GTFS adatcsomag és annak hiányának indoklása

Az igénylést elutasította a(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt..

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- Hogy pontosan milyen indoklásból nem érhető el az Önök által kiadott publikus GTFS szolgáltatás[1] és annak friss adatcsomagja, immár két hónapja[2].
- Valamint a naprakész adatcsomag másolatát, a megszokott formátumban[3] és felépítésben, avagy .zip kiterjesztésben.

[1] = https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/...
[2] = https://blog.menetrend.app/2023/04/05/a-...
[3] = https://web.archive.org/web/202303150556...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 2.

Üdvözlettel:
Rozványi Máté

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

7 Melléklet

Tisztelt Rozványi Máté!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2023. május 2-án elektronikus úton érkezett, "Közérdekűadat
igénylés - GTFS adatcsomag és annak hiányának indoklása" tárgyú közérdekű
adatigénylésében foglaltakkal kapcsolatban az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

Az Infotv. 3. § 5. pontjában foglalt közérdekű adat definíció alapján azon
adatok megadására köteles a közfeladatot ellátó szerv, amely a kezelésében
van. Az Infotv. 28. §-ához fűzött törvényi indokolás szerint, mivel az
adat kiadására vonatkozó igény teljesítése az adat meglétét feltételezi, a
fennálló bírói gyakorlatra is tekintettel nem köteles az adatkezelő az
igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a
megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetében kell a
törvény szabályai szerint biztosítania.

 

Jogszabály nem írja elő GTFS adatok előállítását Társaságunk számára.
Jelenleg nincs ilyen adatállomány előállítására vonatkozó
szolgáltatásmegrendelési szerződésünk. Erre való tekintettel a VOLÁNBUSZ
Zrt. Magyarország területére érvényes, közforgalmú hivatalos
menetrendjének GTFS szabvány szerinti formátumban történő kiadása iránti
igényét teljesíteni nem tudja.

 

Amennyiben jelen levelünkben foglaltakat vitatja, úgy az Infotv. 31.
§-ában foglaltak alapján lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,
telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail cím:
[1][email address], honlap: [2]www.naih.hu) bejelentéssel élni a hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, valamint jelen döntés kézhez
vételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (Fővárosi
Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., +36-1-354-6000). Amennyiben
hatósági vizsgálatot kezdeményez, úgy ez esetben a pert a hatóság által a
bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott döntésének kézhezvételét követő 30
napon belül lehet megindítani.

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az Infotv.
29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A VOLÁNBUSZ
Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos
jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely
elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken az 5.20. pontban:
[3]https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

 

Üdvözlettel,

 

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

 

1091 Budapest, Üllői út 131.

[4][email address]

[5][IMG]

[6]A képen szöveg, elsősegélykészlet látható Automatikusan generált
leírás[7][IMG][8]A képen szöveg, aláírás látható Automatikusan generált
leírás[9][IMG][10]A képen szöveg látható Automatikusan generált leírás

 

[11]A képen szöveg látható Automatikusan generált leírás

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése