Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön M. Zs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Energia

We're waiting for M. Zs to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az előzetesen megkötött energia szerződésben szereplő energiaárakat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 2.

Üdvözlettel:

DMS Iktató - Budapest Közút Zrt., Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202301030745-000038/2023 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz benyújtott, a szerződéses energiaárakra vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Budapest Közút Zrt. a földgáz és a villamosenergia igényének kielégítése céljából az energia-kereskedővel árindexált módszertant alkalmazó szerződéseket kötött, melyekben az ellenszolgáltatás mértéke folyamatosan változik, a vételár a szerződésekben rögzített energia-árképlet szerinti változó tőzsdei árparaméter figyelembevételével kerül meghatározásra.

Földgázenergia esetén: A szerződés időszaka alatt a Földgáz termék havi tőzsdei indexált egységára/elszámoló ára (Pghó) a következőképpen került meghatározásra:
Pghó = ((Argus TTF MA askhó + S)/1000) * Árfolyam [Ft/kWh], ahol

Pghó: havi földgáz energia tőzsdei indexált egység ár / elszámoló ár [Ft/kWh] Argus TTF MA askhó: Az Argus European Natural Gas kiadvány Complete European gas prices címsor TTF részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó “TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban 3 tizedes jegyre kerekítve. [EUR/MWh]
S: a Kereskedő által a versenyújranyitás során vállalt árrés (spread) értéke [EUR/MWh]
1000: MWh és a kWh közötti váltószám
Árfolyam: A tárgyhónap első munkanapján közzétett hivatalos MNB EUR/HUF közép árfolyam (https://www.mnb.hu/arfolyamok)

Villamosenergia esetén: A szerződés időszaka alatt a villamos energia havi tőzsdei indexált egységára/elszámoló ára (VEhó) a következőképpen került meghatározásra:
VEhó = ((0,5*HUDEX BLhó + 0,5*HUDEX PLhó) + S) / 1000 * Árfolyam

VEhó: az adott hónapban (tárgyhónap), az adott Intézmény számára érvényes Havi Indexált Egységár három tizedes jegyre kerekítve [Ft/kWh] HUDEX BLhó: a villamos energia adott hónapra (tárgyhónapra) vonatkozó zsinór (base load) árainak átlaga [EUR/MWh] HUDEX PLhó: a villamos energia adott hónapra (tárgyhónapra) vonatkozó havi csúcs (peak load) árainak átlaga [EUR/MWh]
S: a Kereskedő által a versenyújranyitás során vállalt árrés (Spread) értéke [EUR/MWh]
1000: MWh és a kWh közötti váltószám
Árfolyam: MNB HUF/EUR árfolyam (HUF/EUR)

A földgázenergia esetében élve a 15/2023. (I.25.) Korm. rendeletben meghatározott lehetőséggel, 2023. januárjában Társaságunk kérte a kereskedőtől a vételár Korm. rendeletben rögzített módszertan szerinti fixálását. Az energiekereskedő az irányadó földgázegységárat a 2023. március 1. 06:00 órától 2023. október 1. 06:00 óráig terjedő időtartamra 59,699 EUR/MWh és a szerződésben rögzített kereskedői díj (S [spread]) figyelembevételével határozta meg.

A villamosenergia esetében élve a 41/2023. (II. 20.) Korm. rendeletben meghatározott lehetőséggel Társaságunk 2023. februárjában kérte a kereskedőtől a vételár Korm. rendeletben rögzített módszertan szerinti fixálását, melyre kereskedői visszajelzés még nem érkezett. A Korm. rendelet szerint a villamosenergia egységára a rendelet szerinti nyilatkozattételi határidőt követő hatodik és huszadik munkanap közötti időszak tőzsdei napjain a HUDEX szervezett villamosenergia-piacon publikált, 2023. második, harmadik és negyedik negyedévi pénzügyi zsinór (BL) és csúcs (PL) villamosenergia kontraktus elszámoló árak számtani átlaga lesz a kereskedő pozitív visszajelzése esetén, időszakonként és termékenként külön-külön.

Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül lehet megindítani.
Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat. Ha az igény elutasítása, nemteljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Tisztelettel:

Budapest Közút Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön M. Zs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.