Halálesetek száma büntetés-végrehajtási intézetekben

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2010 és 2022 között a büntetés-végrehajtási intézetekben (továbbiakban: börtönökben) és a börtönökből egészségügyi központokba küldött személyekről kérünk adatokat, akik a börtönbüntetésük alatt haltak meg - mind a börtönökben, mind az egészségügyi központokban -, feltüntetve a halál időpontját, az elhunyt korát, állampolgárságát és nemét, a börtönt, ahol életüket veszítették, státuszukat (előzetes letartóztatásban voltak vagy elítéltek voltak), ha valamilyen különleges rendszerben voltak (pl. elkülönítés, orvosi felügyelet), a halál okát, azt, hogy a halálesetet a közigazgatás vagy a bíróság kivizsgálta-e, adott esetben a vizsgálat következtetéseit, valamint azt, hogy a halálesetnek voltak-e büntetőjogi, foglalkoztatási vagy egyéb következményei a halálesetben esetleg érintett személyekre nézve. Ezeket az adatokat lehetőség szerint excel formátumban küldjék el részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 8.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztián