Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ringwald Panka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

EMMI Irattár; Diákjogi Tanács, Diákparlament

Várjuk, hogy Ringwald Panka elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre tételesen felsorolva, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) Egyedi Iratkezelési Szabályzata 1. függelékének [EMMI Irattári Terve (2021)] Különös Részében meghatározott, E105 tételszám alatt, azaz az Országos Diákjogi Tanács működésével és Diákparlamenttel kapcsolatos ügyeiről, pontosan milyen dokumentumokkal, iratokkal rendelkezik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívom továbbá szíves figyelmét arra is, hogy amennyiben igényemnek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése veszélyezteti az EMMI veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását, így az igénynek vagy az igény teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés megküldésének határidejét 45 napban jelöli meg (a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) és (6) bekezdésére hivatkozva), úgy az alapjogsértő gyakorlat elkerülése érdekében ne felejtse el magát alávetni az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozatában foglaltaknak, amiben megállapította, hogy a fent hivatkozott 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseinek alkalmazása során az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információszabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 30.

Üdvözlettel:
Ringwald Panka

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/10021-1/2021/ADATVED                 

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Ringwald Panka

részére

[FOI #19285 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult tárcánkhoz: 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre tételesen
felsorolva, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:
EMMI) Egyedi Iratkezelési Szabályzata 1. függelékének [EMMI Irattári Terve
(2021)] Különös Részében meghatározott, E105 tételszám alatt, azaz az
Országos Diákjogi Tanács működésével és Diákparlamenttel kapcsolatos
ügyeiről, pontosan milyen dokumentumokkal, iratokkal rendelkezik.”

 

A kért adatok tekintetében tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság 13/2019.
(IV. 8.) AB határozata alapján, amelyben az Alkotmánybíróság kimondta,
hogy az adatkezelő – kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében – nem
köteles adatgyűjtésre, illetve az általa kezelt adatok összevetése útján
új, minőségileg más adat, adatsor előállítására, adatigénylésének
teljesítését elutasítom.

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. december 15.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

A közérdekű adatigénylésemre adott válaszukat, azaz a válasz megtagadására vonatkozó kifogásukat tisztelettel nem fogadom el és kibúvó válasznak tekintem.

Közérdekű adatok körébé tartozik az, amit igényeltem megkapni. Az érdemi válasz hiánya, az adatok nem kiadása és így az Emberi Erőforrások Minisztériumának gyakorlata súlyosan sérti az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében megfogalmazott alkotmányos alapjogomat a közérdekű adatok megismeréséhez.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 24/2020. (XII. 31.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 1. melléklet 5. § (1) bekezdés alapján a minisztérium ügykezelője a minisztériumba érkező, ott keletkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratot az e célra rendszeresített tanúsított iratkezelési szoftverben nyilvántartja. Nyilvánvaló, hogy egy elektronikus lekérdezés ebből a szoftverből nem meríti ki az Alkotmánybíróság 13/2019. (VI. 8.) AB határozatában megfogalmazottakat, így az adat kiadásának megtagadása alaptalan.

Segítségükre szolgálhat (ahhoz, hogy az igénylésemet teljesítsék és átlátható legyen a működésük, ami közös érdekünk), hogy a Szabályzat 45. § (1) és (3) bekezdése alapján az iratok nyilvántartására iratkezelési segédletek is rendelkezésükre állnak. Ilyen például az elektronikus iktatókönyv [c) pont], papíralapú iktatókönyv [d) pont] vagy átadókönyv [f) pont]. Erősen javaslom ezek használatát és egy egyszerű lekérdezés, keresés megejtését.

A józan ész azt diktálja, nyilvánvalóan így is van és a Szabályzat 45. § (1) bekezdés is utal rá, hogy E105 tételszám alatti iratok (és az összes tételszám alatti, az egész irattár, minisztériumi iratkezelés is) egy könnyen kezelhető, könnyen átlátható rendszerben vannak vezetve azért, hogy „az iratok teljes körű nyilvántartása […] megvalósuljon, az irat fellelhetősége biztosított legyen, és az iratok átadása-átvétele dokumentáltan történjék”.
Az az állításom, hogy a minisztériumuk nem törekedik a közérdekű adatok megismerésének elősegítésére, de kérem, mihamarabbi levelükben cáfoljanak meg és bocsássák rendelkezésemre a kért adatokat! (Azaz az E105 tételszám alatti iratokat.)

Amennyiben az általam megadott segítség sem elegendő az közérdekű (!) adatok átadására, vagy a minisztériumuk továbbra sem segítőkész partner, kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni és egyéb jogi lépéseket is megtenni az ügyben.

Szeretném szíves figyelmüket még egyszer, nyomatékosan felhívni arra, hogy alkotmányos alapjogomat súlyosan megsértik ezen adatok visszatartásával. Közös érdekünk, hogy a közérdekű adatok megismerhetőek legyenek.

Lényegében semmi mást nem kérek, mint egy felsorolást arról, hogy ezen tételszám (E105) alatt milyen iratok találhatóak, nem kérek minőségileg más, új, létrehozandó adatot, adatsort.

Levelemet tekintsék a közérdekű adatigénylésnek, az eredeti igénylésem részének, így tehát mához képest legkésőbb a 15. napon, azaz január 9-éig várom válaszukat.

Tisztelettel:

Ringwald Panka

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Melléklet

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    RE K z rdek adatig nyl s EMMI Iratt r Di kjogi Tan cs Di kparlament Emberi Er forr sok Miniszt riuma.txt

    7K Download View as HTML

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[EMMI request email]>: host mailgw1.ei.gov.hu[84.206.49.11] refused to talk to
me: 554 5.7.1 Delivery not authorized - No A record

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ringwald Panka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.