Dr. Buza Orsolyával kötött szerződések

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre dr. Buza Orsolyával kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 19.

Üdvözlettel:

Mérten János

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Mérten Úr!
A Barcika Art Kft. képviseletében eljárva, 2020. május 19. napján
előterjesztett, közérdekű adat kiadása iránti kérelmére tájékoztatom, hogy
a Barcika Art Kft. és dr. Buza Orsolya ügyvéd között közvetlen szerződéses
jogviszony nem áll fenn, ezért az Ön által kért dokumentumok csatolására
nincs lehetőség.
A Barcika Art Kft. általános jogi feladatait dr. Buza Orsolya ügyvéd - a
Barcika Centrum cégcsoport valamennyi tagvállalata, így a Barcika Art Kft.
vonatkozásában is - a Barcika Centrum Kft. uralkodó taggal fennálló
megbízási jogviszony alapján látja el.
Mellékelten csatolom a Barcika Centrum Kft. által megkötött, hivatkozott
szerződést elektronikus másolatban.
Tisztelettel: Barcika Art Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya