Habsburg Frigyes millenniumi pavilon felújításával és szállításával kapcsolatos szerződések

Földművelésügyi Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Földművelésügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Habsburg Frigyes millenniumi pavilon felújításával és szállításával kapcsolatos szerződések listáját, ami tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a szerződéskötések dátumát, és a szerződéses partnerek nevét. Továbbá szeretném megtudni, hogy az épületben milyen kiállítás lesz látható, a 2021-ben megrendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás során, ennek berendezése mennyibe fog kerülni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 13.

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

Az Agrárminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Agrárminisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

 

Your e-mail sent to the Ministry of Agriculture has arrived.

We kindly ask for your patience until our collegaues answer it.

 

Best regards:

Ministry of Agriculture

Department of Social Contacts

idézett részek megjelenítése

1 Attachment

Tisztelt Zsilák Szilvia!

 

Hivatkozással a 2020. február 13-án benyújtott adatigénylésére,
mellékelten küldjük az Agrárminisztérium válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

Agrárminisztérium

Sajtóiroda

 

 

_____________________________________________

idézett részek megjelenítése