Duna - műsorbeszerzésre, műsorgyártásra irányuló szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban műsorbeszerzésre, illetve műsorgyártásra irányuló szerződéseinek szerződő feleit, keltét, tárgyát és értékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 27.

Üdvözlettel:

Mérték Médiaelemző Műhely

Dobos Menyhért, Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Mérték Médiaelemző Műhely!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adatigénylés terjedelmére, az igényelt
adatok nagy számára tekintettel, továbbá figyelemmel arra, hogy az
adatigénylés teljesítése a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, a kérése teljesítésére vonatkozó határidőt
15 (tizenöt) nappal meghosszabbítottuk.

Tekintettel arra, hogy az Önök adatigénylésének teljesítése a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ezért az
adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség
mértékéig terjedően – az alábbi költségtérítést állapítottuk meg.

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége:
30.800,- Ft, melyet  7 (hét) munkaóra figyelembevételével és óránként
4.400,- Ft költséggel határoztunk meg. Ezen összegből az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) 29.§-a (5) bekezdésének c) pontja alapján
levonásba helyeztünk 17.600,-Ft-ot, valamint az Infotv. 29. §-ának (4)
bekezdése alapján további 5.000,- Ft-ot, ekként az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos – Önök által megfizetendő – költségtérítés
összege: 8.200,- Ft, azaz nyolcezer-kettőszáz forint.

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 (harminc) napon
belül szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e.

Nyilatkozatát követően postafordultával díjbekérőt állítunk ki Önök
részére. A költségtérítés összegét az MKB Banknál vezetett
10300002-20383170-00003285 számú számlaszámra teljesíthetik. A könnyebb
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjenek
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2017.VI.27.) költségtérítés”.

A költségtérítés megfizetése esetén, az adatigénylését – a
meghosszabbított határidőben – teljesítjük.

Kérjük szíves visszajelzésüket arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapták.

Tisztelettel:

 

  Dobos Menyhért

vezérigazgató
Tel.: +36 1 441 9701
[1][email address]

1016 Budapest, Naphegy tér 8.

  

TV   I   RÁDIÓ   I   HÍR   I   ONLINE

 

 

idézett részek megjelenítése

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Dobos Menyhért!

Kérem a díjbekérő kiállítását az alábbi címre:
Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.
1042 Budapest
Árpád út 90-92. 3/54.

Üdvözlettel:

Mérték Médiaelemző Műhely

Dobos Menyhért, Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

Kedves Levélíró!

 

Július 4-16. között szabadságon vagyok. Ez idő alatt leveleimhez
korlátozottan férek hozzá.

Sürgős esetben kérem, forduljon Medveczky Balázs igazgató úrhoz
([email address]).

 

Üdvözlettel: Dobos Menyhért

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [1]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [2]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
2. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...

Dobos Menyhért, Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Mérték Médiaelemző Műhely!

Az Önök által 2017. június 27. napján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit
Zrt. részére megküldött megkeresésükkel kapcsolatosan az alábbiakról
tájékoztatjuk.

Megkeresésükben az alábbiakat kérték:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. január 1. és december 31. közötti
időszakban műsorbeszerzésre, illetve műsorgyártásra irányuló
szerződéseinek szerződő feleit, keltét, tárgyát és értékét.”

A fentiekben foglalt megkeresésük kapcsán megküldjük az Önök által kért
adatokat a mellékletként csatolt táblázatban.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentést
tehetnek a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett jogsérelmük, vagy annak közvetlen
veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényük
elutasítása miatt bírósághoz fordulhatnak. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-vel szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzésüket.

Tisztelettel:

 

  Dobos Menyhért

vezérigazgató
Tel.: +36 1 441 9701
[1][email address]

1016 Budapest, Naphegy tér 8.

  

TV   I   RÁDIÓ   I   HÍR   I   ONLINE

 

 

idézett részek megjelenítése