Gárdony Város Önkormányzat Helyi építésügyi szabályzat módosítása

Az igénylést elutasította a(z) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tisztelt Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Gárdony város önkormányzata 2020.szeptember 2-án határozatot hozott a Településszerkezeti terv, valamint Helyi építési szabályzat módosításról. Ezen belül a következőkről:
1.) - Gárdony, Napsugár strand 5426/4 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan: a Velencei tó mentén a part menti sáv a jelenlegi 30 méterről 20 m-re módosul, a beépíthetőség 30 %, 7,5 méter építmény magassággal
2.) Gárdony Sirály Strand 6039/59, 6036/43, 603642, 5895 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan: Vt övezetbe sorolás, a jelenlegi 30 méteres part menti sáv 20 méterre módosul, beépíthetőség 30% , 9,5 m építménymagassággal
3.) Park Strand 5318/10, 5317 helyrajzi számú ingatlanokra: 30 % beépíthetőség, 10, 5 m építmény magassággal, a 30 m széles ún. parti sáv, a kötelező szabályozási vonal és a jelölt építési helyek törlésre kerüljenek
A gárdonyi önkormányzat honlapján található „Gárdony város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BM JÓVÁHAGYÁSI VÁLTOZAT” szerint:
„A korábbi OTrT-ben szereplő országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete településsoros lehatárolása nem érintette Gárdonyt, azonban a 2015. január 1-től az övezet helyett hatályba lépő tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete már részletesebb, folthatáros lehatárolása a Velencei-tó, a Dinnyési-fertő, és a Keleti-Hippolyt-árok által érinti a település területét. Az övezethez tartozó szabályozás szerint az övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti, az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.”
Kérem szíves tájékoztatásukat:
1.)a HÉSZ módosítás tervezetét Gárdony város önkormányzata véleményezésre megküldte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére?
2.) a HÉSZ módosítás az általam fentiekben felsorolt strandok esetében összhangban van a Gárdony város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BM JÓVÁHAGYÁSI VÁLTOZAT-ban foglaltakkal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna

Fejér Titkárság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

FMKH Állami Főépítész,

1 Attachment

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna Asszony!
Mellékelten megküldöm a közérdekű adat megismerésére irányuló
tájékoztatást.
Üdvözlettel:
Fakász Tamás
állami főépítész

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

(See attached file: KDTVIZIG_Válasz Doroszlay Zsuzsanna.pdf)
---- Ezt a levelet a SYMANTEC MAIL SECURITY ellenorizte. ----