Díjköteles övezeten kívüli kizárólagos lakossági parkolásra vonatkozó II. kerületi intézkedés mint fővárosi pilot program tartalma és eldöntése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A II. kerület által előkészített, a Budapest Közút által engedélyezett forgalomtechnikai tervet.

2. A forgalomtechnikai tervben megjelölt közterületeken összesen rendelkezésre álló és a kizárólagos lakossági várakozásba összesen bevont parkolóhelyek számát.

3. Az érintett közterületek mindegyike szerint a rendelkezésre álló és a kizárólagos lakossági várakozásba bevont parkolóhelyek számát, valamint a vonatkozó időszakokat.

4. A környezet sajátosságaihoz igazodó mikromobilitásipont- és rakodóhely-kijelölések indoklását, ha készült ilyen az eljárás során.

5. A kizárólagos lakossági várakozásba bevont parkolóhelyek arányának és a vonatkozó időszakok meghatározásának indoklását, a gazdasági és társadalmi kapcsolatok fenntartásához szükséges mérték biztosítása szempontjából, utcánként és összesen; az indoklást alátámasztó mérések és adatok, ha készültek ilyenek az eljárás során.

6. A II. kerületi polgármester facebook-oldalán bejelentett(1), a kerületben folyó fővárosi pilot eljárás során, a fővárosi és a kerületi önkormányzat feladatainak megosztását, a kiértékeléshez gyűjtendő adatok típusát, a program kerületi folytatásának vagy befejezésének feltételeit, a döntéshozó testület vagy személy kilétét, alkalmazandó határidőket, ha ezt rögzítették a kerületi program indítása előtt.

Másképpen: melyik szerv(ek), milyen adatok alapján, milyen határidővel dönt(enek) arról, hogy a pilot programot beváltnak tekinti(k)-e; mi történik, ha esetleg vita alakul ki a kerület és a főváros szervei között arról, hogy beválik-e a program; mi történik a kerületi programmal, ha a fővárosi kiértékelés szerint nem válik be?

7. Milyen célokat, előnyöket vár a II. kerület által kezdeményezett program mint fővárosi pilot a többi kerület számára (pl. a kipróbálással azonos mértékű kizárólagos parkolóhely-kijelölés a csatlakozni kívánó peremkerületekben/minden kerületben/csak a főváros által később, még nem rögzített szempontok szerint kijelölendő kerületekben; a csatlakozni kívánó kerületek lakosainak való kedvezés, a díjköteles övezeteknek az önkormányzatokat megterhelő további bővítése helyett stb.), ha erről erről készült bármilyen dokumentum a kerületi program indítása előtt.

8. Mi indokolja, hogy a II. kerületi pilot indításához a 153/2023. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat(2) 1-2. pontja szerinti célok eléréséhez nem volt szükség a 3. pont szerinti újabb közgyűlési előterjesztésre május 31-i határidővel, hanem a szükséges döntéseket a kerületi polgármester beadványa alapján a Budapest Közút adta meg?

Másképpen: A II. kerületi polgármester közlése szerint már január elején (tehát a Fővárosi Közgyűlés határozata előtt) elhatározták, hogy „az övezethatár környékén lévő utcában egyedileg történik majd a lakosság számára fenntartott parkolóhelyek kijelölése”.(1) Kizárólag a Budapest Közút egyértelmű jogszabály-értelmezése és a kerület által előkészített technikai döntés-e pl. a kizárólagos parkolásba bevont közterületek, időszakok, igénybe vett parkolóhely-arányok meghatározása? Nem tartalmaz-e olyan elvi, közlekedéspolitikai döntéseket, amelyek a Fővárosi Közgyűlés számára benyújtott újabb, nyilvános előterjesztést, a választott testület nyilvános vitáját és döntését igényelné?

9. Annak okára, hogy a pilotot együtt kezdeményező II. és XII. kerület közül miért csak az előbbi kapott engedélyt a fővárostól, a két kerület önkormányzata eddig eltérő válaszokat adott. Őrsi Gergely II. kerületi polgármester közlése szerint „viszonylag egyszerű, mi elkészítettük a szükséges forgalomtechnikai terveket, amelyeket az illetékese[k] véleményez[n]i tudtak”(3), a XII. kerületi önkormányzat közlése szerint „A zónahatárra vonatkozó rezidens parkolás tervét a Hegyvidéki Önkormányzat munkatársai dolgozták ki, ehhez csatlakozott a II. kerület, és a javaslatot a két polgármester közösen nyújtotta be. (…) A II. kerület megkapta az engedélyt a Fővárostól, a Hegyvidék viszont nem. A Hegyvidéki Önkormányzat vezetése reméli, hogy ennek csupán adminisztratív, nem pedig politikai okai vannak (…).”(4) Van-e több és konkrétabb nyilvánosságra hozható információ az elmúlt fél évben a két kerület tárgybeli együttműködéséről, az elkészült dokumentumok jellegéről, és az eltérő döntés okáról?

Az adatigénylést a II. kerületi és a fővárosi önkormányzatnak és a Budapest Közútnak is beadom azonos szöveggel. Kérem, azokra a kérdésekre válaszoljanak, amelyeknél az Infotv. alapján adatgazdának tekintik magukat, és van információjuk, véleményük. Ha nem tekintik adatgazdának magukat, akkor az Európa Tanácsnak a közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló, hazánkban is hatályos, Tromso-i Egyezménye alapján legyenek szívesek megjelölni, melyik szervet tartják adatgazdának.

Ennek a fontos közlekedéspolitikai témának az újszerű kezelésére vonatkozó fővárosi pilot programról az érintett három szerv honlapján eddig semmilyen információt nem találtam, az egyetlen általam megismert forrás a kezdeményező II. kerületi polgármester facebook-oldalán megjelent közlés. Javaslom, hogy az adatigénylést minél nagyobb mértékben a honlapjukon való közzététellel teljesítsék, hogy az érintettek és érdeklődők az Átlátszó KiMitTud portálnál is adekvátabb médiumon tájékozódhassanak.

(1)
https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(2) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap...

(3) https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(4) https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/hegy...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 7.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt  Bódis Lajos !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-132177 /2023-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az időközben történtek alapján az adatigénylésemet az alábbiakkal egészítem ki:

10. A II. kerület parkolásüzemeltetési törekvéseit a jegyző az év elején így foglalta össze: „Ne jöjjön ide senki, ne kelljen parkolást üzemeltetnünk, minden lakos tudjon megállni a háza előtt. Ez a fő cél. Ha meg idejön, akkor fizessen.”(5) Ha minden helyi akarat érvényesülhetne, akkor nyilván nem tudna működni a főváros, ezért van szükség budapesti szinten is koncepcionális döntésekre és akaratérvényesítésre.

A kerületi polgármester érzékelhette, hogy a nyár közepén, a facebookon bejelentett, egy hónap múlva induló prgram meglepte a lakosokat, és nagy arányban igényelnek további tájékoztatást. A lakosság körében is rögtön kiütköztek azok az ellentmondások és dilemmák, amelyek a lakóhely közvetlen közelében való (gyakorlatilag ingyenes) parkolási jog és az őket meglátogató rokonok, ismerősök, szolgáltatók, ügyfelek várakozási igényének (akár ingyenes, akár fizetős) kielégítésével kapcsolatosak. A felelős közlekedéspoltika kezeli ezeket. A kerületi diskurzusból szinte teljesen hiányoznak a lakosságnak tulajdonított legszűkebb érdeken kívüli megfontolások, sőt a politikusok időnként érdektelennek, feleslegesnek és zavarónak tartják ezek nyilvános megbeszélését. A főváros pedig mindeddig állásfoglalás és saját kommunikáció nélkül hagyta a kerületek által bejelentett programokat.

Nem meglepő, hogy a legújabb polgármesteri kommunikáció, az ellentmondásokat érzékelve, a passzív főváros érintettségét kezdte hangoztatni, és kilátásba helyezte, hogy a paraméterek utcaszintű megváltoztatását a lakossági visszajelzések alapján a szakemberek már a következő hetekben elvégzik.(6)

Ennél is kevesebbet tudni a XII. kerület vezetőinek megfontolásairól, az ott kizárólagos lakossági használatra kijelölt parkolóhelyek arányáról, az kizárólagos parkolás időtartamáról.

Mindez még inkább felveti az alábbi kérdéseket:

10.1. Hogyan különbözteti meg a budapesti szintű pilot projekt a koncepcionális és a technikai döntéseket? Hogyan osztják el a döntési hatásköröket a Fővárosi Közgyűlés, a főváros szervezetei, a kerületi polgármesterek között? (A Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező, de átalakítás előtt álló Budapest Közút szerepére vonatkozó kérdést lásd később.)

