Tisztelt Szent István Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:
- összesen hány fős az egyetem tanári kara
- ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató
- az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés, díjazás nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 2.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Pusztay Gabriella Zsófia,

Tisztelt Szopkó Zita!

2021. júllius 2-án kelt, "KözAdat Közérdekű adat igénylések SZIE
adatgazdánál" tárgyú levelében közérdekű adatigénylést terjesztett elő.

Adatigénylésében az alábbi adatokat kérte:
"...- hány fős az egyetem tanári kara
- ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató
- az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés,
díjazás nélkül..."

A fentiekre az alábbi választ adom:

2020. augusztus elsejével új Szent István Egyetem jött létre, az
Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa és a Pannon
Egyetem Georgikon Kara beolvadt a régi Szent István Egyetem szervezetébe,
valamint a Kaposvári Egyetem és a régi Szent István Egyetem egy
szervezetben működött tovább. Ezt követően, 2021. február elsejével
átalakult a Szent István Egyetem, amely Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem néven, közhasznú magán felsőoktatási intézményként működik. Ennek
megfelelően az Ön által kért adatokat a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem munkavállalói adatbázisa alapján gyűjtöttük össze.

Az oktatói állományba az oktatók, a tanárok és a pedagógusok tartoznak
bele. Közülük 806 főt  foglalkoztatunk munkaviszonyban, amiből 763 fő
"főállású" (teljes munkaidős). Megbízási szerződéssel foglalkoztatott
óraadó 236 fő volt a 2020/2021. tanév tavaszi félévében, míg a honorárium
nélkül oktatási tevékenységet végzők száma 36 fő.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:

Pusztay Gabriella
Központvezető
Médiaközpont

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tel.: 06-28-522-000/1013
Mobil: 06-20-204-3725