Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kozák Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Föld Trans 2001 Kft. MVM Paks területén végzett bontási hulladékkezelés

We're waiting for Kozák Péter to read a recent response and update the status.

Tisztelt Tolna Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Föld Trans 2001 Kft. a paksi Atomerőmű északi területén elhelyezkedő épületek bontásából származó hulladék elszámolását. A szerződést az MVM Paksi Atomerőmű Zrt és a Föld Trans 2001 Kft kötötte, a munkálatokat 2019.10.31-én kezdték és 2020.07.16-ig tartanak. Jelentős mennyiségű bontási hulladék kerül elszállításra.

Kérdéseink a következők lennének:
1. A Föld Trans 2001 Kft. milyen engedéllyel rendelkezik hulladékkezelés és hulladékszállítás vonatkozásában, illetve milyen mennyiséget tud kezelni?
2. A Föld Trans 2001 Kft. a paksi északi területen elbontott hulladékot hova szállítja, a lerakási hely rendelkezik-e engedéllyel a sitt befogadására és lerakására?
3. Kérem küldjék el számunkra a hulladék elszállításának igazolását tárgyi területről?
4. Kérem tájékoztassanak, hogy van-e folyamatban hatósági eljárás a Föld Trans 2001 Kft. kapcsán?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 3.

Üdvözlettel:

Kozák Péter
[email address]

Tolna Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s F ld Trans 2001 Kft.MVM Paks ter let n v gzett bont si hullad kkezel s.txt

    4K Download View as HTML

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Tolna Megyei Kormányhivatal request email]>: Host or domain name not found. Name service error for
name=tolna.ddrkh.hu type=A: Host not found

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kozák Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.