Erdő Háza projekt műszaki adatok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az Erdő Háza nevet viselő projekt műszaki leírását, és/vagy bármi egyéb olyan dokumentumot, amelyből kiderülnek a beruházás során elvégzett munkák pontos mennyiségei (bontás nm, burkolás nm, falazás, ácsmunka, földmunka és növényirtás, illetve növénytelepítés mennyisége stb.).

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról is, hogy a beruházás során és/vagy miatt:
- hány darab fát vágtak ki, azok milyen típusúak és korúak voltak
- hány darab cserjét vágtak ki
- hány darab fát ültettek, azok milyen típusúak

Kérem továbbá, hogy arról is szíveskedjenek tájékoztatni, hogy
- hány darab állat él a vadasparkban, és honnan telepítették őket oda (befogás, nevelés, egyéb)
- mekkora árbevételre és fenntartási költségre számítanak az Erdő Háza projekt kapcsán
- készült-e előzetes hatástanulmány a projekt megkezdése előtt

Ha készült hatástanulmány a beruházásról, kérem szíveskedjenek elküldeni részemre elektronikus másolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében 2021.09.09-én benyújtott adatigénylésemet azonnal, de legkésőbb 15 napon belül meg kellett volna válaszolniuk.

Kérem, szíveskedjenek eleget tenni jogszabályi kötelezettségüknek, és a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Közérdekű adatigénylésére hivatkozva jogászi állásfoglalást alapul véve az alábbiakról tájékoztatom:

A 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról 3.§ 5. pontja határozza meg a közérdekű adat fogalmát.

Eszerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

A TAEG Zrt. egyedüli részvényese 2021. 02. 15. napjától a Soproni Egyetemért Alapítvány. A TAEG Zrt. ennek megfelelően állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot nem lát el, így nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá.

Fentiekre tekintettel az Ön közérdekű adatigénylése nem megalapozott.

Tisztelettel:

Dr. Sándor Gyula
vezérigazgató

TAEG Zrt.
TITKÁRSÁG
9400 Sopron, Honvéd u. 1.
e-mail: [email address]
Tel: 06-99-506-834
Fax: 06-99-312-083

idézett részek megjelenítése

Konczné Hegedűs Éva, Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

4 Melléklet

Tisztelt Asszonyom!

 

Fenti tárgyban a TAEG Zrt. csatoltan megküldi a kért adatokat és
dokumentumokat.

 

A csatolt Műszaki leírás

1.) 29-30. oldalai tartalmazzák

-  hány darab fát vágtak ki, azok milyen típusúak és korúak voltak,

- hány darab cserjét vágtak ki,

- hány darab fát ültettek, azok milyen típusúak adatokat.

2.) 31. oldala tartalmazza

-  hány darab állat él a vadasparkban, és honnan telepítették őket oda
(befogás, nevelés, egyéb) adatokat.

3.) 31. oldala tartalmazza

- mekkora árbevételre és fenntartási költségre számítanak az Erdő Háza
projekt kapcsán.

 

A beruházás megvalósításához készült Műszaki leírás és Előzetes
Hatásvizsgálat anyagai mellékletként csatolva.

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Sándor Gyula

Vezérigazgató

 

megbízásából

 

 

Konczné Hegedüs Éva

Gazdasági Vezérigazgató-helyettes

TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

Tel: +36-99-506-833

Mobil: +36-30-932-9793

E-mail: [1][email address]

[2]taeg-logo-szines

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Tisztelt Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.!

Köszönöm szépen a választ és a dokumentumokat, ezúton visszaigazolom, hogy megkaptam őket.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin