Egyetemi oktatók megoszlása munkakör szerint

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Színház- és Filmművészeti Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Színház- és Filmművészeti Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy pontosan hány főből áll az egyetem tanári kara, illetve milyen az oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus, docens, tanár.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 2.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

SzFE Kommunikáció, Színház- és Filmművészeti Egyetem

Tisztelt Adatigénylõ!

 

A 2021. november 2. napján a „Egyetemi oktatók megoszlása munkakör
szerint” tárgyban megküldött közérdekû adatigénylésére válaszolva, az
alábbiakról tájékoztatom:

 

A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem az adatigénylését megvizsgálta és
ezzel összefüggésben tájékoztatja Önt, hogy annak teljesítéséhez az
alábbiakban meghatározott költségeket határozza meg, összhangban az
Infotv. 29. § (3) bekezdésével:

 

Dokumentum Munkaerõ-ráfordítás Munkaerõ-ráfordítás
Dokumentum lista oldalszáma mértéke (óra) óradíja (bruttó
(db) órabér)
Neptun oktatói lista
lekérdezés 8 6 26 400,- Ft
HR nyilvántartás
lekérdezése 20 11 48 400,- Ft
Oktatói személyes
anyagok ellenõrzése 372 25 110 000,- Ft
Oktatói állomány
adatkérés szerinti
csoportosítása 4 17 600,- Ft
Munkaerõ-ráfordítás díj   46 202 400,- Ft
összesen:
Az igényelt adatokat
tartalmazó adathordozó
költsége 1 - 580,- Ft
Az adathordozó igénylõ
részére történõ
kézbesítésének költsége 1 - 1000,- Ft
Egyéb költség összesen:     1 580,- Ft
ÖSSZESEN:     203 980,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk és kérjük a tisztelt Adatigénylõt, hogy

 

(i)               szíveskedjen arról nyilatkozni, hogy az adatigénylést a
fentiekben meghatározott költségtérítési igényre figyelemmel is
fenntartja-e;

(ii)              amennyiben az adatigénylését fenntartja úgy kérem, hogy
a megállapított költségtérítés összegének az Egyetem OTP Banknál vezetett
11784009 – 22232733 – 00000000 számú bankszámlájára történõ megfizetése
iránt szíveskedjen intézkedni összhangban az Infotv. 29. § (3a)
bekezdésével.

 

Felhívom tisztelt Adatigénylõ szíves figyelmét, hogy az adatigénylésének
teljesítésére a fentiekben jelzett költségtérítés megfizetése után
kerülhet sor.

 

 

Üdvözlettel,

Színház- és Filmmûvészeti Egyetem