Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dr. Gáti Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Folyókák tisztítása?

We're waiting for Dr. Gáti Attila to read a recent response and update the status.

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben hány alkalommal tisztították a csapadékvíz
elvezető folyókákat az Európa téren, beleértve, a szomszédos ingatlan és a mélygarázs közötti dilatációs hézag felettit is. Kérem a dátumok pontos megadását is.
2) 2020-ban, 2022-ben és 2022-ben mikor jelentették a polgármesteri hivatal felé ugyanezen folyókák tisztításának elvégzését a polgármesteri hivatal felé, ugyancsak a pontos dátumok megadásával.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 10.

Üdvözlettel: Dr. Gáti Attila

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztettem elő, amelyre a törvényes határidőn belül nem kaptam választ:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben hány alkalommal tisztították a csapadékvíz
elvezető folyókákat az Európa téren, beleértve, a szomszédos ingatlan és a mélygarázs közötti dilatációs hézag felettit is. Kérem a dátumok pontos megadását is.
2) 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben mikor jelentették a polgármesteri hivatal felé ugyanezen folyókák tisztításának elvégzését a polgármesteri hivatal felé, ugyancsak a pontos dátumok megadásával.

Kérem, mulasztásukat mihamarabb pótolni szíveskedjenek!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 26.

Üdvözlettel:

Dr. Gáti Attila

Miskolci Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Tisztelt dr. Gáti Attila!

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez a Miskolc, Európa téren a csapadékvízelvezető folyókák tisztítása tárgyában közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) alapján az alábbiakról tájékoztatom.
Társaságunknak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási szerződés alapján a balesetveszélyes folyókák javítása, továbbá a hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása képezi a feladatát.
Társaságunk a Közszolgáltatási szerződés alapján elvégzett feladatai tekintetében negyedéves beszámolóban rögzíti az általa elvégzett valamennyi munkát, valamint szöveges beszámolóban részletezi a munkavégzéseket az Önkormányzat felé.
A folyókák állapotát társaságunk havonta ellenőrzi, az Európa tér területén 2022. évben október 04. napján történt tisztítás.
Tájékoztatom, hogy jelen levél továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül sor.

Üdvözlettel:

dr. Nagy Nikoletta Tímea
jogi előadó

Miskolci Városgazda  Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. – A Miskolc Csoport tagja

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

www.varosgazda.hu
Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben az elektronikus levél téves címzésből vagy jogszerűtlen továbbításból kifolyólag kerül postafiókjába, úgy Ön köteles annak törlése iránt intézkedni, majd ezt követően a téves küldés és a törlés megtörténtét Társaságunk felé jelezni. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tiltott.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dr. Gáti Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.