Érd: az alapfeladat szerinti csatornaberuházás befejezésének időpontja és a B Program dokumentációi

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy a következő adatokat közölje:

az Érd és térsége szennyvízelvezetési program (a továbbiakban: Program) keretében létrehozott, alapfeladat szerint értelmezett víziközmű - a Vgvtv. 44/A. § (3) bekezdése, valamint a 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerinti értelemben - mikor készült el (próbaüzem, műszaki átadás-átvétel befejezése), illetve

azt az érdi önkormányzat mikor vette át.

A Programhoz kapcsolódó úgynevezett B Program [Érd Megyei Jogú Város Önkormányzati Közgyűlésének 133/1994 (V. 22.) határozata] keretében megvalósított beruházási elemek dokumentációit az alábbiak szerint tegye számomra elérhetővé:

1)
a közbeszerzési eljárások dokumentumait a hivatalos közbeszerzési adatbázisban a publikus keresőfelüleleten használhatóan a közbeszerzési eljárás azonosítójának és a közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezésével;

közölje továbbá, hogy a fenti közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződéseket mely eljárások után nem hozta nyilvánosságra a hivatalos közbeszerzési adatbázisba való megküldéssel;

2)
a B Program keretében megvalósított beruházások közzétételi értéket meghaladó szerződéseit az erd.hu oldal “szerződések - üvegzseb” aloldalán található táblázatokban megadott szerződési azonosítók, az év és negyedév, valamint a szerződés tárgyának együttes megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 19.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

dr. Hudák Mariann, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

 

Tisztelt Kis Zoltán!

 

A 2018.  március 19. napján elektronikus úton, közérdekű adatigénylés
tárgyában érkezett kérelmére válaszolva ezúton csatoltan küldöm T.
Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének válaszát szíves
áttekintésre.

 

 

Tisztelettel:

dr. Jeney-Hudák Mariann

Jogi Iroda

Érd MJV Polgármesteri Hivatala

06-23/522-300/383-as mellék

 

Tisztelt dr. Hudák Mariann!

Kérem, az alábbi levelet továbbítsa T. Mészáros András polgármesternek.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2011. évi CXII. törvény 30. (2) bekezdése szerint az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni.

A fenti rendelkezés alapján ismételten kérem, hogy az adatigénylésben foglaltaknak tegyen eleget mint a város polgármestere és mint a Társulás elnöke.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán