GOP-1.1.1-11-2012-0562 - jelű pályázattal kapcsolatos dokumentumok

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a GOP-1.1.1-11-2012-0562 azonosítójú, "Állandó mágnesek között ébredő erők munkavégzését felhasználó mágnes motor kutatása és kifejlesztése" című pályázattal kapcsolatban keletkezett dokumentumokat:
- a teljes pályázati dokumentációt
- a bírálóbizottság értékelését tartalmazó dokumentumot
- a projekt előrehaladási jelentéseket
- amennyiben a projekt lezárult, a projektet eredményeit értékelő dokumentumot

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 23.

Üdvözlettel:

Becker András

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/12538/2016– közérdekû adatigénylés

 

Becker András részére

 

[1][FOI #6365 email]

 

 

 

Tisztelt Becker András!

 

 

Közérdekû adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidõt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

4 Attachments

 

NGM/12538/2016– közérdekű adatigénylés

 

Becker András részére

[1][FOI #6365 email]

 

Tisztelt Becker András!

 

A GOP-1.1.1-11-2012-0562 azonosító számú, "Állandó mágnesek között ébredő
erők munkavégzését felhasználó mágnes motor kutatása és kifejlesztése"
című pályázattal kapcsolatos közérdekű adatigénylése tekintetében az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Csatoltan megküldjük a benyújtott pályázati anyagot, amely alapján – a nem
elszámolható költségek levonását követően – az igényelthez képest
csökkentett támogatási összeggel a támogatási szerződés megkötésre került.
Tájékoztatjuk, hogy a csatolt mellékletek nem tartalmazzák a személyes
adatnak minősülő iratokat, továbbá egyes dokumentumok esetében kitakarásra
kerültek a személyes adatokat tartalmazó részek (pl.: ajánlatokban
megnevezett kutatók, végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítvány
másolatok).

 

A kutatás-fejlesztési tárgyú projektek esetében a projekt műszaki-szakmai
tartalmára vonatkozó leírás és az előrehaladási jelentésekben rögzített
adatok megismerése a kedvezményezett üzleti tevékenységére nézve
aránytalan sérelemmel járna, így annak kiadása az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) bekezdésének utolsó mondata
alapján nem lehetséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a pályázat elbírálásának időpontjában hatályban lévő,
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet szerint a projektkiválasztási eljárásnak nem volt kötelező eleme
a projektjavaslat bíráló (döntés-előkészítő) bizottság általi
megtárgyalása. Az adatigénylésben megjelölt projekt esetében
bírálóbizottsági értékelési szakasz nem volt, így erről dokumentumok sem
készülhettek.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a projekt lezárására még nem került sor, ezért
a projekt eredményeit értékelő dokumentum megküldése nem lehetséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31. §-a
alapján bírósághoz, míg az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Köszönettel megkaptam a pályázati dokumentáció nyilvánosnak ítélt részét, de ebből valamiért kimaradt a pályázat szöveges része - a csatolt adatlapból és egyéb dokumentumokból ugyanis éppen a pályázat leginkább érdemi része nem ismerhető meg.
Mivel a bírálóbizottsági értékelés nem volt, ezért kérem, küldjék meg azt a dokumentumot, mely a pályázat pozitív elbírálásról szól döntést és annak indokait tartalmazza.
Kérem továbbá, nevezzék meg pontosan a pályázatról döntő tisztviselő legmagasabb iskolai végzettségét.

Üdvözlettel:

Becker András

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

NGM/12538/2016– közérdekű adatigénylés

 

Becker András részére

[1][FOI #6365 email]

 

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

A GOP-1.1.1-11-2012-0562 azonosító számú pályázattal kapcsolatos közérdekű
adatkérésére 2016. április 22-én megküldött válaszunk alapján feltett
további kérdéseire vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A pályázatok elbírálásának folyamatát részletesen szabályozta – a
GOP-1.1.1-11-2012-0562 számú pályázat elbírálásának időszakában hatályos –
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 18. alcíme,
valamint az egyfordulós kiválasztási eljárás további részleteit az
egységes működési kézikönyvről szóló 26/2012. (X. 24.) NFM utasítás 42.
alcíme.

