Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Foltos Fantom, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Együttalkalmazás tilalma

We're waiting for Foltos Fantom to read a recent response and update the status.

Tisztelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem közérdekű adatigénylésem teljesítését arra vonatkozóan, hogy van-e összeférhetetlenségi szabály, vagy együtt alkalmazásos tilalom alá- és fölérendeltségi viszonyban álló szervezeti egységek tekintetében közeli hozzátartozók vonatkozásában.

A Fejér Megyei Intekrált Szociális Intézmény vezetője (Farkas Judit – Bújdosó Judit) közeli hozzátartozója a Fejér Megyei Intekrált Szociális Intézmény Polgárdi Somjói út 2/a számú telephelye vezetőjének (Kóváriné Bújdosó Lilla, értik úgy e: Bújdosók), mely etikátlan, felveti együtt alkalmazás tilalmát, felveti azt, hogy alá-fölérendeltségi viszonyban, ellenőrzési viszonyban közeli hozzátartozók vannak, felvetheti állami vagyon gazdálkodásával való visszaélés lehetőségét is amennyiben a fölérendelt személy jogosult az alárendeltetésében álló személy jövedelmének a meghatározására. Ha felveti az együtt alkalmazás tilalmát, akkor kérem intézkedésüket a törvényeség helyre állítása érdekében.

Kérem továbbá valamennyi a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő intézmény megjelölését vezetőkkel együtt ahol közeli hozátartozók alá-fölérendeltségben dolgoznak egymással vezetői minőségben.

Kérem továbbá ann ak megjelölését, hogy 2021-2022 években a fölérendelt személy mekkora összegű jutalmat, béren kívüli támogatást állapított meg a hozzátartozójának.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 10.

Üdvözlettel:

Foltos Fantom

Központ (SZGYF), Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2 Melléklet

Foltos Fantom részére

 

Tisztelt Foltos Fantom!

 

Dr. Simon Attila István főigazgató úr megbízásából mellékelten küldöm az
SZGYF-IKT-2190-8/2023-as iktatószámú, „Közérdekű adatigénylés” tárgyú
levelünket.

 

Tisztelettel,

 

Schuller Barbara

titkársági referens

Igazgatási és Ügyviteli Osztály - Főigazgatói Iroda

 

1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

Honlap: [1]szgyf.gov.hu

Facebook: [2]https://www.facebook.com/szgyf

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Foltos Fantom, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.