Győri Nemzeti színház energetikai felmérés és állapot- és állagfelmérés dokumentumok

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Győri Nemzeti Színház munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Győri Nemzeti Színház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Győri Nemzeti Színház legutóbbi energetikai felmérésének és állapot- és állagfelmérésének dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 12.

Üdvözlettel:

Szakács András

titkarsag, Győri Nemzeti Színház

Tisztelt Szakács András Úr!

 

2020. május 12-én kelt, közérdekű adatigénylés tárgyú e-mailjében a Győri
Nemzeti Színház legutóbbi energetikai felmérésének és állapot- és
állagfelmérése dokumentumainak megküldését kéri.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (3) bekezdése
alapján, ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az
igénylőt az igény pontosítására.

 

A fenti rendelkezésre tekintettel kérem, hogy szíveskedjék közérdekű adat
iránti igényét abban a tekintetben pontosítani, hogy mit ért energetikai
felmérés alatt (teljes körű vagy részleges, az energetikai tanúsítvány
kiállítását megalapozó felmérés vagy egyéb célból készült felmérés),
továbbá, hogy milyen állapot- és állagfelmérési dokumentumok (milyen
célból készült) megküldését kéri.

 

Ez utóbbi tisztázása annak megítéléséhez szükséges, hogy a dokumentumok
megismerése nem tartalmaz-e olyan védett ismeretet, melynek megismerése az
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

 

Győr, 2020. május 27.

 

                                                                             
Tisztelettel:

 

                                                                                                                            
Forgács Péter

                                                                                                                            
    igazgató

 

 

 

Tisztelt Forgács Péter!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Győri Nemzeti Színház azon energetikai felmérési és állapot- és állagfelmérési dokumentumait, amelyek a Győri Nemzeti Színház jelenleg tervezett felújítási/átépítési költségvetésének és terveinek alapját képezik.

Üdvözlettel:
Szakács András

Tisztelt Forgács Péter!

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy az adatkiadás eredeti határideje a 15 nap lejárt és válaszlevelükben, melyben pontosítást kértek nem jelölték meg olyan indokot, ami törvényi lehetőséget biztosít az adatigénylés meghosszabbítására.
Ezért kérem, hogy az általam a pontosítás után igényelt dokumentumokat szíveskedjenek mihamarabb megküldeni.

Üdvözlettel,
Szakács András

Forgács Péter, Győri Nemzeti Színház

Tisztelt Szakács András Úr!

Tekintettel arra, hogy a kért adatigénylést a közfeladatot ellátó szerv a pontosítást követően tudja teljesíteni, álláspontunk szerint az adatigénylés határideje a pontosítás megtörténtétől és nem az eredeti igényléstől számít, hiszen ez adott esetben arra vezetne, hogy az igénylő által 15 napon túl megadott pontosítás esetén a közfeladatot ellátó szerv nem tudna eleget tenni a határidőben történő adatszolgáltatási kötelezettségének.

Üdvözlettel:
Forgács Péter

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Forgács Péter!

Az Önök által kért 15 napos hosszabítás letelt május 12-én, kérem küldjék meg nekem a pontosítás során igényelt dokumentumokat.

Üdvözlettel:

Szakács András