Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése – dokumentumok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a „GÖDI IPARI-INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI TERÜLET VÍZIKÖZMŰ
FEJLESZTÉSE" projekt keretében a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) által végzett vizsgálatoknak, egyeztetéseknek és az Igazgatóság által végzett munkálatoknak a Pest megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az Igazgatóság által benyújtott dokumentációját, valamint a Környezetvédelmi Hatóságnak a tárgykörben kiadott hatósági, illetve szakhatósági végzéseit/határozatait, köztük

- a védett növényfaj egyedeinek áttelepítésére vonatkozó dokumentumokat, a Környezetvédelmi Hatóságnak az áttelepítésre vonatkozó véglegessé vált természetvédelmi engedélyét
- a beruházónak az Igazgatósággal és a Környezetvédelmi Hatósággal történt egyeztetés(i) során felvett jegyzőkönyve(ke)t

A Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság 35100/18657/2021.ált. számú határozata, valamint a Pest megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE-06/KTF/01587-5/2021. számú szakhatósági állásfoglalás alapján a „GÖDI IPARI-INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI TERÜLET VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSE" munkálatai során

- A védett természeti területet és Natura 2000 területet érintő munkálatokat vegetációs és fészkelési időszakon kívül lehet elvégezni, eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) szakembereivel történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges.
- A védett természeti területet és Natura 2000 területet érintő kivitelezés terepi
körülményeit, beleértve az esetleges időbeli korlátozásokat, a depónia helyeket,
valamint a felvonulási útvonalakat a Igazgatósággal helyszíni terepbejáráson
egyeztetni szükséges.
- Védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése esetén a terület igénybevétel
megkezdése előtt az egyedek előfordulásának lehatárolható foltjait az Igazgatóság
szakembereivel egyeztetve jól láthatóan ki kell jelölni és a munkaterülettől el kell
zárni.
- Amennyiben valamely védett növényfaj egyedeinek védelme a beruházás során csak áttelepítéssel biztosítható, abban az esetben az Igazgatóság által egyeztetett módon kell az egyedeket áttelepíteni. Védett növényfaj egyedeinek áttelepítése kizárólag a természetvédelmi hatáskörben eljáró Környezetvédelmi Hatóság erre vonatkozó véglegessé vált természetvédelmi engedélye birtokában végezhető.
- Az Igazgatósággal előírt egyeztetés(ek) alkalmával jegyzőkönyvet kell felvenni, amit 5 munkanapon belül meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

Lsd: https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/ap...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 22.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Üdvözlettel: