Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Erdei Zsolt foglalkoztatásával kapcsolatos dokumentumokat. Pontosan mióta dolgozik a cégnél, pontos beosztása, a foglalkoztatás jellege, indokoltsága, fizetése, járandóságai, havi munkaideje, jelenléti ívet vezet?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 16.

Üdvözlettel:

Pusztai László

Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Tisztelt Pusztai László!

Társaságunkhoz 2022. június 16. napján érkezett közérdekű megkereséssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. és 6. pontja alapján az Ön által igényelt adatok nem minősülnek közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Kérdései az Infotv. 3. § 2. pontja és az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 1. pontja által meghatározott személyes adatokat érintenek.

A személyes adatok védelméhez való alapvető jog korlátozásának a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapvető jog érvényesülésével arányban kell állnia, vagyis a béradatok és juttatási adatok nyilvánossá tétele csak annyiban indokolt, amennyiben az a közügyek intézésének, közfeladatok ellátásának és a közpénzek felhasználásának átláthatóságát szolgálja. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság álláspontja szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok foglalkoztatásában álló személyek közül a vezető tisztségviselők, illetve vezető állású munkavállalók, ezek helyettesei, felügyelőbizottságának elnöke és tagjai, az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók esetében állapítható meg a fenti adatok nyilvánosságához fűződő közérdek. Az ebbe a körbe nem sorolható munkavállalók bér- és juttatási adatai védendő személyes adatok.

Tájékoztatom, hogy jelen levél továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül sor.

Üdvözlettel:

    
I Miskolci Városgazda Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. — A Miskolc Csoport tagja

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
Telefon: +36 46 412 611
[Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. request email]
www.varosgazda.hu

idézett részek megjelenítése