Erdő Háza projekt műszaki adatok

Erdélyi Katalin made this Közérdekűadat request to Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az Erdő Háza nevet viselő projekt műszaki leírását, és/vagy bármi egyéb olyan dokumentumot, amelyből kiderülnek a beruházás során elvégzett munkák pontos mennyiségei (bontás nm, burkolás nm, falazás, ácsmunka, földmunka és növényirtás, illetve növénytelepítés mennyisége stb.).

Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról is, hogy a beruházás során és/vagy miatt:
- hány darab fát vágtak ki, azok milyen típusúak és korúak voltak
- hány darab cserjét vágtak ki
- hány darab fát ültettek, azok milyen típusúak

Kérem továbbá, hogy arról is szíveskedjenek tájékoztatni, hogy
- hány darab állat él a vadasparkban, és honnan telepítették őket oda (befogás, nevelés, egyéb)
- mekkora árbevételre és fenntartási költségre számítanak az Erdő Háza projekt kapcsán
- készült-e előzetes hatástanulmány a projekt megkezdése előtt

Ha készült hatástanulmány a beruházásról, kérem szíveskedjenek elküldeni részemre elektronikus másolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében 2021.09.09-én benyújtott adatigénylésemet azonnal, de legkésőbb 15 napon belül meg kellett volna válaszolniuk.

Kérem, szíveskedjenek eleget tenni jogszabályi kötelezettségüknek, és a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Közérdekű adatigénylésére hivatkozva jogászi állásfoglalást alapul véve az alábbiakról tájékoztatom:

A 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról 3.§ 5. pontja határozza meg a közérdekű adat fogalmát.

Eszerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

A TAEG Zrt. egyedüli részvényese 2021. 02. 15. napjától a Soproni Egyetemért Alapítvány. A TAEG Zrt. ennek megfelelően állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot nem lát el, így nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá.

Fentiekre tekintettel az Ön közérdekű adatigénylése nem megalapozott.

Tisztelettel:

Dr. Sándor Gyula
vezérigazgató

TAEG Zrt.
TITKÁRSÁG
9400 Sopron, Honvéd u. 1.
e-mail: [email address]
Tel: 06-99-506-834
Fax: 06-99-312-083

idézett részek megjelenítése

Konczné Hegedűs Éva, Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

4 Attachments

Tisztelt Asszonyom!

 

Fenti tárgyban a TAEG Zrt. csatoltan megküldi a kért adatokat és
dokumentumokat.

 

A csatolt Műszaki leírás

1.) 29-30. oldalai tartalmazzák

-  hány darab fát vágtak ki, azok milyen típusúak és korúak voltak,

- hány darab cserjét vágtak ki,

- hány darab fát ültettek, azok milyen típusúak adatokat.

2.) 31. oldala tartalmazza

-  hány darab állat él a vadasparkban, és honnan telepítették őket oda
(befogás, nevelés, egyéb) adatokat.

3.) 31. oldala tartalmazza

- mekkora árbevételre és fenntartási költségre számítanak az Erdő Háza
projekt kapcsán.

 

A beruházás megvalósításához készült Műszaki leírás és Előzetes
Hatásvizsgálat anyagai mellékletként csatolva.

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Sándor Gyula

Vezérigazgató

 

megbízásából

 

 

Konczné Hegedüs Éva

Gazdasági Vezérigazgató-helyettes

TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

Tel: +36-99-506-833

Mobil: +36-30-932-9793

E-mail: [1][email address]

[2]taeg-logo-szines

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Tisztelt Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.!

Köszönöm szépen a választ és a dokumentumokat, ezúton visszaigazolom, hogy megkaptam őket.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin