Eltekintés hivatásos szolgálatra való alkalmatlanság megállapításától

Az igénylést elutasította a(z) Belügyminisztérium.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2020-ban és 2021-ben (utóbbi év tekintetében az adatkérés teljesítésének napjáig, vagy az ahhoz legközelebb eső időpontig, amelyre vonatkozóan az adatkérést teljesíteni tudják), évenkénti bontásban
- hány előterjesztés érkezett a belügyminiszterhez a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 86. § (10) bekezdése szerinti miniszteri intézkedésre (az alkalmatlanság megállapításától való eltekintés), illetve hány alkalommal kellett döntést hoznia a belügyminiszternek a hivatásos szolgálatra való alkalmatlanság megállapításától való eltekintés kapcsán,
- és a fenti esetek közül hány esetben tekintett el a belügyminiszter a kifogástalan életvitel követelményének való meg nem felelésből következő alkalmatlanság megállapításától azon az alapon, hogy a bíróság a büntetőjogi felelősséget megállapító jogerős ítéletében a kiszabott szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztette, és az elmarasztalás alapjául szolgáló magatartás a további szolgálatellátást feltehetően nem befolyásolja hátrányosan.

Kérem, a fenti adatokat
- az alapul fekvő (jellemző) bűncselekmények szerinti bontásban is bocsássa rendelkezésünkre,
- és aszerinti bontásban is bocsássa rendelkezésünkre, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának a fenti döntésekkel érintett tagjai a 2015. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt szervek közül melyik szerv hivatásos állományába tartoznak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részünkre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 23.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Attachment

 

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigényére a választ!

 

Belügyminisztérium

idézett részek megjelenítése