10.2. A Fővárosi Közgyűlés februári határozatával szemben, nem kerültek a testület elé a két kerületben induló pilot program elvi döntései. Érvényesítenek-e így fővárosi szintű közlekedéspolitikai elképzelést a pilot során a kerületi polgármesterek, illetve a főváros szervezetei? (A Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező, de átalakítás előtt álló Budapest Közút szerepére vonatkozó kérdést lásd később.)

10.3. A két kezdeményező önkormányzat által, egyelőre csak egy-egy fotó erejéig kommunikált alap paraméter, a kizárólagos lakossági parkolás napi időtartalma is jelentősen eltér.(7)(8) Hogyan értelmezi ezeket a különbségeket a fővárosi pilot koncepciója, ha létezik ilyen?

10.4. Az Őrsi Gergely polgármester által bejelentett korrekciók során milyen gyakorisággal, milyen típusú igényeket, milyen hatásköri elosztásban korrigálnak? Hogyan biztosítható a program koherenciája, ha a Fővárosi Közgyűlés nem hozta meg az elvi döntéseket, a fővárosinak nevezett programról csak a kerületi önkormányzatok kommunikálnak, és egyedi változtatási igények közlésére biztatják a lakosokat?

Pl. ha a polgármesternek a lakosok e-mailt írnak, vagy a facebook oldalára kommentelnek, hogy egy ház előtt túl sok vagy túl kevés a kizárólagos parkolásra kijelölt hely (hazatértek a nyaralásból további autókkal, újabb autót vásároltak, a következő időszakban több rokon kívánja őket meglátogatni, autóval közlekedő több szolgáltatót akarnak igénybe venni stb.), akkor a fővárosi döntéshozó akár napi szinten engedélyezi a polgármester által megszűrt és közvetített lakossági igényeket?

11. A Fővárosi Közgyűlés februári vitájának előterjesztésében, módosító javaslataiban, jegyzőkönyvében a Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező Budapest Közút egyaránt szerepel, mint tárgyalópartner és döntéshozó.

A XII. kerületi polgármester a Fővárosi Közgyűlés februári ülésén elmondta, hogy a Budapesti Közlekedési Központ vezetésével tárgyaltak és kaptak tőlük jóváhagyást(9), az augusztusi hozzájárulás híréből nem derül ki a döntéshozó.(10) A II. kerület polgármestere a Budapest Közút engedélyéről ír(11), azt sugallva, hogy a fővárosi közreműködés jogalkalmazási, technikai kérdésekre korlátozódik. Szintén nem derül ki, hogy a megígért gyors alkalmazkodásokat a lakossági igényekhez is ugyanezen a módon fogják-e elvégezni, és azt hogyan lehet a gyakorlatban elképzelni.

A Fővárosi Közgyűlés februári vitájához benyújtott főjegyzői állásfoglalás(12) is ugyanezt támasztja alá, és ugyanerre nem ad választ. A fővárosnak rendeletalkotási hatásköre csak a fizetős várakozási területek kapcsán van, a Budapest Közút pedig a kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelölése során a jogszabályok alapján hoz forgalomtechnikai döntéseket. Ebből azonban nem derül ki, hogyan fog válogatni a Budapest Közút azon kerületi igények között, amelyek megfelelnek a jogszabálynak.

11.1. A két szervezet alapdokumentumai szerint, melyiknek mi a szerepe az eljárásban?

11.2. A programot a II. kerületi polgármester szerint engedélyező Budapest Közút nem lépi-e túl a hatáskörét azzal, hogy a fővárosi közlekedés egészét befolyásoló döntéseket hoz, a Fővárosi Közgyűlés elvi döntése nélkül?

11.3. A Budapesti Közlekedési Központnak, amelynek a Budapest Közút jelenleg a részét képezi, nem volna-e feladata, a jogszabályi megfelelésen és a forgalomtechnikán túl, integrált fővárosi közlekedéspolitikai szempontok érvényesítésére, a kerületi önkormányzatok elképzeléseinek e szempontok szerinti szűrésére?

11.4. A már kiadott engedélyeken kívül, hogyan érvényesítik a fővárosi szempontokat a II. kerületi polgármester által a következő hetekre kilátásba helyezett korrekciók során?

Források:

(5) Költségvetési Bizottság 2023. február 14-i ülésének jegyzőkönyve, 9. old.
https://archiv.masodikkerulet.hu/data/cm...

(6) „Sajnos azt nem lehet garantálni, hogy mindenki a saját háza előtt tud megállni de törekedtek a szakemberek arra, hogy úgy legyenek kijelölve a várakozó helyek, hogy ahhoz a lehető legközelebb legyen olyan várakozóhely is ahol minden megkötés nélkül lehet várakozni. Mivel ez egy budapesti szintű pilot projekt így folyamatosan nyomon követik a szakemberek a visszajelzéseket és ahol szükséges ott lehet változtatni a kijelölt területen illetve akár az időszakon is.”
„A szeptember elsejei indulásig is van mód a kijelölések pontosítására így a megkötés nélküli helyek kezelésre is.”
https://www.facebook.com/groups/19636321...

(7)
https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(8) https://www.facebook.com/Hegyvidek/posts...

(9) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap... (123. old.)

(10) https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/eler...

(11) https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(12) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap...

Kelt: 2023. augusztus 13.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Bódis Lajos !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-144131 /2023-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.

This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Csatoltan megküldöm közérdekűadat-igénylésére adott főjegyzői levelet.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

Tisztelt Főpolgármesteri Hivatal!
Tisztelt főjegyző, kedves dr. Számadó Tamás!
Tisztelt átláthatósági és adatkezelési referens, kedves dr. Srajber Beáta!

Köszönöm a válaszukat, amelyből azt értettem meg, hogy a tárgyi parkolási programhoz Budapest Főváros Önkormányzatának nincs köze. A főjegyző válaszát azonban hiányosnak vélem, a 153/2023. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása, a Fővárosi Közgyűlés, a főpolgármester illetőleg a BKK szerepe kapcsán, amelyről nem illetékesek tájékoztatni sem a Budapest Közút, sem a kerületek, ezért a válaszuk pontosítását és kiegészítését kérem.

A főjegyző álláspontja következetes, a Fővárosi Közgyűlés februári vitájához benyújtott észrevételeiben(1) is azt az álláspontot képviselte, hogy a két kerületi polgármester által kezdeményezett kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelölése az operatív közútkezelő forgalomtechnikai feladata. Akkor kiemelte azt is, hogy ez a Budapest Közút, nem pedig a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Fővárosi Közgyűlés azonban ennél szélesebb körű illetékességet tulajdonít magának, szerintem helyesen. A hivatkozott határozatában elvi egyetértését adta a helyben lakók közterületi parkolásának könnyítését célzó intézkedéshez. Ugyanakkor kifejezte, hogy tisztában van a gazdasági és társadalmi kapcsolatok fenntartásához szükséges parkolási lehetőségek elvonásának problémájával. A főpolgármester feladatává tette, hogy a téma májusig kerüljön vissza a Közgyűlés elé, amennyiben a hatáskörét érinti. Mindezt pedig úgy, hogy a döntést nyilvános javaslatok és vita alapján hozzák meg, és ne kizárólag az érdekelt politikusok és hivatalok közötti nem nyilvános egyeztetésekkel.

Mindkét kezdeményező kerület polgármestere a nyilatkozataik szerint úgy értette a határozatot, hogy a főváros ezzel illetékességévé és felelősségévé tette a kísérletinek nevezett programot, amelyhez rögtön több más kerület is csatlakozni akart.

Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester a közgyűlési döntést követő közleményében(2) egyértelműen arról ír, hogy a Főpolgármesteri Hivatallal folytattak egyeztetéseket, amiben nagy szerepe volt a főváros vezetésének és a főpolgármesternek. A közgyűlési felszólalásában(3) a BKK-val való tárgyalásról beszél. Az augusztusban először a II. kerület számára kiadott engedély kapcsán, a XII. kerület állítása szerint a főváros vezetésénél tett panaszt, és így kaptak ők is hozzájárulást.(4)

Őrsi Gergely polgármester az augusztusi bejelentés kapcsán számára váratlanul felbukkanó lakossági kritikák, a gazdasági és társadalmi kapcsolatok fenntartásához szükséges parkolási lehetőségek elvonásának kifogásolása kapcsán hivatkozik arra a legnagyobb kerületi lakossági csoportban, hogy ez budapesti szintű projekt.(5) Ezzel magyarázza, hogy „folyamatosan nyomon követik a szakemberek a visszajelzéseket, és ahol szükséges, ott lehet változtatni a kijelölt területen, illetve akár az időszakon is”.

Úgy gondolom, hogy ezek a döntések, a gazdasági és társadalmi kapcsolatok fenntartásához szükséges stratégiai közútkezelés, nem végezhető kizárólag az operatív feladatok illetve a kerületi polgármesterek szintjén. A jogszabályok nem tiltják, hogy a fővárosnak stratégiai elképzelései legyenek a közlekedéspolitikájáról, amelyhez nyilván hozzátartozik, hogy a gazdasági és társadalmi kapcsolatok fenntartásához milyen arányban és időszakokra érdemes kizárni a parkolásból a nem helyben lakókat. A kerületeket nem választják el áthatolhatatlan falak, a kerületi polgármestereket viszont bevallottan a saját választóik érdeklik. Nem reális csak az ő belátásuktól és a választók nyomásától várni, hogy a kerületi polgármesterek a főváros helyett gondolkodjanak fővárosi léptékben.

Szerintem a Fővárosi Közgyűlés határozata erősíti ezt a véleményemet, és a határozat végrehajtásával kapcsolatos kérdéseimre nem kaphatok máshol választ, mint a Főpolgármesteri Hivataltól. Ezeket megküldöm a februári közgyűlési vita résztvevőinek is, és tisztában vagyok, hogy a politikai szereplők nem kötelesek válaszolni közérdekű adatigénylésre. A többi érintett kerületnek és fővárosi szervezetnek önökkel egy időben megküldtem, ők nyilván nem jogosultak válaszolni a Főpolgármesteri Hivatal hatáskörében, a Főpolgármesteri Hivatal pedig nem fog válaszolni a politikai döntéshozók helyett.

Kérem, a válaszukat egészítsék ki a főváros közlekedéspolitikáját érintő kérdéseimmel, amelyekben választ szeretnék kapni arra, hogy miért hagyták ki a döntésből a statégiai szinten illetékes és nyilvánosan működő Fővárosi Közgyűlést, illetve miért nem adtak szerepet a közgyűlési határozat végrehajtásában a stratégiai közútkezelői feladatokat elvégezni képes BKK-nak. A főpolgármester elmulasztotta a februári közgyűlési határozat végrehajtását, amikor nem terjesztette a témát a májusi közgyűlési ülésre? A kerületek döntéseiben nem lát a főváros a gazdasági és társadalmi kapcsolatok fővárosi léptékű fenntartását érintő hatást, amelyben stratégiai állásfoglalást érdemes tennie? A két kezdeményező polgármester ragaszkodott az elképzeléséhez, és megmutatta, hogy a jogszabályok alapján az összes többi kerület is gyakorlatilag fővárosi közlekedéspolitikát csinálhat, az operatív közútkezelővel és a politikai felügyeletét ellátó főpolgármester-helyettessel?

(1) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap...
(2) https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/kiza...
(3) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap... (123. old.)
(4) https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/hegy...
(5) https://www.facebook.com/groups/19636321...

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Az akta irattározása során derült ki, hogy a második válaszlevelet a
rendszer nem továbbította, így az nem került a kimittud oldalon
feltöltésre, amiért elnézését kérem.

Csatoltan megküldöm a közérdekűadat-igénylésére vonatkozó főjegyzői
levelet.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

Tisztelt Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda, kedves dr. Srajber Beáta!

Nagyon köszönöm a válaszuk második részét!

Az idénylés státuszát a "minden információt megkaptam"-ra állítottam.

Egyrészt, világos, hogy a kérdések egy része politikai jellegű, amiről a döntéshozóktól kaphatok válaszokat, amennyiben ők kommunikálni akarnak közrendű állampolgárral.

Másrészt, abban az értelemben szerintem teljes és világos választ kaptam, hogy a főváros vezetése jelenleg nem tekinti magát illetékesnek abban, hogy véleménye legyen a kerületi polgármestereknek a témában tett eddigi kezdeményezéseiről. Szerintem logikus, hogy ezek befolyásolják a főváros közlekedését. Ami akkor fog jobban látszani, ha nem kivételezés jelleggel támogatja elvi szinten a Fővárosi Közgyűlés, és operatív intézkedések szintjén a Budapest Közút. Hanem a díjfizető zónán kívüli területekkel rendelkező kerületek polgármesterei egymás után benyújtják majd az ilyen igényeiket.

Még egyszer: világos, hogy ezeket a kérdéseket és felvetéseket a politikai döntéshozóknak érdemes feltenni és nem a jog által garantált állampolgári tájékozódási lehetőségtől, aminek keretében ez az adatigénylés történt, hanem a közpolitikai diskurzusra való hajlandóságtól függ, hogy lesznek-e válaszok.

Tisztelettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos