Gárdony Város Önkormányzat Helyi építésügyi szabályzat módosítása

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Gárdony város önkormányzata 2020.szeptember 2-án határozatot hozott a Településszerkezeti terv, valamint Helyi építési szabályzat módosításról. Ezen belül a következőkről:
1.) Gárdony, Napsugár strand 5426/4 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan: a Velencei tó mentén a partmenti sáv a jelenlegi 30 méterről 20 m-re módosul, a beépíthetőség 30 %, 7,5 méter építmény magassággal
2.) Gárdony Sirály Strand 6039/59, 6036/43, 603642, 5895 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan: Vt övezetbe sorolás, a jelenlegi 30 méteres partmenti sáv 20 méterre módosul, beépíthetőség 30% , 9,5 m építménymagassággal
3.) Park Strand 5318/10, 5317 helyrajzi számú ingatlanokra: 30 % beépíthetőség, 10, 5 m építmény magassággal, a 30 m széles ún. parti sáv, a kötelező szabályozási vonal és a jelölt építési helyek törlésre kerüljenek
A gárdonyi önkormányzat honlapján található „Gárdony város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BM JÓVÁHAGYÁSI VÁLTOZAT” szerint:
„A korábbi OTrT-ben szereplő országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete településsoros lehatárolása nem érintette Gárdonyt, azonban a 2015. január 1-től az övezet helyett hatályba lépő tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete már részletesebb, folthatáros lehatárolása a Velencei-tó, a Dinnyési-fertő, és a Keleti-Hippolyt-árok által érinti a település területét. Az övezethez tartozó szabályozás szerint az övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti, az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.”
Kérem szíves tájékoztatásukat:

1.) A HÉSZ módosítás során az előterjesztők és a döntéshozók figyelembe vették a Gárdony város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BM JÓVÁHAGYÁSI VÁLTOZAT-ban foglaltakat?
2.) A partnerségi egyeztetés során hivatkozott " az önkormányzat településfejlesztési és ingatlan hasznosítási elképzelések" dokumentumát szíveskedjen részemre elektronikus másolatban megküldeni
3.)a HÉSZ módosítás tervezetét Gárdony város önkormányzata véleményezésre megküldte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére?
4,)A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleményezte a HÉSZ módosítás tervezetét? Amennyiben igen, kérem szíveskedjen részemre elektronikus formában megküldeni a véleményt

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna

Gárdony Város Önkormányzata, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban mellékelten megküldjük Jegyző asszony tájékoztató levelét.

Tisztelettel:
Jegyzői Titkárság
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

e-mail: [Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Telefon: +36-22-570-235
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzata!
Tisztelt Jankovics Zoltánné Jegyző Asszony!
Közérdekű adatigénylésemre adott válaszát nem tudom elfogadni.
Egyfelől:
A beadványom tárgya „Gárdony Város Önkormányzat Helyi építésügyi szabályzat módosítása”, amelyben a következőket kértem:
1.) A HÉSZ módosítás során az előterjesztők és a döntéshozók figyelembe vették a Gárdony város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BM JÓVÁHAGYÁSI VÁLTOZAT - ban foglaltakat?
2.) A partnerségi egyeztetés során hivatkozott " az önkormányzat településfejlesztési és ingatlan hasznosítási elképzelések" dokumentumát szíveskedjen részemre elektronikus másolatban megküldeni
3.)a HÉSZ módosítás tervezetét Gárdony város önkormányzata véleményezésre megküldte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére?
4,)A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleményezte a HÉSZ módosítás tervezetét? Amennyiben igen, kérem, szíveskedjen részemre elektronikus formában megküldeni a véleményt

A válaszlevelében ezzel szemben az áll, hogy a kérelmem tárgya: „A Gárdonyi Polgármesteri Hivatalhoz előterjesztett, Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabá|yzit módosítás tárgyű határozata1ban foglaltak várható következményeiről készült hatásvizsgálatokkal kapcsolatos közérdekű adatigénylés”
Másfelől:
Az önkormányzat honlapcímének megjelölése nem a kérdésemre adott válasz. Amennyiben ezen adatok a www.gardony.hu oldalon elérhetők, akkor szíveskedjék a pontos URL címmel megjelölni a kért információk pontos helyét. Egyébként pedig továbbra is kérem, hogy a törvény által előírt kötelezettségüknek tegyen eleget, és küldje meg nekem a kért adatokat. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó törvény 30. § szerint az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni az adatigénylésnek. Tájékoztatom, hogy amennyiben kötelezettségüknek nem tesz eleget, a NAIH eljárását fogom kezdeményezni.

Továbbá felhívom figyelmét arra, hogy válaszlevelében jogellenesen tüntette fel az E-mail címemet, mivel azt a https://kimittud.atlatszo.hu/ weboldalon benyújtott kérelmem nem tartalmazta. Ehhez az adatomhoz feltehetően a 2020. szeptember 10-én E-mail-ben benyújtott kérelmem kapcsán jutott. Megjegyzem, hogy annak a kérelmemnek a tárgya, hogy készültek-e hatásvizsgálatok Gárdony Város Önkormányzata Polgármesterének a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás tárgyában hozott határozataiban foglaltak várható hatásairól.

Tekintettel arra, hogy az én beleegyezésem nélkül tette nyilvánossá az E-mail címemet, amely a 2011. évi CXII. törvény szerint személyes adatnak minősül,. a NAIH eljárását fogom kezdeményezni.

Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony levelét.

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Jankovics Zoltánné Jegyző Asszony!

Közérdekű adatigénylésemre adott szeptember 29-én kelt válaszát nem fogadom el, mert nem felel meg a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltaknak, mely szerint kötelező megadni a közzétételi egység egyértelmű elérhetőségét biztosító URL-t.
Tájékoztatom, hogy amennyiben kötelezettségüknek nem tesz eleget, a NAIH eljárását fogom kezdeményezni.

Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16391-4/2020. számú levelét.

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Doroszlay Zsuzsanna

Tisztelt Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt Jegyző asszony!
Ismételten szeretném jelezni, hogy a https://kimittud.atlatszo.hu/-n „Gárdony Város Önkormányzat Helyi építésügyi szabályzat módosítása” tárgyában adtam be közérdekű adatigénylést 2020. szeptember 13-án.
A „Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás tárgyában hozott határozataiban foglaltak várható hatásairól a 2020. szeptember 2-án tartott Képviselő-testületi ülést megelőzően, amely döntést hozott a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása véleményezési szakasza lezárásáról. „ tárgyban közérdekű adatigénylést nem a https://kimittud.atlatszo.hu/-n, hanem E- mail -ben küldtem el Önök részére, szeptember 10.-én. , Majd október 7-én jeleztem szintén E-mailben, hogy csak abban az esetben fogadom el a honlapra hivatkozást, hogy ha az megfelel a .305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltaknak, mely szerint kötelező megadni a közzétételi egység egyértelmű elérhetőségét biztosító URL-t.
A https://kimittud.atlatszo.hu/-n, küldött Gárdony Város Önkormányzat Helyi építésügyi szabályzat módosítása” tárgyában adatigénylésemre Ön szeptember 25-én azt válaszolta a GRD/1 6 1 08-212020 levelében, , hogy a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalhoz előterjesztett, Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás tárgyú határozatában foglaltak várható következményeiről készült hatásvizsgálatokkal kapcsolatos közérdekű adatigénylés tárgyú kérelmemmel kapcsolatban tájékoztat, hogy a kért információk Gárdony város honlapján a www.gardony.hu- internetes címen elérhetőek.
Tehát összekeverte a két adatigénylésemet , ráadásul nyilvánossá tette a z E-mail címemet a https://kimittud.atlatszo.hu/-n, amelyre én nem adtam engedélyt.
Szeptember 26.-án a https://kimittud.atlatszo.hu/-n megírtam, hogy a beadványom tárgya „GárdonyVáros Önkormányzat Helyi építésügyi szabályzat módosítása”. Ebben a levélben hívtam fel a figyelmét arra, hogy közzétette az E-mail címemet, amely egy másik beadványom útján jutott tudomására.
Szeptember 29-i válaszlevele már a Gárdony Város Önkormányzat Helyi építésügyi szabályzat módosítása tárgyában beadott kérelmemre válaszolt, mely szerint a www.gardony.hu- internetes címen elérhetőek az általam kért adatok.
Szeptember 29-én https://kimittud.atlatszo.hu/- n megírtam Önnek, hogy a közérdekű adatigénylésemre adott szeptember 29-én kelt válaszát nem fogadom el, mert nem felel meg a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltaknak, mely szerint kötelező megadni a közzétételi egység egyértelmű elérhetőségét biztosító URL-t.
Összefoglalva: mindkét beadványomra azt írták, hogy a www.gardony.hu- internetes címen elérhetőek az általam kért adatok, amely nem felel meg a jogszabályoknak, továbbá nyilvánossá tették a https://kimittud.atlatszo.hu/-n, az E-mai címemet, amelyet én a https://kimittud.atlatszo.hu/-n nem adtam meg, ezzel törvényt sértettek.
A https://kimittud.atlatszo.hu/-n a mai napon, október 13-n feltett válaszukat a fentiekben leírtak alapján természetesen nem fogadom el, s amennyiben nem kapok a jogszabályok által előírt választ, azt jogi úton fogom kikényszeríteni.
Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna
2020,október 13.

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16108-5/2020 számú levelét.

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]