EMMI Irattár; Diákjogi Tanács, Diákparlament

Az igénylést elutasította a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

A II/10021-1/2021/ADATVED iktatószám szerinti közérdekű adatigénylésemre adott válaszukat, azaz a válasz megtagadására vonatkozó kifogásukat tisztelettel nem fogadom el és kibúvó válasznak tekintem.

Közérdekű adatok körébé tartozik az, amit igényeltem megkapni. Az érdemi válasz hiánya, az adatok nem kiadása és így az Emberi Erőforrások Minisztériumának gyakorlata súlyosan sérti az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében megfogalmazott alkotmányos alapjogomat a közérdekű adatok megismeréséhez.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 24/2020. (XII. 31.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 1. melléklet 5. § (1) bekezdés alapján a minisztérium ügykezelője a minisztériumba érkező, ott keletkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratot az e célra rendszeresített tanúsított iratkezelési szoftverben nyilvántartja. Nyilvánvaló, hogy egy elektronikus lekérdezés ebből a szoftverből nem meríti ki az Alkotmánybíróság 13/2019. (VI. 8.) AB határozatában megfogalmazottakat, így az adat kiadásának megtagadása alaptalan.

Segítségükre szolgálhat (ahhoz, hogy az igénylésemet teljesítsék és átlátható legyen a működésük, ami közös érdekünk), hogy a Szabályzat 45. § (1) és (3) bekezdése alapján az iratok nyilvántartására iratkezelési segédletek is rendelkezésükre állnak. Ilyen például az elektronikus iktatókönyv [c) pont], papíralapú iktatókönyv [d) pont] vagy átadókönyv [f) pont]. Erősen javaslom ezek használatát és egy egyszerű lekérdezés, keresés megejtését.

A józan ész azt diktálja, nyilvánvalóan így is van és a Szabályzat 45. § (1) bekezdés is utal rá, hogy E105 tételszám alatti iratok (és az összes tételszám alatti, az egész irattár, minisztériumi iratkezelés is) egy könnyen kezelhető, könnyen átlátható rendszerben vannak vezetve azért, hogy „az iratok teljes körű nyilvántartása […] megvalósuljon, az irat fellelhetősége biztosított legyen, és az iratok átadása-átvétele dokumentáltan történjék”.
Az az állításom, hogy a minisztériumuk nem törekedik a közérdekű adatok megismerésének elősegítésére, de kérem, mihamarabbi levelükben cáfoljanak meg és bocsássák rendelkezésemre a kért adatokat! (Azaz az E105 tételszám alatti iratokat.)

Amennyiben az általam megadott segítség sem elegendő az közérdekű (!) adatok átadására, vagy a minisztériumuk továbbra sem segítőkész partner, kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni és egyéb jogi lépéseket is megtenni az ügyben.

Szeretném szíves figyelmüket még egyszer, nyomatékosan felhívni arra, hogy alkotmányos alapjogomat súlyosan megsértik ezen adatok visszatartásával. Közös érdekünk, hogy a közérdekű adatok megismerhetőek legyenek.

Lényegében semmi mást nem kérek, mint egy felsorolást arról, hogy ezen tételszám (E105) alatt milyen iratok találhatóak, nem kérek minőségileg más, új, létrehozandó adatot, adatsort.

Levelemet tekintsék a közérdekű adatigénylésnek, az eredeti igénylésem részének, így tehát mához képest legkésőbb a 15. napon, azaz január 14-ig várom válaszukat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 30.

Üdvözlettel:

Ringwald Panka

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/667/2022/ADATVED                         

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Ringwald Panka

részére

[1][FOI #19441 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult tárcánkhoz: 

 

„A II/10021-1/2021/ADATVED iktatószám szerinti közérdekű adatigénylésemre
adott válaszukat, azaz a válasz megtagadására vonatkozó kifogásukat
tisztelettel nem fogadom el és kibúvó válasznak tekintem.

 

Közérdekű adatok körébé tartozik az, amit igényeltem megkapni. Az érdemi
válasz hiánya, az adatok nem kiadása és így az Emberi Erőforrások
Minisztériumának gyakorlata súlyosan sérti az Alaptörvény VI. cikk (3)
bekezdésében megfogalmazott alkotmányos alapjogomat a közérdekű adatok
megismeréséhez.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról
szóló 24/2020. (XII. 31.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 1.
melléklet 5. § (1) bekezdés alapján a minisztérium ügykezelője a
minisztériumba érkező, ott keletkező, illetve onnan kimenő valamennyi
iratot az e célra rendszeresített tanúsított iratkezelési szoftverben
nyilvántartja. Nyilvánvaló, hogy egy elektronikus lekérdezés ebből a
szoftverből nem meríti ki az Alkotmánybíróság 13/2019. (VI. 8.) AB
határozatában megfogalmazottakat, így az adat kiadásának megtagadása
alaptalan.

 

Segítségükre szolgálhat (ahhoz, hogy az igénylésemet teljesítsék és
átlátható legyen a működésük, ami közös érdekünk), hogy a Szabályzat 45. §
(1) és (3) bekezdése alapján az iratok nyilvántartására iratkezelési
segédletek is rendelkezésükre állnak. Ilyen például az elektronikus
iktatókönyv [c) pont], papíralapú iktatókönyv [d) pont] vagy átadókönyv
[f) pont]. Erősen javaslom ezek használatát és egy egyszerű lekérdezés,
keresés megejtését.

 

A józan ész azt diktálja, nyilvánvalóan így is van és a Szabályzat 45. §
(1) bekezdés is utal rá, hogy E105 tételszám alatti iratok (és az összes
tételszám alatti, az egész irattár, minisztériumi iratkezelés is) egy
könnyen kezelhető, könnyen átlátható rendszerben vannak vezetve azért,
hogy „az iratok teljes körű nyilvántartása […] megvalósuljon, az irat
fellelhetősége biztosított legyen, és az iratok átadása-átvétele
dokumentáltan történjék”.

Az az állításom, hogy a minisztériumuk nem törekedik a közérdekű adatok
megismerésének elősegítésére, de kérem, mihamarabbi levelükben cáfoljanak
meg és bocsássák rendelkezésemre a kért adatokat! (Azaz az E105 tételszám
alatti iratokat.)

 

Amennyiben az általam megadott segítség sem elegendő az közérdekű (!)
adatok átadására, vagy a minisztériumuk továbbra sem segítőkész partner,
kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulni és egyéb jogi lépéseket is megtenni az ügyben.

 

Szeretném szíves figyelmüket még egyszer, nyomatékosan felhívni arra, hogy
alkotmányos alapjogomat súlyosan megsértik ezen adatok visszatartásával.
Közös érdekünk, hogy a közérdekű adatok megismerhetőek legyenek.

 

Lényegében semmi mást nem kérek, mint egy felsorolást arról, hogy ezen
tételszám (E105) alatt milyen iratok találhatóak, nem kérek minőségileg
más, új, létrehozandó adatot, adatsort.

 

Levelemet tekintsék a közérdekű adatigénylésnek, az eredeti igénylésem
részének, így tehát mához képest legkésőbb a 15. napon, azaz január 14-ig
várom válaszukat.”

 

 

A kért adatok tekintetében tájékoztatom, hogy igényében megjelölt
bontásban az adatok továbbra sem állnak tárcánk rendelkezésére.
Tájékoztatom továbbá, hogy az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján az
adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles
eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven
belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik,
feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

 

Tekintettel arra, hogy a 2021. november 30. napján érkezett közérdekű
adatigénylése, valamint jelen - 2021. december 30-án érkezett -
adatigénylése azonos adatkörre irányul, és az azonos adatkörbe tartozó
adatokban változás nem állt be, így igényét az Infotv. 29. § (1a)
bekezdése alapján elutasítom.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. január 14.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése