Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Fővárosi helyi adó bevételek 2010 és 2020 között

Nagy Zsolt made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Nagy Zsolt to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy - adónemenként részletezve - mekkora helyi adó bevétele keletkezett a Fővárosi Önkormányzatnak:

· 2010. január 1.- és 2020. december 31. napja közötti időszakban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 26.

Üdvözlettel:

Nagy Zsolt

Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk! Az [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email] címre küldött
elektronikus levele Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal elektronikus
rendszerébe FPH_KOZP - 38118 / 2021 érkeztetőszámon, 2021.03.26 06:54
napon beérkezett. Ez egy automatikus üzenet, kérjük erre ne válaszoljon.
Üdvözlettel: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala

Kardos-Schütt Nikolett dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Nagy Zsolt!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.)  29. § (1a) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata,
mint adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni az
alábbi adatigénylésének, mivel az a 2021. március 23-án kelt, azonos
adatkörre irányuló adatigénylésével megegyezik és az adatokban változás
nem állt be.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatom az igénylésével
kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről: az Infotv. 31. § (3) bekezdése
alapján az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül a 31.
§ (5) bekezdés szerint illetékes bírósághoz fordulhat, illetve jogsérelem
esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055
Budapest, Falk Miksa utca 9–11.) bejelentéssel élhet.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kardos-Schütt Nikolett

átláthatósági és adatvédelmi referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[1]cid:[email protected]

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.