Faültetés

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2020. augusztus 31. és 2021. március 25. között a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. hány alkalommal végzett tömeges faültetést. Kérem szíveskedjen feltüntetni, hogy Miskolc melyik városrészében történt a faültetés, hány darab fát ültettek el és a faültetés milyen költségekkel járt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 26.

Üdvözlettel:
Vígh Levente

Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Tisztelt Vígh Levente Úr!

A 2021. március 29. napján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-hez előterjesztett kérelmével kapcsolatban, a tájékoztatás megadásához az igény pontosítására hívom fel.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Miskolc Megyei Jogú Város területén végez fa- és cserjetelepítést, a faültetésre vonatkozó adatokat Társaságunk a közterület megnevezésével tartja nyilván.
Kérem legyen szíves pontosítani, hogy a „tömeges” faültetés fogalma alatt pontosan milyen adatok megismerését kéri.

Üdvözlettel:

dr. Fülepi-Gaál Barbara
Jogi főmunkatárs

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Városgazda Titkárság! Tisztelt dr. Fülepi-Gaál Barbara!

2021. március 26-án beadott, "Faültetés" tárgyú adatigénylésemtől eltekintek. Ezúton szeretném a szóban forgó adatigénylést visszavonni. Kérem a március 26-án küldött levelemet tekintsék tárgytalannak.

Üdvözlettel:
Vígh Levente