Díjköteles övezeten kívüli kizárólagos lakossági parkolásra vonatkozó II. kerületi intézkedés mint fővárosi pilot program tartalma és eldöntése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A II. kerület által előkészített, a Budapest Közút által engedélyezett forgalomtechnikai tervet.

2. A forgalomtechnikai tervben megjelölt közterületeken összesen rendelkezésre álló és a kizárólagos lakossági várakozásba összesen bevont parkolóhelyek számát.

3. Az érintett közterületek mindegyike szerint a rendelkezésre álló és a kizárólagos lakossági várakozásba bevont parkolóhelyek számát, valamint a vonatkozó időszakokat.

4. A környezet sajátosságaihoz igazodó mikromobilitásipont- és rakodóhely-kijelölések indoklását, ha készült ilyen az eljárás során.

5. A kizárólagos lakossági várakozásba bevont parkolóhelyek arányának és a vonatkozó időszakok meghatározásának indoklását, a gazdasági és társadalmi kapcsolatok fenntartásához szükséges mérték biztosítása szempontjából, utcánként és összesen; az indoklást alátámasztó mérések és adatok, ha készültek ilyenek az eljárás során.

6. A II. kerületi polgármester facebook-oldalán bejelentett(1), a kerületben folyó fővárosi pilot eljárás során, a fővárosi és a kerületi önkormányzat feladatainak megosztását, a kiértékeléshez gyűjtendő adatok típusát, a program kerületi folytatásának vagy befejezésének feltételeit, a döntéshozó testület vagy személy kilétét, alkalmazandó határidőket, ha ezt rögzítették a kerületi program indítása előtt.

Másképpen: melyik szerv(ek), milyen adatok alapján, milyen határidővel dönt(enek) arról, hogy a pilot programot beváltnak tekinti(k)-e; mi történik, ha esetleg vita alakul ki a kerület és a főváros szervei között arról, hogy beválik-e a program; mi történik a kerületi programmal, ha a fővárosi kiértékelés szerint nem válik be?

7. Milyen célokat, előnyöket vár a II. kerület által kezdeményezett program mint fővárosi pilot a többi kerület számára (pl. a kipróbálással azonos mértékű kizárólagos parkolóhely-kijelölés a csatlakozni kívánó peremkerületekben/minden kerületben/csak a főváros által később, még nem rögzített szempontok szerint kijelölendő kerületekben; a csatlakozni kívánó kerületek lakosainak való kedvezés, a díjköteles övezeteknek az önkormányzatokat megterhelő további bővítése helyett stb.), ha erről erről készült bármilyen dokumentum a kerületi program indítása előtt.

8. Mi indokolja, hogy a II. kerületi pilot indításához a 153/2023. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat(2) 1-2. pontja szerinti célok eléréséhez nem volt szükség a 3. pont szerinti újabb közgyűlési előterjesztésre május 31-i határidővel, hanem a szükséges döntéseket a kerületi polgármester beadványa alapján a Budapest Közút adta meg?

Másképpen: A II. kerületi polgármester közlése szerint már január elején (tehát a Fővárosi Közgyűlés határozata előtt) elhatározták, hogy „az övezethatár környékén lévő utcában egyedileg történik majd a lakosság számára fenntartott parkolóhelyek kijelölése”.(1) Kizárólag a Budapest Közút egyértelmű jogszabály-értelmezése és a kerület által előkészített technikai döntés-e pl. a kizárólagos parkolásba bevont közterületek, időszakok, igénybe vett parkolóhely-arányok meghatározása? Nem tartalmaz-e olyan elvi, közlekedéspolitikai döntéseket, amelyek a Fővárosi Közgyűlés számára benyújtott újabb, nyilvános előterjesztést, a választott testület nyilvános vitáját és döntését igényelné?

9. Annak okára, hogy a pilotot együtt kezdeményező II. és XII. kerület közül miért csak az előbbi kapott engedélyt a fővárostól, a két kerület önkormányzata eddig eltérő válaszokat adott. Őrsi Gergely II. kerületi polgármester közlése szerint „viszonylag egyszerű, mi elkészítettük a szükséges forgalomtechnikai terveket, amelyeket az illetékese[k] véleményez[n]i tudtak”(3), a XII. kerületi önkormányzat közlése szerint „A zónahatárra vonatkozó rezidens parkolás tervét a Hegyvidéki Önkormányzat munkatársai dolgozták ki, ehhez csatlakozott a II. kerület, és a javaslatot a két polgármester közösen nyújtotta be. (…) A II. kerület megkapta az engedélyt a Fővárostól, a Hegyvidék viszont nem. A Hegyvidéki Önkormányzat vezetése reméli, hogy ennek csupán adminisztratív, nem pedig politikai okai vannak (…).”(4) Van-e több és konkrétabb nyilvánosságra hozható információ az elmúlt fél évben a két kerület tárgybeli együttműködéséről, az elkészült dokumentumok jellegéről, és az eltérő döntés okáról?

Az adatigénylést a II. kerületi és a fővárosi önkormányzatnak és a Budapest Közútnak is beadom azonos szöveggel. Kérem, azokra a kérdésekre válaszoljanak, amelyeknél az Infotv. alapján adatgazdának tekintik magukat, és van információjuk, véleményük. Ha nem tekintik adatgazdának magukat, akkor az Európa Tanácsnak a közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló, hazánkban is hatályos, Tromso-i Egyezménye alapján legyenek szívesek megjelölni, melyik szervet tartják adatgazdának.

Ennek a fontos közlekedéspolitikai témának az újszerű kezelésére vonatkozó fővárosi pilot programról az érintett három szerv honlapján eddig semmilyen információt nem találtam, az egyetlen általam megismert forrás a kezdeményező II. kerületi polgármester facebook-oldalán megjelent közlés. Javaslom, hogy az adatigénylést minél nagyobb mértékben a honlapjukon való közzététellel teljesítsék, hogy az érintettek és érdeklődők az Átlátszó KiMitTud portálnál is adekvátabb médiumon tájékozódhassanak.

(1)
https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(2) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap...

(3) https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(4) https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/hegy...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 7.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az időközben történtek alapján az adatigénylésemet az alábbiakkal egészítem ki:

10. A II. kerület parkolásüzemeltetési törekvéseit a jegyző az év elején így foglalta össze: „Ne jöjjön ide senki, ne kelljen parkolást üzemeltetnünk, minden lakos tudjon megállni a háza előtt. Ez a fő cél. Ha meg idejön, akkor fizessen.”(5) Ha minden helyi akarat érvényesülhetne, akkor nyilván nem tudna működni a főváros, ezért van szükség budapesti szinten is koncepcionális döntésekre és akaratérvényesítésre.

A kerületi polgármester érzékelhette, hogy a nyár közepén, a facebookon bejelentett, egy hónap múlva induló prgram meglepte a lakosokat, és nagy arányban igényelnek további tájékoztatást. A lakosság körében is rögtön kiütköztek azok az ellentmondások és dilemmák, amelyek a lakóhely közvetlen közelében való (gyakorlatilag ingyenes) parkolási jog és az őket meglátogató rokonok, ismerősök, szolgáltatók, ügyfelek várakozási igényének (akár ingyenes, akár fizetős) kielégítésével kapcsolatosak. A felelős közlekedéspoltika kezeli ezeket. A kerületi diskurzusból szinte teljesen hiányoznak a lakosságnak tulajdonított legszűkebb érdeken kívüli megfontolások, sőt a politikusok időnként érdektelennek, feleslegesnek és zavarónak tartják ezek nyilvános megbeszélését. A főváros pedig mindeddig állásfoglalás és saját kommunikáció nélkül hagyta a kerületek által bejelentett programokat.

Nem meglepő, hogy a legújabb polgármesteri kommunikáció, az ellentmondásokat érzékelve, a passzív főváros érintettségét kezdte hangoztatni, és kilátásba helyezte, hogy a paraméterek utcaszintű megváltoztatását a lakossági visszajelzések alapján a szakemberek már a következő hetekben elvégzik.(6)

Ennél is kevesebbet tudni a XII. kerület vezetőinek megfontolásairól, az ott kizárólagos lakossági használatra kijelölt parkolóhelyek arányáról, az kizárólagos parkolás időtartamáról.

Mindez még inkább felveti az alábbi kérdéseket:

10.1. Hogyan különbözteti meg a budapesti szintű pilot projekt a koncepcionális és a technikai döntéseket? Hogyan osztják el a döntési hatásköröket a Fővárosi Közgyűlés, a főváros szervezetei, a kerületi polgármesterek között? (A Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező, de átalakítás előtt álló Budapest Közút szerepére vonatkozó kérdést lásd később.)

10.2. A Fővárosi Közgyűlés februári határozatával szemben, nem kerültek a testület elé a két kerületben induló pilot program elvi döntései. Érvényesítenek-e így fővárosi szintű közlekedéspolitikai elképzelést a pilot során a kerületi polgármesterek, illetve a főváros szervezetei? (A Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező, de átalakítás előtt álló Budapest Közút szerepére vonatkozó kérdést lásd később.)

10.3. A két kezdeményező önkormányzat által, egyelőre csak egy-egy fotó erejéig kommunikált alap paraméter, a kizárólagos lakossági parkolás napi időtartalma is jelentősen eltér.(7)(8) Hogyan értelmezi ezeket a különbségeket a fővárosi pilot koncepciója, ha létezik ilyen?

10.4. Az Őrsi Gergely polgármester által bejelentett korrekciók során milyen gyakorisággal, milyen típusú igényeket, milyen hatásköri elosztásban korrigálnak? Hogyan biztosítható a program koherenciája, ha a Fővárosi Közgyűlés nem hozta meg az elvi döntéseket, a fővárosinak nevezett programról csak a kerületi önkormányzatok kommunikálnak, és egyedi változtatási igények közlésére biztatják a lakosokat?

Pl. ha a polgármesternek a lakosok e-mailt írnak, vagy a facebook oldalára kommentelnek, hogy egy ház előtt túl sok vagy túl kevés a kizárólagos parkolásra kijelölt hely (hazatértek a nyaralásból további autókkal, újabb autót vásároltak, a következő időszakban több rokon kívánja őket meglátogatni, autóval közlekedő több szolgáltatót akarnak igénybe venni stb.), akkor a fővárosi döntéshozó akár napi szinten engedélyezi a polgármester által megszűrt és közvetített lakossági igényeket?

11. A Fővárosi Közgyűlés februári vitájának előterjesztésében, módosító javaslataiban, jegyzőkönyvében a Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező Budapest Közút egyaránt szerepel, mint tárgyalópartner és döntéshozó.

A XII. kerületi polgármester a Fővárosi Közgyűlés februári ülésén elmondta, hogy a Budapesti Közlekedési Központ vezetésével tárgyaltak és kaptak tőlük jóváhagyást(9), az augusztusi hozzájárulás híréből nem derül ki a döntéshozó.(10) A II. kerület polgármestere a Budapest Közút engedélyéről ír(11), azt sugallva, hogy a fővárosi közreműködés jogalkalmazási, technikai kérdésekre korlátozódik. Szintén nem derül ki, hogy a megígért gyors alkalmazkodásokat a lakossági igényekhez is ugyanezen a módon fogják-e elvégezni, és azt hogyan lehet a gyakorlatban elképzelni.

A Fővárosi Közgyűlés februári vitájához benyújtott főjegyzői állásfoglalás(12) is ugyanezt támasztja alá, és ugyanerre nem ad választ. A fővárosnak rendeletalkotási hatásköre csak a fizetős várakozási területek kapcsán van, a Budapest Közút pedig a kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelölése során a jogszabályok alapján hoz forgalomtechnikai döntéseket. Ebből azonban nem derül ki, hogyan fog válogatni a Budapest Közút azon kerületi igények között, amelyek megfelelnek a jogszabálynak.

11.1. A két szervezet alapdokumentumai szerint, melyiknek mi a szerepe az eljárásban?

11.2. A programot a II. kerületi polgármester szerint engedélyező Budapest Közút nem lépi-e túl a hatáskörét azzal, hogy a fővárosi közlekedés egészét befolyásoló döntéseket hoz, a Fővárosi Közgyűlés elvi döntése nélkül?

11.3. A Budapesti Közlekedési Központnak, amelynek a Budapest Közút jelenleg a részét képezi, nem volna-e feladata, a jogszabályi megfelelésen és a forgalomtechnikán túl, integrált fővárosi közlekedéspolitikai szempontok érvényesítésére, a kerületi önkormányzatok elképzeléseinek e szempontok szerinti szűrésére?

11.4. A már kiadott engedélyeken kívül, hogyan érvényesítik a fővárosi szempontokat a II. kerületi polgármester által a következő hetekre kilátásba helyezett korrekciók során?

(5) Költségvetési Bizottság 2023. február 14-i ülésének jegyzőkönyve, 9. old.
https://archiv.masodikkerulet.hu/data/cm...

(6) „Sajnos azt nem lehet garantálni, hogy mindenki a saját háza előtt tud megállni de törekedtek a szakemberek arra, hogy úgy legyenek kijelölve a várakozó helyek, hogy ahhoz a lehető legközelebb legyen olyan várakozóhely is ahol minden megkötés nélkül lehet várakozni. Mivel ez egy budapesti szintű pilot projekt így folyamatosan nyomon követik a szakemberek a visszajelzéseket és ahol szükséges ott lehet változtatni a kijelölt területen illetve akár az időszakon is.”
„A szeptember elsejei indulásig is van mód a kijelölések pontosítására így a megkötés nélküli helyek kezelésre is.”
https://www.facebook.com/groups/19636321...

(7)
https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(8) https://www.facebook.com/Hegyvidek/posts...

(9) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap... (123. old.)

(10) https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/eler...

(11) https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(12) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap...

Kelt: 2023. augusztus 13.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Budapest Közút Forgalomtechnika, Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Bódis Lajos Úr!

 

A Budapest Közút Zrt-hez folyó hó 7. napján, majd azt kiegészítve folyó hó
14. napján érkezett adatigénylései kapcsán tájékoztatom, hogy kérdéseire
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbított
határidőn belül, 2023. szeptember 6. napjáig áll módunkban választ adni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és türelmét a válaszunk
megküldéséig.

 

Tisztelettel:

 

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai Igazgatóság

 

Tel: +36 1 776 6100 | e-mail: [1][Budapest Közút request email] Web:
[2]www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.  

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Budapest Közút request email]
2. http://www.budapestkozut.hu/

Budapest Közút Forgalomtechnika, Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Bódis Lajos Úr!

 

A Budapest Közút Zrt-hez folyó hó 7. napi keltezésű, majd azt kiegészítve
augusztus 13-i keltezésű adatigénylései kapcsán Társaságunknak címzett
kérdéseire adott válaszainkat azok közé írtuk be sárgával kiemelten.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) fordulhat, illetve a
közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. 

 

Tisztelettel:

 

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai Igazgatóság

 

Tel: +36 1 776 6100 | e-mail: [1][Budapest Közút request email] Web:
[2]www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.  

 

 

 

1. A II. kerület által előkészített, a Budapest Közút által engedélyezett
forgalomtechnikai tervet.

A terv megrendelője és így adatgazdája a II. kerületi Önkormányzat, ők
tudják átadni a tervet.

2. A forgalomtechnikai tervben megjelölt közterületeken összesen
rendelkezésre álló és a kizárólagos lakossági várakozásba összesen bevont
parkolóhelyek számát.

A jóváhagyott terv szerint 785 várakozóhelyből 466 várakozóhely lett
bizonyos időszakokban kizárólagos lakossági parkolásra kijelölve.

3. Az érintett közterületek mindegyike szerint a rendelkezésre álló és a
kizárólagos lakossági várakozásba bevont parkolóhelyek számát, valamint a
vonatkozó időszakokat.

A terv ilyen adatot közterületenkénti bontásban nem tartalmazott, az
összesített adatot előzőleg megadtuk.

4. A környezet sajátosságaihoz igazodó mikromobilitásipont- és
rakodóhely-kijelölések indoklását, ha készült ilyen az eljárás során.

A terv keretében nem lett új mikromobilitási pont és rakodóhely kijelölve.

 

5. A kizárólagos lakossági várakozásba bevont parkolóhelyek arányának és a
vonatkozó időszakok meghatározásának indoklását, a gazdasági és társadalmi
kapcsolatok fenntartásához szükséges mérték biztosítása szempontjából,
utcánként és összesen; az indoklást alátámasztó mérések és adatok, ha
készültek ilyenek az eljárás során.

A terv készíttetője a II. kerületi Önkormányzat, amennyiben ilyen
vizsgálatok készültek, arról ők tudnak felvilágosítást adni,
Társaságunknak nincs erre vonatkozó adata.

 

6. A II. kerületi polgármester facebook-oldalán bejelentett(1), a
kerületben folyó fővárosi pilot eljárás során, a fővárosi és a kerületi
önkormányzat feladatainak megosztását, a kiértékeléshez gyűjtendő adatok
típusát, a program kerületi folytatásának vagy befejezésének feltételeit,
a döntéshozó testület vagy személy kilétét, alkalmazandó határidőket, ha
ezt rögzítették a kerületi program indítása előtt.

A terv készíttetője a II. kerületi Önkormányzat, Társaságunknak nincs erre
vonatkozó adata.

 

Másképpen: melyik szerv(ek), milyen adatok alapján, milyen határidővel
dönt(enek) arról, hogy a pilot programot beváltnak tekinti(k)-e; mi
történik, ha esetleg vita alakul ki a kerület és a főváros szervei között
arról, hogy beválik-e a program; mi történik a kerületi programmal, ha a
fővárosi kiértékelés szerint nem válik be? 

Amennyiben a bevezetett forgalmi rend módosítása szükséges, úgy arra
vonatkozóan a lakossági visszajelzések alapján a II. kerületi Önkormányzat
fog módosított tervet készíttetni és Társaságunkhoz benyújtani
hozzájárulást kérve.

 

7. Milyen célokat, előnyöket vár a II. kerület által kezdeményezett
program mint fővárosi pilot a többi kerület számára (pl. a kipróbálással
azonos mértékű kizárólagos parkolóhely-kijelölés a csatlakozni kívánó
peremkerületekben/minden kerületben/csak a főváros által később, még nem
rögzített szempontok szerint kijelölendő kerületekben; a csatlakozni
kívánó kerületek lakosainak való kedvezés, a díjköteles övezeteknek az
önkormányzatokat megterhelő további bővítése helyett stb.), ha erről erről
készült bármilyen dokumentum a kerületi program indítása előtt.

Nincs tudomásunk ilyen dokumentumról.

 

 

8. Mi indokolja, hogy a II. kerületi pilot indításához a 153/2023. (II.
22.) Főv. Kgy. határozat(2) 1-2. pontja szerinti célok eléréséhez nem volt
szükség a 3. pont szerinti újabb közgyűlési előterjesztésre május 31-i
határidővel, hanem a szükséges döntéseket a kerületi polgármester
beadványa alapján a Budapest Közút adta meg?

 

Másképpen: A II. kerületi polgármester közlése szerint már január elején
(tehát a Fővárosi Közgyűlés határozata előtt) elhatározták, hogy „az
övezethatár környékén lévő utcában egyedileg történik majd a lakosság
számára fenntartott parkolóhelyek kijelölése”.(1) Kizárólag a Budapest
Közút egyértelmű jogszabály-értelmezése és a kerület által előkészített
technikai döntés-e pl. a kizárólagos parkolásba bevont közterületek,
időszakok, igénybe vett parkolóhely-arányok meghatározása? Nem tartalmaz-e
olyan elvi, közlekedéspolitikai döntéseket, amelyek a Fővárosi Közgyűlés
számára benyújtott újabb, nyilvános előterjesztést, a választott testület
nyilvános vitáját és döntését igényelné?

A lakossági kizárólagos várakozóhelyek kijelölése a gyakorlatban
jelzőtáblák kihelyezését igényli, így ez egy forgalmi rend módosítás. A
főváros területén belül a forgalmi rend módosítással kapcsolatos
feladatokat a Fővárosi Önkormányzat megbízása alapján Társaságunk látja
el. A forgalmi rend módosításokhoz külön közgyűlési döntés nem szükséges.

 

9. Annak okára, hogy a pilotot együtt kezdeményező II. és XII. kerület
közül miért csak az előbbi kapott engedélyt a fővárostól, a két kerület
önkormányzata eddig eltérő válaszokat adott. Őrsi Gergely II. kerületi
polgármester közlése szerint „viszonylag egyszerű, mi elkészítettük a
szükséges forgalomtechnikai terveket, amelyeket az illetékese[k]
véleményez[n]i tudtak”(3), a XII. kerületi önkormányzat közlése szerint „A
zónahatárra vonatkozó rezidens parkolás tervét a Hegyvidéki Önkormányzat
munkatársai dolgozták ki, ehhez csatlakozott a II. kerület, és a
javaslatot a két polgármester közösen nyújtotta be. (…) A II. kerület
megkapta az engedélyt a Fővárostól, a Hegyvidék viszont nem. A Hegyvidéki
Önkormányzat vezetése reméli, hogy ennek csupán adminisztratív, nem pedig
politikai okai vannak (…).”(4) Van-e több és konkrétabb nyilvánosságra
hozható információ az elmúlt fél évben a két kerület tárgybeli
együttműködéséről, az elkészült dokumentumok jellegéről, és az eltérő
döntés okáról?

A lakossági kizárólagos várakozóhelyek létesítéséhez szükséges
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást már a XII. kerületi Önkormányzat
is megkapta Társaságunktól az általa benyújtott tervre vonatkozóan.

 

Az adatigénylést a II. kerületi és a fővárosi önkormányzatnak és a
Budapest Közútnak is beadom azonos szöveggel. Kérem, azokra a kérdésekre
válaszoljanak, amelyeknél az Infotv. alapján adatgazdának tekintik
magukat, és van információjuk, véleményük. Ha nem tekintik adatgazdának
magukat, akkor az Európa Tanácsnak a közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz
való hozzáférésről szóló, hazánkban is hatályos, Tromso-i Egyezménye
alapján legyenek szívesek megjelölni, melyik szervet tartják adatgazdának.

 

Ennek a fontos közlekedéspolitikai témának az újszerű kezelésére vonatkozó
fővárosi pilot programról az érintett három szerv honlapján eddig
semmilyen információt nem találtam, az egyetlen általam megismert forrás a
kezdeményező II. kerületi polgármester facebook-oldalán megjelent közlés.
Javaslom, hogy az adatigénylést minél nagyobb mértékben a honlapjukon való
közzététellel teljesítsék, hogy az érintettek és érdeklődők az Átlátszó
KiMitTud portálnál is adekvátabb médiumon tájékozódhassanak.

 

Az időközben történtek alapján az adatigénylésemet az alábbiakkal
egészítem ki:

 

10. A II. kerület parkolásüzemeltetési törekvéseit a jegyző az év elején
így foglalta össze: „Ne jöjjön ide senki, ne kelljen parkolást
üzemeltetnünk, minden lakos tudjon megállni a háza előtt. Ez a fő cél. Ha
meg idejön, akkor fizessen.”(5) Ha minden helyi akarat érvényesülhetne,
akkor nyilván nem tudna működni a főváros, ezért van szükség budapesti
szinten is koncepcionális döntésekre és akaratérvényesítésre.

 

A kerületi polgármester érzékelhette, hogy a nyár közepén, a facebookon
bejelentett, egy hónap múlva induló prgram meglepte a lakosokat, és nagy
arányban igényelnek további tájékoztatást. A lakosság körében is rögtön
kiütköztek azok az ellentmondások és dilemmák, amelyek a lakóhely
közvetlen közelében való (gyakorlatilag ingyenes) parkolási jog és az őket
meglátogató rokonok, ismerősök, szolgáltatók, ügyfelek várakozási
igényének (akár ingyenes, akár fizetős) kielégítésével kapcsolatosak. A
felelős közlekedéspoltika kezeli ezeket. A kerületi diskurzusból szinte
teljesen hiányoznak a lakosságnak tulajdonított legszűkebb érdeken kívüli
megfontolások, sőt a politikusok időnként érdektelennek, feleslegesnek és
zavarónak tartják ezek nyilvános megbeszélését. A főváros pedig mindeddig
állásfoglalás és saját kommunikáció nélkül hagyta a kerületek által
bejelentett programokat.

 

Nem meglepő, hogy a legújabb polgármesteri kommunikáció, az
ellentmondásokat érzékelve, a passzív főváros érintettségét kezdte
hangoztatni, és kilátásba helyezte, hogy a paraméterek utcaszintű
megváltoztatását a lakossági visszajelzések alapján a szakemberek már a
következő hetekben elvégzik.(6)

 

Ennél is kevesebbet tudni a XII. kerület vezetőinek megfontolásairól, az
ott kizárólagos lakossági használatra kijelölt parkolóhelyek arányáról, az
kizárólagos parkolás időtartamáról.

 

Mindez még inkább felveti az alábbi kérdéseket:

 

10.1. Hogyan különbözteti meg a budapesti szintű pilot projekt a
koncepcionális és a technikai döntéseket? Hogyan osztják el a döntési
hatásköröket a Fővárosi Közgyűlés, a főváros szervezetei, a kerületi
polgármesterek között? (A Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg
részét képező, de átalakítás előtt álló Budapest Közút szerepére vonatkozó
kérdést lásd később.)

 

10.2. A Fővárosi Közgyűlés februári határozatával szemben, nem kerültek a
testület elé a két kerületben induló pilot program elvi döntései.
Érvényesítenek-e így fővárosi szintű közlekedéspolitikai elképzelést a
pilot során a kerületi polgármesterek, illetve a főváros szervezetei? (A
Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező, de átalakítás
előtt álló Budapest Közút szerepére vonatkozó kérdést lásd később.)

 

10.3. A két kezdeményező önkormányzat által, egyelőre csak egy-egy fotó
erejéig kommunikált alap paraméter, a kizárólagos lakossági parkolás napi
időtartalma is jelentősen eltér.(7)(8) Hogyan értelmezi ezeket a
különbségeket a fővárosi pilot koncepciója, ha létezik ilyen?

 

10.4. Az Őrsi Gergely polgármester által bejelentett korrekciók során
milyen gyakorisággal, milyen típusú igényeket, milyen hatásköri
elosztásban korrigálnak? Hogyan biztosítható a program koherenciája, ha a
Fővárosi Közgyűlés nem hozta meg az elvi döntéseket, a fővárosinak
nevezett programról csak a kerületi önkormányzatok kommunikálnak, és
egyedi változtatási igények közlésére biztatják a lakosokat?

 

Pl. ha a polgármesternek a lakosok e-mailt írnak, vagy a facebook oldalára
kommentelnek, hogy egy ház előtt túl sok vagy túl kevés a kizárólagos
parkolásra kijelölt hely (hazatértek a nyaralásból további autókkal, újabb
autót vásároltak, a következő időszakban több rokon kívánja őket
meglátogatni, autóval közlekedő több szolgáltatót akarnak igénybe venni
stb.), akkor a fővárosi döntéshozó akár napi szinten engedélyezi a
polgármester által megszűrt és közvetített lakossági igényeket?

 

11. A Fővárosi Közgyűlés februári vitájának előterjesztésében, módosító
javaslataiban, jegyzőkönyvében a Budapesti Közlekedési Központ és a
jelenleg részét képező Budapest Közút egyaránt szerepel, mint
tárgyalópartner és döntéshozó.

 

A XII. kerületi polgármester a Fővárosi Közgyűlés februári ülésén
elmondta, hogy a Budapesti Közlekedési Központ vezetésével tárgyaltak és
kaptak tőlük jóváhagyást(9), az augusztusi hozzájárulás híréből nem derül
ki a döntéshozó.(10) A II. kerület polgármestere a Budapest Közút
engedélyéről ír(11), azt sugallva, hogy a fővárosi közreműködés
jogalkalmazási, technikai kérdésekre korlátozódik. Szintén nem derül ki,
hogy a megígért gyors alkalmazkodásokat a lakossági igényekhez is
ugyanezen a módon fogják-e elvégezni, és azt hogyan lehet a gyakorlatban
elképzelni.

 

A Fővárosi Közgyűlés februári vitájához benyújtott főjegyzői
állásfoglalás(12) is ugyanezt támasztja alá, és ugyanerre nem ad választ.
A fővárosnak rendeletalkotási hatásköre csak a fizetős várakozási
területek kapcsán van, a Budapest Közút pedig a kizárólagos használatú
várakozóhelyek kijelölése során a jogszabályok alapján hoz
forgalomtechnikai döntéseket. Ebből azonban nem derül ki, hogyan fog
válogatni a Budapest Közút azon kerületi igények között, amelyek
megfelelnek a jogszabálynak.

 

11.1. A két szervezet alapdokumentumai szerint, melyiknek mi a szerepe az
eljárásban?

Társaságunk szerepe általánosságban a főváros területén belüli forgalmi
rend meghatározása a Fővárosi Önkormányzat megbízása alapján.

 

11.2. A programot a II. kerületi polgármester szerint engedélyező Budapest
Közút nem lépi-e túl a hatáskörét azzal, hogy a fővárosi közlekedés
egészét befolyásoló döntéseket hoz, a Fővárosi Közgyűlés elvi döntése
nélkül?

Amennyiben a főváros területén belül dönt forgalmi renddel kapcsolatos
kérdésekben, akkor nem lépi túl a hatáskörét és illetékességét.

 

11.3. A Budapesti Közlekedési Központnak, amelynek a Budapest Közút
jelenleg a részét képezi, nem volna-e feladata, a jogszabályi megfelelésen
és a forgalomtechnikán túl, integrált fővárosi közlekedéspolitikai
szempontok érvényesítésére, a kerületi önkormányzatok elképzeléseinek e
szempontok szerinti szűrésére?

 

11.4. A már kiadott engedélyeken kívül, hogyan érvényesítik a fővárosi
szempontokat a II. kerületi polgármester által a következő hetekre
kilátásba helyezett korrekciók során? 

Tekintettel arra, hogy ezen intézkedések esetén kerületi önkormányzati
tulajdonú lakóutcák érintettek, melyeknek a fővárosi közlekedési hálózaton
belül nincs kiemelt szerepük, ezért ilyen esetben a lakossági érdekek
figyelembe vételével készítteti el a szükséges forgalmi rend
módosításokkal kapcsolatos terveket az érintett kerületi Önkormányzat. A
bevezetést követően a gyakorlati tapasztalatok alapján esetleges szükséges
korrekciókat is a kerületi Önkormányzat készíti elő a lakossági
visszajelzések alapján. Társaságunk a tervekhez való hozzájárulás kiadása
során arra figyel kiemelten, hogy a tervezett forgalmi rend ne legyen
balesetveszélyes és megfeleljen a jogszabályi (elsősorban a KRESZ)
előírásoknak.

 

(5) Költségvetési Bizottság 2023. február 14-i ülésének jegyzőkönyve, 9.
old.

[3]https://archiv.masodikkerulet.hu/data/cm...

 

(6) „Sajnos azt nem lehet garantálni, hogy mindenki a saját háza előtt tud
megállni de törekedtek a szakemberek arra, hogy úgy legyenek kijelölve a
várakozó helyek, hogy ahhoz a lehető legközelebb legyen olyan várakozóhely
is ahol minden megkötés nélkül lehet várakozni. Mivel ez egy budapesti
szintű pilot projekt így folyamatosan nyomon követik a szakemberek a
visszajelzéseket és ahol szükséges ott lehet változtatni a kijelölt
területen illetve akár az időszakon is.”

„A szeptember elsejei indulásig is van mód a kijelölések pontosítására így
a megkötés nélküli helyek kezelésre is.”

[4]https://www.facebook.com/groups/19636321...

 

 

(1)

[5]https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

 

(2) [6]https://service-einfoszab.budapest.hu/ap...

 

(3)
[7]https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

 

(4) [8]https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/hegy...

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2023. augusztus  7.

 

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[9][FOI #22958 email]

 

Is [10][Budapest Közút request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest Közút Zrt.? If so, please contact us using this form:

[11]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[12]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Budapest Közút request email]
2. http://www.budapestkozut.hu/
3. https://archiv.masodikkerulet.hu/data/cm...
4. https://www.facebook.com/groups/19636321...
5. https://www.facebook.com/orsigergely2ker...
6. https://service-einfoszab.budapest.hu/ap...
7. https://www.facebook.com/orsigergely2ker...
8. https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/hegy...
9. mailto:[FOI #22958 email]
10. mailto:[Budapest Közút request email]
11. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
12. http://kimittud.hu/help/officers

Tisztelt Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság!

Köszönöm a pontos válaszaikat, amelyekből, azt gondolom, teljesen kiderül a társaságuk szerepe és annak határai, ebben - a főszereplők által többféle névvel illetett - projektben, illetve a többi érintett szerepére nézve is hasznos információkat kaptam.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos