Egységes környzethasználati engedélyezési eljárás dokumentumai - Samsung SDI Zrt.

Az igénylést elutasította a(z) Pest Megyei Kormányhivatal.

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.,a Samsung SDI Magyarország Zrt., székhely: Göd, Schenek I. u.1. (továbbiakban: Zrt.) kérelmére 2021. október 27-én indult egységes környezethasználati eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Bányafelügyeleti és Hulladékgazdálkodási Főosztályának (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Zrt. által benyújtott, az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz készült előzetes vizsgálati dokumentációt.

2., a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/33129-3/2021. sz. határozatát

3., a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/33129-13/2021. sz. határozatát

A Göd-ÉRT Egyesületnek a Környezetvédelmi Hatóság által a PE-06/KTF/00773-273/2021. számon, 2021. november 17-én küldött tájékoztató levele szerint a Göd-ÉRT Egyesületnek a környezeti felülvizsgálat elvégzése tárgyában tett panaszbejelentését és kérelmét a Környezetvédelmi Hatóság elutasítja, hivatkozva az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz készült, a Zrt. által benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációra valamint a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/33129-3/2021. sz. és PE-06/KTF/33129-13/2021. számú határozatára. A hivatkozott dokumentumokat azonban a Környezetvédelmi Hatóság nem küldte meg a Göd-ÉRT Egyesületnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 12.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából,
csatoltan küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály tárgyi levelét, szíves
tájékoztatásul.

Üdvözlettel: