Duna vízhőmérséklet-mérés Paksnál

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Paksi Atomerőmű Dunára, mint hűtővíz forrásra gyakorolt hőterhelését a 15/2001(VI.6) sz. KöM rendelet szabályozza. A jogszabályban foglaltak szerint a 25 °C-ot meghaladó vízhőmérséklet esetén, a hűtővíz kibocsátási ponttól (a meleg vizes csatorna dunai torkolatától) 500 m-re lévő keresztszelvényben rendszeres (napi) méréseket kell végezni.

Érdeklődnénk, hogy az elmúlt öt évben mikor (pontos dátum) és hogyan ellenőrizték ezeket a méréseket, hogy a jogszabályoknak megfelelően végzik-e, és hogy a kapott adatok valóban helytállóak-e. Volt-e olyan eset, amikor szabálytalanságot tapasztaltak? Ha igen, mikor, mi volt az és milyen következményekkel járt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Baranya Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán
főispán

Baranya Megyei Kormányhivatal

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: [1]+36 (72) 507-017
email: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3672507017
2. file:///tmp/[email address]