiutalás indoka,

- a kiutalás jogcíme,

- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,

- az átutalás napja.

Ezen kívül kérem küldjék meg részemre a 2015-2021. közötti Egyetem
Hallgatói Önkormányzati tisztújító küldöttgyűlések jegyzőkönyvét.”

 

Megkeresésére az Infotv. 26. § (1) bekezdés alapján az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közéleti ösztöndíjat – pályázat alapján – a hallgatói és doktorandusz
önkormányzat választott tisztségviselője, a tisztség betöltésének idejére,
valamint az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi
követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphat. [ELTE HKR
103. §]

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közéleti ösztöndíjat elnyert hallgatóinak
listáját a 2016 októbere és 2021 januárja közötti időszakra vonatkozóan az
alábbi linken találja:

[1]https://www.elte.hu/kozerdeku/osztondijak

Az egyedi közzétételi lista szerint nyilvánosan közzéteendő adatok

Közéleti ösztöndíjat elnyert személyek

 

A táblázatok „Az elnyert ösztöndíj célja” oszlopa tartalmazza, mely
jogcímen, illetve indokkal részesült az adott hallgató juttatásban. Erre
tekintettel a hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek juttatásaira
vonatkozó adatok a webhelyen rendelkezésére állnak.

 

Az egyedi közzétételi listákat az ELTE Oktatási Igazgatóság Hallgatói
Pénzügyek Osztálya (HPO) állítja össze a Neptun-adatok alapján,
kiegészítve a karok hallgatói kifizetésekre vonatkozó
adatszolgáltatásával.

 

A HPO tájékoztatása szerint előfordulhat, hogy a kari kifizetési listák
eltérő részletezettséggel, megfogalmazással közlik a hallgatók által
ellátott feladatokat. Továbbá amennyiben előfordul, hogy adott hónapban
adott karnál nincs adat, ennek oka feltehetően az, hogy a kar az időszakra
(hónapra) nem adott le kifizetési listát.

A közéleti ösztöndíjak az ELTE HKR értelmében – összhangban a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXII. törvény és a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet rendelkezéseivel – havi
rendszerességgel, a tárgyhó 10. napjáig kerülnek kifizetésre.

 

Az őszi juttatási félév a szeptember, október, november, december és
január, a tavaszi juttatási félév a február, március, április, május és
június hónapokat foglalja magába. A szeptember-október és a
február-március havi juttatásokat egy összegben, októberben, illetve
márciusban, a többi havi juttatást az adott hónap 10. napjáig utalja az
Egyetem. [HKR 97. § (3)]

A 2015 szeptembere és 2016 szeptembere közötti időszakra vonatkozó
adatokat a csatolt táblázat tartalmazza.

A 2020/21. tanév 2. félév február és március hónapjára vonatkozó adatok a
közzététel helyén még nem szerepelnek, azokat szintén excelben küldjük
csatoltan.

 

Az önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek vonatkozásában
tájékoztatjuk, hogy ilyen irányú adatgyűjtést az ELTE HÖK nem végez, amire
tekintettel a kért adatokkal nem rendelkezik.

Megjegyzés: a hallgatói önkormányzat tisztségviselőinek mandátumával
kapcsolatos részletes szabályozást az ELTE HÖK Alapszabálya (ASZ)
tartalmazza.

[2]http://ehok.elte.hu/nu/wp-content/upload...

Az Önkormányzat tisztségviselőit a Küldöttgyűlés vagy az általa
meghatalmazott testület az Önkormányzat ciklusának végét követő július
31-ig választja. [ASZ 26. § (5)]

Az Alapszabály értelmében a tisztségviselő-jelölt a jelölés vállalása
esetén arról is nyilatkozik többek között, hogy megfelel annak a
feltételnek, amely szerint az Önkormányzat Elnökségének egy személy
összesen legfeljebb 4 évig lehet tagja. [ASZ 29. §]

 

Az ELTE HÖK küldöttgyűléseinek jegyzőkönyveit a következő helyen találja:

[3]http://ehok.elte.hu/nu/index.php/jegyzok...

 

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 31. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel az
igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától
számított harminc napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság előtt pert indíthat az Egyetem ellen. Továbbá az Infotv. 52. §
(1a) bekezdésére figyelemmel az igény elutasításának közlésétől, a
határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Budapest, 2021. április 30. 

Üdvözlettel:

dr. Csibra Klára sk.

      adatvédelmi tisztviselő

 

 

------------------------------------------------------------------------

Feladó: Kovács Anna <[4][FOI #17512 email]>
Elküldve: 2021. március 20., szombat 2:30
Címzett: Eszterhai Marcell | ELTE EHÖK Elnök <[5][ELTE Hallgatói Önkormányzat - EHÖK request email]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Hallgatói önkormányzati adatok 2015-2021.
- Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat

 

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a 2015. szeptember 1-től az
adatkérés teljesítéséig az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok
tisztségviselőinek
közéleti és hallgatói szervezeti tevékenységért kapott juttatásait egy
táblázatban, az alábbi adatokkal együtt:
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött
évek száma,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Ezen kívül kérem küldjék meg részemre a 2015-2021. közötti Egyetem
Hallgatói Önkormányzati tisztújító küldöttgyűlések jegyzőkönyvét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 20.

Üdvözlettel:

Kovács Anna

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #17512 email]

Ha a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat nem a(z)
[7][ELTE Hallgatói Önkormányzat - EHÖK request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.elte.hu/kozerdeku/osztondijak
2. http://ehok.elte.hu/nu/wp-content/upload...
3. http://ehok.elte.hu/nu/index.php/jegyzok...
4. mailto:[FOI #17512 email]
5. mailto:[ELTE Hallgatói Önkormányzat - EHÖK request email]
6. mailto:[FOI #17512 email]
7. mailto:[ELTE Hallgatói Önkormányzat - EHÖK request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Anna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.