ERK-szerződések

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium) kötött alábbi tárgyú szerződéseket valamennyi mellékletükkel együtt:

1, "A beléptetési kvótáról és a növekedésösztönző csomagról szóló kampányokkal kapcsolatos feladatok ellátása (integrált reklámügynökségi
szolgáltatások, hirdetésfoglalás, médiatervezés és gyártás, kutatási feladatok, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi média
szolgáltatások, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés)" - ellenérték nettó 1.200.000.000 Ft

2, a Miniszterelnöki Kabinetiroda aktuális kormányzati intézkedésekről szóló lakossági tájékoztató kampányaival kapcsolatos feladatok ellátása
(grafikai tervezés, gyártás, online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, kutatási
feladatok, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökségi szolgáltatások, stratégiai tervezés és tanácsadás) - ellenérték nettó 3.042.126.000 Ft / 3.083.553.000 Ft

3, "Kommunikációs kampány tervezés és előkészítés" - ellenérték nettó 1.500.000.000 Ft

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 11.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

Erdélyi Katalin

részére

E-mail: [2][FOI #7281 email]

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - ERK-szerződések

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2016. augusztus 11-én 11:52-kor kelt elektronikus levelében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni „a Network 360 Kft.-vel és az
Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium) kötött alábbi
tárgyú szerződéseket valamennyi mellékletükkel együtt:

1.       "A beléptetési kvótáról és a növekedésösztönző csomagról szóló
kampányokkal kapcsolatos feladatok ellátása (integrált reklámügynökségi
szolgáltatások, hirdetésfoglalás, médiatervezés és gyártás, kutatási
feladatok, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi
média szolgáltatások, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai
tervezés)" - ellenérték nettó 1.200.000.000 Ft

2.      a Miniszterelnöki Kabinetiroda aktuális kormányzati
intézkedésekről szóló lakossági tájékoztató kampányaival kapcsolatos
feladatok ellátása (grafikai tervezés, gyártás, online kommunikációs és
közösségi médiaszolgáltatások, integrált reklámügynökségi szolgáltatások,
kutatási feladatok, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökségi
szolgáltatások, stratégiai tervezés és tanácsadás) - ellenérték nettó
3.042.126.000 Ft / 3.083.553.000 Ft

3.      "Kommunikációs kampány tervezés és előkészítés" - ellenérték nettó
1.500.000.000 Ft”

 

Fentiek tekintetében tájékoztatjuk, hogy a kért adatigénylésének a
megismerni kívánt dokumentumokba való betekintési jog biztosításával áll
módunkban eleget tenni.

Kérem, hogy a közérdekűadat-igénylésében jelzett adatokba való betekintés
előtt, annak időpontját egyeztesse a +36 (1) 795-7382-es telefonszámon.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2016. augusztus 26.         

 

Üdvözlettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Köszönöm a választ.

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy a betekintés során átadják-e részemre az adatigénylésemben kért dokumentumokat papír alapon vagy elektronikus formátumban, és utóbbi esetben vigyek-e magammal elektronikus adathordozót (pendrive-ot).

Amennyiben a betekintés során nem adják át részemre az adatigénylésemben kért dokumentumokat, akkor kérem, válaszukban szíveskedjenek arról nyilatkozni, hogy a betekintés során engedélyezik számomra a dokumentumok lefényképezését, és tartalmukról írásos jegyzetek készítését.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

KÁT (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

2 Attachments

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Közigazgatási Államtitkári Titkárság

 

 

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mellékelten küldöm  a közérdekű adatok betekintésével kapcsolatos
megkeresésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda válaszát.

 

 

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Közigazgatási Államtitkári Titkárság

Budapest,  V., Garibaldi u. 2. III. 18.

 

 

Tel.: + 36 1 896-1740

idézett részek megjelenítése