Minden egyes pályázat esetében a jogszabályoknak megfelelő értékelési
eljárás került lefolytatásra, amelynek végén egyfordulós eljárásrend
esetén az adott pályázati felhívás lebonyolításáért felelős Irányító
Hatóság vezetője hozta meg a végső döntést. A közérdekű adatigénylésében
említett projektre vonatkozó értékelési eljárás időszakában a GOP Irányító
Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen (a továbbiakban: NFÜ) belül,
annak szervezeti egységeként működött, főosztályvezető irányítása alatt.
Az NFÜ központi hivatal volt, az NFÜ dolgozói pedig kormányzati szolgálati
jogviszony keretei között látták el feladataikat. Az Irányító Hatóság
vezetőjének a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
129. § (2) bekezdése szerinti képesítési előírásoknak kellett megfelelnie,
tehát felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezett.

 

Kérésének megfelelően csatoltan küldjük a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
26. § (1) bekezdése szerinti tartalommal összeállított, csökkentett
összköltséggel és feltételekkel történő támogatási döntést tartalmazó
levelet, amelyből a személyes adatok kitakarásra kerültek. Tájékoztatjuk,
hogy a korábbi adatigénylésére a szerződéskötési feltételeknek megfelelő
árajánlatok, nyilatkozatok megküldésre kerültek

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadással kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. §-a alapján bírósághoz, míg az
Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!
Köszönettel megkaptam újabb válaszukat. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy továbbra sem küldték meg a pályázat szöveges részét, illetve nem nevezték meg a támogatásról döntő munkatárs legmagasabb iskolai végzettségét. (Természetesen nem az IH vezetőjének végzettségére vonatkozott a kérdés.)
Ezért még egyszer kérem, szíveskedjenek megküldeni a pályázat szöveges részét, illetve tájékoztatni a pályázatot elbíráló munkatárs konkrét iskolai végzettségéről az intézmény, a kar és szak pontos megnevezésével.

Üdvözlettel:

Becker András

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

Tisztelt Becker András Úr!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2016. május 12-én érkezett megkeresését a mai napon
küldött közérdekű adatigénylése keretében válaszoljuk meg.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/12538/2016 – közérdekű adatigénylés

 

Becker András

 

[1][FOI #6365 email]

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

A GOP-1.1.1-11-2012-0562 azonosító számú, "Állandó mágnesek között ébredő
erők munkavégzését felhasználó mágnes motor kutatása és kifejlesztése"
című pályázattal kapcsolatban a projektzáró beszámoló megküldését kérte
közérdekű adatigénylés keretében. A pályázattal kapcsolatban korábban
előterjesztett adatigényléseire adott válaszok kapcsán jelezte, hogy
változatlanul igényt tart a pályázat szöveges részeire, valamint a
pályázatot elbíráló munkatárs iskolai végzettségének megadására.
Megkeresésével kapcsolatosan a következőkről tájékoztatjuk.

 

A fenti azonosító számú projekt teljes körű lezárására még nem került sor,
az elszámolások, beszámolók ellenőrzése még nem fejeződött be, ezért a
záró beszámoló az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 27. § (5) bekezdése alapján döntés megalapozását szolgáló adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalára nem látunk lehetőséget.

 

A projekttel kapcsolatban értékelési tevékenységet végző személyek iskolai
végzettsége, végzettségük szerinti intézmény, kar és szak az értékelő
személyek személyes adatainak minősülnek, ezért ezen adatok kiadása nem
teljesíthető.

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31. §-a
alapján bírósághoz, míg az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 

 

 

Üdvözlettel:        

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése