FKF Nonprofit Zrt.-vel 2020-ban és 2021-ben kötött szerződések és az eddig elvégzett munkák teljesítésigazolásai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel 2020-ban és 2021-ben kötött szerződéseket,
- a szerződésekre vonatkozó önkormányzati döntések előterjesztéseit,
- az eddig elvégzett munkák teljesítésigazolásait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 18.

Üdvözlettel:

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bódis Lajos Adatkérő!

 

Hivatkozással az FKF Zrt-vek kapcsolatosan a Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címzett közérdekű adatkérésére
tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről  szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdésére tekintettel, az adatigénylésnek a beérkezéstől
számított legfeljebb 45 napon belül teszünk eleget, tekintettel arra, hogy
a jelenlegi világjárvánnyá minősített vírushelyzetre tekintettel
kollégáink védelme érdekében a dolgozók túlnyomó részénél távmunka végzést
rendeltünk el, mely leterheltebbé teszi a Hivatalt és lassítja a napi
ügyintézést.

 

A Hivatkozott rendelet 4. §-a értelmében a rendelkezéseket a rendelet
hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Hivatkozással 2021. április 19. napján Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatalnak címzett, FKF-el kötött szerződések tárgyában írt levelére a
adatkérésre a mellékelten csatolt tájékoztatást adom.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Kedves Silye Tamás!

Köszönöm az adatigénylésemre eddig megküldött információkat! Kérem, az adatigénylés szerinti információk mindegyikét küldjék mag, az alábbiak szerint:

A továbbiakban csak az FKF önöknek nyújtott út- és járdatisztítás (gépi és kézi) szolgáltatására vonatkozó adatok érdekelnek.

A tájékoztatásuk szerint a 2020-as és 20121-es szolgáltatás, amelyre a kérésem vonatkozik, a 2019 júniusban, határozatlan időre kötött szerződés alapján végzi az FKF. A fővárosi közutak takarítása közfeladat elsődlegességét kikötve, az II. kerületi Önkormányzat igényei szerinti gyakorisággal végzik a munkát. Ha esetleg 2019 után pontosítottak vagy változtattak ezeken a feltételeken írásos megállapodás szerint, kérem, küldjék meg.

A megküldött levelezésből kiderül, hogy a 2020-as költségvetésben is szerepel a szolgáltatás pénzügyi fedezete. Legyenek szívesek közölni, mi a költségvetésben betervezett fedezet összege, és a 2020-as zárszámadásban mekkora tényleges kiadás szerepel. Szintén legyenek szívesek közölni a 2021-es költségvetésben erre a szolgáltatásra meghatározott fedezetet, és az esetleges évközi módosítást, ha volt olyan.

Az elvégzett munkákról semmilyen teljesítésigazolást nem kaptam. A teljesítésben szerepel egy 2019. júniusban kelt kötelezettségvállalási kísérőlap, amely nem az elvégzett munkák igazolása, és nem is kért időszakra vonatkozik. A szerződés szerint a munkákat konkrét dátumokra illetve gépi és kézi kapacitásra rendelik meg és igazolják, felteszem, hogy ennek van írásos dokumentációja is. Az utcatakarítás rendszeresen és konkrét útszakaszokra bejelentve történik, felteszem, hogy ennek dokumentációja is rendelkezésükre áll.

Az önöknél rendelkezésre álló információk alapján szeretném minél pontosabban összevetni a takarított útszakaszokat, az ehhez igénybe vett és elszámolt FKF kapacitásokat, és összehasonlítani más kerületek adataival. Az önök által megküldött információk erre alkalmatlanok, a kért időszakra nézve konkrétumokat nem tartalmaznak.

Ha szükséges külön igénylésben pontosítanom a fent kért információkat, szívesen megteszem. Mivel azonban a 2020. és 2021. évi teljesítésigazolások nem azonosak a 2019. évi kötelezettségvállalással, ezért logikusabbnak tartom, hogy az eredeti adatigénylés szerint nem megküldött információk megküldését kérjem.

A FKF kapacitásainak felhasználása, a fővárosi közfeladatai ellátása, a forráshiányos helyzetben különösen annak a városrészek közötti elosztása, a főváros különböző részeiből származó lakossági vélemények szerint egyre fontosabb városüzemeltetési és közpolitikai kérdés. Ezekről indokolt nyilvános információkkal rendelkeznünk, ehhez kérem a további segítségüket!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Kedves Silye Tamás!

Kérem, jelezzék, hogy kiegészítik-e az adatigénylésemre adott hiányos válaszukat, az augusztus 11-i levelem szerint, és hogy ezt mikorra tudják vállalni.

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozva a II. kerületi Polgármesteri Hivatal részére küldött FKF-es
szerződéssel kapcsolatos közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást
adom:

 

Csatolva küldöm a 2021. évben kötött új szerződést.

 

2020. évre nettó 10 milliót biztosított a költségvetés a gépi és kézi
úttisztítási feladatokra, mely összegből 7.287.153,- Ft került
felhasználásra.

2021. évben az eredeti előirányzat nettó 6 milliót volt, mely módosításra
került a megkötött szerződés alapján 53.321.000 Ft-ra.

 

A teljesítés igazolás tekintetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról  2011. évi CXII. törvény (7) bek. az alábbiak
szerint rendelkezik:  A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó,
számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre
külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az
adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata
helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony
tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése
időpontjának megjelölésével is teljesítheti.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel,

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm az új szerződés megküldését, és a költségvetési összegeket!

Kerestem, de nem találtam a honlapon az évközi módosítás előterjesztését (akár testületi, akár veszélyhelyzeti polgármesteri döntés), kérem, közöljék, hol találom meg, vagy ha a szabály alapján ebben az esetben nem volt szükség testületi döntésre, akkor azt.

Tudomásul veszem, hogy a teljesítésigazolásokat nem küldik eredeti formájukban. Az adatigénylésem nem irányul a gazdálkodásuk számlaszintű ellenőrzésére. A fővárosi közművállalattól megrendelt utcatakarítás szolgáltatás értelme nem általánosságban kapacitások lekötése és azok elszámolása, hanem konkrét útszakaszok takarítása az adott időpontokban, és ezeket számolják el.

Kérem, hogy közöljék, mi a feladata annak a 10 főnek, akiket a jelenlegi szerződés alapján folyamatosan foglalkoztatnak, ha jól értem, a Víziváros takarítására, és a lekötött gépi kapacitásból mennyit használnak fel folyamatosan az önök kerületében.

Kérem, közöljék azt is, hogy a 2020 eleje óta mostanáig tartott „Tiszta Buda” faltól-falig takarítási napokon milyen útszakaszokat takarítottak az FKF gépeivel és munkatársaival.

Ez nem nagy mennyiségű információ, és biztosan rendelkezésükre áll, mivel ezekre van szükség a lekötésnek megfelelő munka megtervezéséhez, a terület előkészítéséhez, a lakosság értesítéséhez, a végzett munka elszámolásához. Nincs szükségem az eredeti bizonylatok másolatára.

Az I. kerületi önkormányzat éppen ezeket az információkat tartalmazó szerződést kötött az FKF Nonprofit Zrt.-vel, az idén márciustól májusig tartó időszakra, az önök eredeti előirányzatánál fajlagosan háromszor nagyobb volumenű munkára: rögzítették a munkavégzés helyét, a takarított útszakasz hosszát, a felek által elvégzendő feladatokat, a szerződéshez csatolták a térképvázlatot ( https://budavar.hu/view.php?id=1119 ). Az önök önkormányzatáa munka- ill. üzemóra kapacitást kötött le az FKF Nonprofit Zrt.-tól, az előző és a jelenlegi szerződés szerint is az egyeztetendő helyszíneken, ami kevésbé konkrét, nem összehasonlítható, ezért van szükség külön információkra a szerződésen kívül.

A VIII. kerületi önkormányzat saját városüzemeltető cége által végzett komplex takarítás helyszíneiről hétről hétre beszámol a honlapján, hogy a lakosok nyomon követhessék az önkormányzat erőfeszítéseit az utcák takarítására, és ez a cég honlapján egy helyen megtalálható (https://www.jgk.hu/207-lakossagi-tajekoz... ). Az önök önkormányzatának honlapján csak esetleges tájékoztatást találtam a Tiszta Buda helyszíneiről, ezért ezért van szükség külön információkra a honlapon közölteken kívül.

