Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bod Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Dr. Kovács Tamás, a NAV Békés Megyei Igazgatósága igazgatója korábbi céges, állami, önkormányzati, alapítványi és egyesületi ügyvédi megbízásai

We're waiting for Bod Tamás to read recent responses and update the status.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

Dr. Kovács Tamás - aki 2016. január 1-jétől lett a NAV Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója - korábban mely időtartamban, milyen díjazás ellenében milyen céges, állami, önkormányzati, alapítványi, egyesületi megbízásokat látott el ügyvédként?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 10.

Üdvözlettel:

Bod Tamás

NAV Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Bod Tamás úr!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az Infotv. 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat a közfeladatot ellátó szerv által kezelt és tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adatok közül különösen a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Infotv. 3. § 6. pontja alapján közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Az Ön által kért adatok, információk nem tartoznak sem a közérdekű, sem a közérdekből nyilvános adat fogalma alá, illetve azokkal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem rendelkezik.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bod Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.