Gépjárművásárlás szerződése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Volvo Autó Galéria Kft.-vel 2019. január 31-én megkötött szerződést a mellékleteivel együtt!

Továbbá kérem, közöljék azt is, hogy a gépjárműveket kik számára, milyen célra vették meg! Kérem, hogy minden egyes gépjárműnél külön tüntessék fel annak használóját és a beszerzés célját!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 22.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja, Alkotmánybíróság

2 Attachments

Iktatószám:XXI-1/00347-1/2019

Tisztelt Asszonyom!

Az Alkotmánybírósághoz 2019. február 22-én, elektronikus úton megküldött,
közérdekű adatok megismerése iránti kérelmére válaszolva, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29-30. §-aira, valamint az Alkotmánybíróság elnökének az
Alkotmánybíróság Hivatala kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 2/2013. (II. 15.) elnöki
utasítása 7. §-ára tekintettel, az előírt határidőn belül, az alábbiakról
tájékoztatom.

Adatigénylésében egyrészt a következő kérelmet terjesztette el: "Kérem,
szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Volvo Autó
Galéria Kft.-vel 2019. január 31-én megkötött szerződést a mellékleteivel
együtt!"

Kérésének megfelelően mellékelten megküldöm a szerződés másolatát pdf
formátumban. A szerződésnek mellékletei nem voltak.

Adatigénylésében másrészt a következő kérelmet terjesztette elő: "Továbbá
kérem, közöljék azt is, hogy a gépjárműveket kik számára, milyen célra
vették meg! Kérem, hogy minden egyes gépjárműnél külön tüntessék fel annak
használóját és a beszerzés célját!"

Kérdésére válaszolva a következőről tudom tájékoztatni: a szerződésben
szereplő gépkocsik mindegyike alkotmánybíró használatába kerül, az
Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 13. § (1) bekezdése és a
275/2015. .(IX. 21.) Korm. rendelet alapján. A tervek szerint az XC60
típusú gépkocsi dr. Szabó Marcel, az S90 típusúakat dr. Szívós Mária,
illetve dr. Pokol Béla alkotmánybíró használatába kerül, de ez ügyben a
végleges döntés a gépkocsik őszi leszállításakor, a gépkocsiállomány
aktuális műszaki állapota figyelembe vételével születik majd meg.

Kérem, ha a fentiek kapcsán kérdése van, jelezze azt elektronikus levélben,
igyekszem rá válaszolni.

Üdvözlettel,

Bitskey Botond Dr.

főtitkár

(Embedded image moved to file: pic42788.jpg)

1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
 1535 Budapest, Pf. 773
.........................................
Tel: +36 1 488 3220
Fax: +36 1 488 3229

(See attached file: Volvo Auto Galéria szerződés.pdf)