Fonyód Kodály Zoltán utcai telek eladása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Fonyód Kodály Zoltán utcai üres telek eladásának dokumentumait, adásvételi szerződéseit, a szerződés megkötését követő beépíthetőségi előírások módosításait valamint annak okait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 3.

Üdvözlettel:

Fábián László

Kovács Péter, Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Cím!
Csatoltan megküldöm Fonyód Város Jegyzőjének 01/464-2/2018. számú iratát.
Üdvözlettel:

Kovács Péter
irodavezető

Fonyódi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Kabinet Iroda

cím: 8640 Fonyód, Fő u. 19.
tel: 85/562-980; fax: 85/562-999
e-mail: [email address]

Tisztelt Kovács Péter!

Nagy Brigitta aljegyző asszony kérésére pontosítom a kérdéses ingaltant. Az ingatlan helyrajzi száma: 8326/5
Tehát ennek az ingatlannak az adásvételi illete bepíthetőségi élőírás módosításaal kapcsolatos irataiba kérnék betekintést.

Üdvözlettel:

Fábián László

Kovács Péter, Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatom, hogy 2018. június 13. napján hivatalon kívül tartózkodom. Levelét ezt követően tudom olvasni.
Sürgős esetben az [Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címre tudja kérelmét benyújtani.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Kovács Péter, Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Cím!
Csatolom Fonyód Város Jegyzőjének 01/464-4/2018. számú iratát és annak
mellékleteit.
Üdvözlettel:

Kovács Péter
irodavezető

Fonyódi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Kabinet Iroda

cím: 8640 Fonyód, Fő u. 19.
tel: 85/562-980; fax: 85/562-999
e-mail: [email address]