Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Stampf Romána, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése építési helyeken VLSZO-2017/00062

We're waiting for Stampf Romána to read a recent response and update the status.

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy a 2017. május 18-án a Galapagos ZOO Service Kft-vel kötött szerződés (VLSZO-2017/00062, Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése építési helyeken) alábbi mellékleteit bocsássák rendelkezésemre:

1 – 4. sz, valamint 10., 11, és 13. sz. mellékletek.

Továbbá kérem szíves tájékoztatásukat, hogy melyik egyedek kerülnek átültetésre (összesen 218) és előkészítésre (összesen 31). Az egyedek legyenek beazonosíthatóak a 2016. május 17-i fakataszter, vagy a legfrissebb fakataszter alapján.

Valamint kérem, hogy az alábbi kérdésekre is válaszoljanak:
- Mikor kezdődnek meg az előkészítési munkálatok (pontos dátum)? Kérem, a listán jelöljék majd, hogy mely egyedekről van szó.
- Mikor kezdődnek meg az átültetések (pontos dátum), és mely egyedekkel (szintén a listán jelölve)?
- A 2017. április 19-i Összegzés az ajánlatok elbírálásáról című (26128-3/2016/001) dokumentumban 45 421 855 Ft nettó nyertes ajánlati ár szerepel. A szerződés miért nettó 232 millió Ft keretösszegről szól?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Adatigénylésem információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapul, kérem, hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyenek eleget.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Budapest, 2017. szeptember 5.

Köszönettel:

Stampf Romána

Tisztelt Stampf Romána Úrhölgy!

Ön 2017. szeptember 5. napján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztette elő:

"Kérem, hogy a 2017. május 18-án a Galapagos ZOO Service Kft-vel kötött szerződés (VLSZO-2017/00062, Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése építési helyeken) alábbi mellékleteit bocsássák rendelkezésemre:
1 – 4. sz, valamint 10., 11, és 13. sz. mellékletek.
Továbbá kérem szíves tájékoztatásukat, hogy melyik egyedek kerülnek átültetésre (összesen 218) és előkészítésre (összesen 31). Az egyedek legyenek beazonosíthatóak a 2016. május 17-i fakataszter, vagy a legfrissebb fakataszter alapján.
Valamint kérem, hogy az alábbi kérdésekre is válaszoljanak:
- Mikor kezdődnek meg az előkészítési munkálatok (pontos dátum)? Kérem, a listán jelöljék majd, hogy mely egyedekről van szó.
- Mikor kezdődnek meg az átültetések (pontos dátum), és mely egyedekkel (szintén a listán jelölve)?
- A 2017. április 19-i Összegzés az ajánlatok elbírálásáról című (26128-3/2016/001) dokumentumban 45 421 855 Ft nettó nyertes ajánlati ár szerepel. A szerződés miért nettó 232 millió Ft keretösszegről szól?"

Tájékoztatjuk, hogy a Városliget Zrt. az Ön, mint felperes és a Társaságunk, mint alperes között az ezen adatkéréssel megegyező adatkérés tárgyában a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt közérdekű adatok kiadása iránt indított, 19.P.89.345/2017. szám alatt folyamatban lévő perben hozandó jogerős határozatot végrehajtva fog eljárni.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Stampf Romána, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.