A fővárosi kerületek utcáinak takarítása a lakosság egyik fő elvárásává vált a polgármesterek felé, a költségvetési megszorítások mellett az FKF kapacitásainak felhasználása pedig fontos városüzemeltetési, közpolitikai témává. Ahogy jeleztem, szeretném összehasonlítani az önök módszerét, akik intenzíven és a lakosság által elismerten használják a fővárosi közszolgáltató kapacitásait, más kerületekéivel, hogy megbízható információk alapján, hatékonyabbá lehessen tenni ezeket a szolgáltatásokat.

Továbbra is beadok szívesen újabb adatigénylést, ha ebben állapodunk meg, miután kiderült, hogy a teljesítésigazolásokat nem adják át, nekem pedig nem a bizonylati másolatokra, hanem a tartalomra van szükségem (melyet más kerület szerződése eleve tartalmaz). Mivel ennek az adatigénylésnek a célja továbbra sem valósult meg teljesen, ezért helyénvalónak tartom, ha ezt folytatjuk addig, amíg a kért információkat át nem tudják adni (melyek meggyőződésem szerint közérdekűek, nem túlzók, a felhasználásukat – bár nem szükséges – kezdettől megindokoltam az önkormányzat facebook-oldalán).

De az új adatigénylés mellett is szó érv, hogy azóta új szerződést kötöttek, és jelentősen megemelték az előirányzatot, a hiányzó konkrétumokat pedig az új igénylés alapján is át tudják adni, tehát azokat nem duplán kérem.

Továbbra is számítok az együttműködésükre, kérem, közöljék, hogy a jelen adatigénylés keretében át tudják-e adni a fenti információkat, 2020 elejétől, a teljesítés időpontjáig bezárólag!

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Kedves dr. Silye Tamás!

Kérem, közöljék, mikor tudnak döntést hozni arról, hogy rendelkeznek-e információval, és hajlandók-e közölni, hogy a kerületükben pontosan mikor, hol, mennyit takarítottak a fővárosi közműcég kapacitásainak igénybe vételével 2020 és 2021 folyamán!

Tudtommal nem vagyok köteles, de szívesen jeleztem, miért kérem ezeket az információkat, és hogy semmiképpen nem az önök hivatalának öncélú dolgoztatásáról van szó.

Más kerület az önök által előirányzott keretösszeghez képest fajlagosan jóval nagyobb megrendelést tudott tervezni, a szerződésben precízen megjeleníteni, a honlapján kérés nélkül közzétenni. Vagyis úgy, hogy sem a hivataltól, sem az állampolgártól semmi plusz munkával nem jár, hogy jól használható információk álljanak rendelkezésre.

Úgy gondolom, az önök önkormányzatától is ésszerű és méltányos elvárás, hogy az ugyanezzel a fővárosi közműcéggel kötött, kevesebb információt tartalmazó szerződésük végrehajtásáról, igénylésre adják át az összehasonlításra alkalmas adataikat. Más kerületek és a főváros szervezeteitől is fogok kérni információt, és az együttműködésük esetén jobban látni, melyek a releváns információk, és valamennyi további közreműködőnek kevesebb munkával jár az informálás, amit előre is köszönök.

A kerületekben az utcatakarítás rendszeressége és a fővárosi közműcég kapacitásaihoz való hozzájutás a lakosság szemében az egyik legfőbb közpolitikai feladat, a polgármesterek megítélésének egyik mércéje lett. Az önök által átadott információk segíthetik ennek ésszerű megszervezését és a választók önrendelkezését a megbízottjaik munkájával kapcsolatban.

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bódis úr!

A hétvége óta magas lázzal fekszem itthon, amint visszamegyek a munkahelyre küldjük a rendelkezésre álló adatokat.

Tisztelettel:

Silye Tamás

idézett részek megjelenítése

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Bódis Úr!

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzathoz küldött köztisztasági
adatkérésére az alábbi szíves tájékoztatást adom:

 

A kitakarított helyszínek tekintetében 2020. évre utcajegyzék már nem csak
súlyadatok állnak rendelkezésre, melyet  a csatolmányokban megtalál.
Mellékeljük még az önfelszedő által felszedett súlyt tartalmazó táblázatot
is.

 

A 10 fős kézi brigád útvonal tervét szintén mellékelten csatolom. A Római
számok jelölik ki a körzethatárokat, melyet a 10 fős kézi brigád
szennyeződéstől és feladattól függően 1 hét alatt tud megtisztítani.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]