Diplomataútlevelek kiadása

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
minden, a Matolcsy Ádám, Somlai Bálint Fülöp, Nicole Menoche részére kiállított diplomata-útlevéllel kapcsolatos adatot, ideértve különösen:

a. 101/1998. (V. 22.) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: a Korm. rend.) 7. § (2) bekezdés e) pontjában előírt rendelkezés alapján, illetve bármely más módon a külpolitikáért felelős miniszternek továbbított a diplomata-útlevél kiállítására irányuló kérelmet,

b. a Korm. rend. 20/A. § (1) bekezdés 3) pontja alapján a külügyminiszterhez előzetesen eljuttatott, az útlevél kiadását kérő szerv javaslatát (1. bek.), különös tekintettel az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott javaslatot alátámasztó indoklásra,

c. a Korm. rend. 7. § (2) bekezdés f) pontjában előírt rendelkezés alapján a konzuli tisztviselő által a külpolitikáért felelős miniszternek továbbított dokumentumot, amelyben a külpolitikáért felelős minisztert a diplomata-útlevél átadásának tényéről értesíti, illetve bármely más olyan dokumentumot, amely a diplomata-útlevél átadásának tényét bizonyítja,

d. a Korm. rend. 29. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást. Különös tekintettel az (1) bekezdés a) pontjában előírt az utazónak történő átadás és visszavétel időpontjára vonatkozó, illetve az (1) bekezdés b) pontjában előírt a rendeltetésszerű – kizárólag hivatalos célú – felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumokra.,

e. amennyiben az útlevél visszaadásra került, a Korm. rend. 29/A. § (4) bekezdése alapján a nyilvántartó szervnek történt visszaadás tényét bizonyító dokumentumot,

f. illetve bármely más, a diplomata-útlevéllel összefüggő hatósági eljárás során keletkezett iratot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 20.

Üdvözlettel:

Zimre Zsuzsa

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése