Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése - távvezetékek építése

A(z) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése – Ipari és ivóvíz távvezeték létesítési engedélye (35100-14812-35/2022) alapján előírt, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) által végzett vizsgálatok, tevékenységek, munkálatok dokumentumait.

- védett növények áttelepítésének dokumentumait
- a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdasági Főosztálya PE-06/KTF/35566-5/2022. szakhatósági állásfoglalása alapján az Igazgatóság számára előírt tevékenységek dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 24.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Az adatigénylésem 15 napos válaszadási határideje június 8-án lejárt. Kérem, szíveskedjék az adatigénylésemre választ küldeni.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 9.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Mellékelten küldöm a csatolt levelünket.

Füri András igazgató megbízásából:

Kissné Irtzl Henriette
titkársági ügyintéző

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!
Tisztelt Halász Antal általános igazgatóhelyettes úr!

Kérem, szíveskedjenek az adatigénylésemben kértek teljesítésére.

Az adatigénylésemben a védett növények áttelepítésére vonatkozó összes dokumentumot kértem, azaz az áttelepítés előkészítésére, adatszolgáltatásra vonatkozó dokumentumokat is. Minden, a víziközmű fejlesztéshez kapcsolódó, DINPI által végzett összes tevékenység írásos dokumentumát kérem közadatként.

Június 9-ēn erre hivatkozva hosszabbították meg a válaszadási határidőt :
"Tekintettel arra, hogy adatigénylése jelentős terjedelmű, nagyszámú adatra vonatkozik, amelynek teljesítése igazgatóságunk alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdésében rögzített válaszadási határidő a 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbításra kerül."

Majd a határidő leteltét követően nem küldtek egyetlen dokumentumot sem..

Kérem, a június 9-ei levelükben hivatkozott nagyszámú adat közadatkēnt való megküldését.

.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa