Díjköteles övezeten kívüli kizárólagos lakossági parkolásra vonatkozó pilot program tartalma és eldöntése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A kerület által előkészített, a Budapest Közút által engedélyezett forgalomtechnikai tervet.

2. A forgalomtechnikai tervben megjelölt közterületeken összesen rendelkezésre álló és a kizárólagos lakossági várakozásba összesen bevont parkolóhelyek számát.

3. Az érintett közterületek mindegyike szerint a rendelkezésre álló és a kizárólagos lakossági várakozásba bevont parkolóhelyek számát, valamint a vonatkozó időszakokat.

4. A környezet sajátosságaihoz igazodó mikromobilitásipont- és rakodóhely-kijelölések indoklását, ha készült ilyen az eljárás során.

5. A kizárólagos lakossági várakozásba bevont parkolóhelyek arányának és a vonatkozó időszakok meghatározásának indoklását, a gazdasági és társadalmi kapcsolatok fenntartásához szükséges mérték biztosítása szempontjából, utcánként és összesen; az indoklást alátámasztó mérések és adatok, ha készültek ilyenek az eljárás során.

6. A polgármester facebook-oldalán bejelentett(1), a kerületben folyó fővárosi pilot eljárás során a fővárosi és a kerületi önkormányzat feladatainak megosztását, a kiértékeléshez gyűjtendő adatok típusát, a program kerületi folytatásának vagy befejezésének feltételeit, a döntéshozó testület vagy személy kilétét, alkalmazandó határidőket, ha ezt rögzítették a kerületi program indítása előtt.

Másképpen: melyik szerv(ek), milyen adatok alapján, milyen határidővel dönt(enek) arról, hogy a pilot programot beváltnak tekinti(k)-e; mi történik, ha esetleg vita alakul ki a kerület és a főváros szervei között arról, hogy beválik-e a program; mi történik a kerületi programmal, ha a fővárosi kiértékelés szerint nem válik be?

7. Milyen célokat, előnyöket vár a kerület által kezdeményezett program mint fővárosi pilot a többi kerület számára (pl. a II. kerületi kipróbálással azonos mértékű kizárólagos parkolóhely-kijelölés a csatlakozni kívánó peremkerületekben/minden kerületben/csak a főváros által később, még nem rögzített szempontok szerint kijelölendő kerületekben; a csatlakozni kívánó kerületek lakosainak való kedvezés, a díjköteles övezeteknek az önkormányzatokat megterhelő további bővítése helyett stb.), ha erről erről készült bármilyen dokumentum a kerületi program indítása előtt.

8. Mi indokolja, hogy a II. kerületi pilot indításához a 153/2023. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat(2) 1-2. pontja szerinti célok eléréséhez nem volt szükség a 3. pont szerinti újabb közgyűlési előterjesztésre május 31-i határidővel, hanem a szükséges döntéseket a kerületi polgármester beadványa alapján a Budapest Közút adta meg?

Másképpen: A II. kerületi polgármester közlése szerint már január elején (tehát a Fővárosi Közgyűlés határozata előtt) elhatározták, hogy „az övezethatár környékén lévő utcában egyedileg történik majd a lakosság számára fenntartott parkolóhelyek kijelölése”.(1) Kizárólag a Budapest Közút egyértelmű jogszabály-értelmezése és a kerület által előkészített technikai döntés-e pl. a kizárólagos parkolásba bevont közterületek, időszakok, igénybe vett parkolóhely-arányok meghatározása? Nem tartalmaz-e olyan elvi, közlekedéspolitikai döntéseket, amelyek a Fővárosi Közgyűlés számára benyújtott újabb, nyilvános előterjesztést, a választott testület nyilvános vitáját és döntését igényelné?

9. Annak okára, hogy a pilotot együtt kezdeményező II. és XII. kerület közül miért csak az előbbi kapott engedélyt a fővárostól, a két kerület önkormányzata eddig eltérő válaszokat adott. Őrsi Gergely II. kerületi polgármester közlése szerint „viszonylag egyszerű, mi elkészítettük a szükséges forgalomtechnikai terveket, amelyeket az illetékese[k] véleményez[n]i tudtak”(3), a XII. kerületi önkormányzat közlése szerint „A zónahatárra vonatkozó rezidens parkolás tervét a Hegyvidéki Önkormányzat munkatársai dolgozták ki, ehhez csatlakozott a II. kerület, és a javaslatot a két polgármester közösen nyújtotta be. (…) A II. kerület megkapta az engedélyt a Fővárostól, a Hegyvidék viszont nem. A Hegyvidéki Önkormányzat vezetése reméli, hogy ennek csupán adminisztratív, nem pedig politikai okai vannak (…).”(4) Van-e több és konkrétabb nyilvánosságra hozható információ az elmúlt fél évben a két kerület tárgybeli együttműködéséről, az elkészült dokumentumok jellegéről, és az eltérő döntés okáról?

Az adatigénylést a II. kerületi és a fővárosi önkormányzatnak és a Budapest Közútnak is beadom azonos szöveggel. Kérem, azokra a kérdésekre válaszoljanak, amelyeknél az Infotv. alapján adatgazdának tekintik magukat, és van információjuk, véleményük. Ha nem tekintik adatgazdának magukat, akkor az Európa Tanácsnak a közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló, hazánkban is hatályos, Tromso-i Egyezménye alapján legyenek szívesek megjelölni, melyik szervet tartják adatgazdának.

Ennek a fontos közlekedéspolitikai témának az újszerű kezelésére vonatkozó fővárosi pilot programról az érintett három szerv honlapján eddig semmilyen információt nem találtam, az egyetlen általam megismert forrás a kezdeményező II. kerületi polgármester facebook-oldalán megjelent közlés. Javaslom, hogy az adatigénylést minél nagyobb mértékben a honlapjukon való közzététellel teljesítsék, hogy az érintettek és érdeklődők az Átlátszó KiMitTud portálnál is adekvátabb médiumon tájékozódhassanak.

(1)
https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(2) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap...

(3) https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(4) https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/hegy...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 7.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az időközben történtek alapján az adatigénylésemet az alábbiakkal egészítem ki:

10. A II. kerület parkolásüzemeltetési törekvéseit a jegyző az év elején így foglalta össze: „Ne jöjjön ide senki, ne kelljen parkolást üzemeltetnünk, minden lakos tudjon megállni a háza előtt. Ez a fő cél. Ha meg idejön, akkor fizessen.”(5) Ha minden helyi akarat érvényesülhetne, akkor nyilván nem tudna működni a főváros, ezért van szükség budapesti szinten is koncepcionális döntésekre és akaratérvényesítésre.

A kerületi polgármester érzékelhette, hogy a nyár közepén, a facebookon bejelentett, egy hónap múlva induló prgram meglepte a lakosokat, és nagy arányban igényelnek további tájékoztatást. A lakosság körében is rögtön kiütköztek azok az ellentmondások és dilemmák, amelyek a lakóhely közvetlen közelében való (gyakorlatilag ingyenes) parkolási jog és az őket meglátogató rokonok, ismerősök, szolgáltatók, ügyfelek várakozási igényének (akár ingyenes, akár fizetős) kielégítésével kapcsolatosak. A felelős közlekedéspoltika kezeli ezeket. A kerületi diskurzusból szinte teljesen hiányoznak a lakosságnak tulajdonított legszűkebb érdeken kívüli megfontolások, sőt a politikusok időnként érdektelennek, feleslegesnek és zavarónak tartják ezek nyilvános megbeszélését. A főváros pedig mindeddig állásfoglalás és saját kommunikáció nélkül hagyta a kerületek által bejelentett programokat.

Nem meglepő, hogy a legújabb polgármesteri kommunikáció, az ellentmondásokat érzékelve, a passzív főváros érintettségét kezdte hangoztatni, és kilátásba helyezte, hogy a paraméterek utcaszintű megváltoztatását a lakossági visszajelzések alapján a szakemberek már a következő hetekben elvégzik.(6)

Ennél is kevesebbet tudni a XII. kerület vezetőinek megfontolásairól, az ott kizárólagos lakossági használatra kijelölt parkolóhelyek arányáról, az kizárólagos parkolás időtartamáról.

Mindez még inkább felveti az alábbi kérdéseket:

10.1. Hogyan különbözteti meg a budapesti szintű pilot projekt a koncepcionális és a technikai döntéseket? Hogyan osztják el a döntési hatásköröket a Fővárosi Közgyűlés, a főváros szervezetei, a kerületi polgármesterek között? (A Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező, de átalakítás előtt álló Budapest Közút szerepére vonatkozó kérdést lásd később.)

10.2. A Fővárosi Közgyűlés februári határozatával szemben, nem kerültek a testület elé a két kerületben induló pilot program elvi döntései. Érvényesítenek-e így fővárosi szintű közlekedéspolitikai elképzelést a pilot során a kerületi polgármesterek, illetve a főváros szervezetei? (A Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező, de átalakítás előtt álló Budapest Közút szerepére vonatkozó kérdést lásd később.)

10.3. A két kezdeményező önkormányzat által, egyelőre csak egy-egy fotó erejéig kommunikált alap paraméter, a kizárólagos lakossági parkolás napi időtartalma is jelentősen eltér.(7)(8) Hogyan értelmezi ezeket a különbségeket a fővárosi pilot koncepciója, ha létezik ilyen?

10.4. Az Őrsi Gergely polgármester által bejelentett korrekciók során milyen gyakorisággal, milyen típusú igényeket, milyen hatásköri elosztásban korrigálnak? Hogyan biztosítható a program koherenciája, ha a Fővárosi Közgyűlés nem hozta meg az elvi döntéseket, a fővárosinak nevezett programról csak a kerületi önkormányzatok kommunikálnak, és egyedi változtatási igények közlésére biztatják a lakosokat?

Pl. ha a polgármesternek a lakosok e-mailt írnak, vagy a facebook oldalára kommentelnek, hogy egy ház előtt túl sok vagy túl kevés a kizárólagos parkolásra kijelölt hely (hazatértek a nyaralásból további autókkal, újabb autót vásároltak, a következő időszakban több rokon kívánja őket meglátogatni, autóval közlekedő több szolgáltatót akarnak igénybe venni stb.), akkor a fővárosi döntéshozó akár napi szinten engedélyezi a polgármester által megszűrt és közvetített lakossági igényeket?

11. A Fővárosi Közgyűlés februári vitájának előterjesztésében, módosító javaslataiban, jegyzőkönyvében a Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező Budapest Közút egyaránt szerepel, mint tárgyalópartner és döntéshozó.

A XII. kerületi polgármester a Fővárosi Közgyűlés februári ülésén elmondta, hogy a Budapesti Közlekedési Központ vezetésével tárgyaltak és kaptak tőlük jóváhagyást(9), az augusztusi hozzájárulás híréből nem derül ki a döntéshozó.(10) A II. kerület polgármestere a Budapest Közút engedélyéről ír(11), azt sugallva, hogy a fővárosi közreműködés jogalkalmazási, technikai kérdésekre korlátozódik. Szintén nem derül ki, hogy a megígért gyors alkalmazkodásokat a lakossági igényekhez is ugyanezen a módon fogják-e elvégezni, és azt hogyan lehet a gyakorlatban elképzelni.

A Fővárosi Közgyűlés februári vitájához benyújtott főjegyzői állásfoglalás(12) is ugyanezt támasztja alá, és ugyanerre nem ad választ. A fővárosnak rendeletalkotási hatásköre csak a fizetős várakozási területek kapcsán van, a Budapest Közút pedig a kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelölése során a jogszabályok alapján hoz forgalomtechnikai döntéseket. Ebből azonban nem derül ki, hogyan fog válogatni a Budapest Közút azon kerületi igények között, amelyek megfelelnek a jogszabálynak.

11.1. A két szervezet alapdokumentumai szerint, melyiknek mi a szerepe az eljárásban?

11.2. A programot a II. kerületi polgármester szerint engedélyező Budapest Közút nem lépi-e túl a hatáskörét azzal, hogy a fővárosi közlekedés egészét befolyásoló döntéseket hoz, a Fővárosi Közgyűlés elvi döntése nélkül?

11.3. A Budapesti Közlekedési Központnak, amelynek a Budapest Közút jelenleg a részét képezi, nem volna-e feladata, a jogszabályi megfelelésen és a forgalomtechnikán túl, integrált fővárosi közlekedéspolitikai szempontok érvényesítésére, a kerületi önkormányzatok elképzeléseinek e szempontok szerinti szűrésére?

11.4. A már kiadott engedélyeken kívül, hogyan érvényesítik a fővárosi szempontokat a II. kerületi polgármester által a következő hetekre kilátásba helyezett korrekciók során?

Források:

(5) Költségvetési Bizottság 2023. február 14-i ülésének jegyzőkönyve, 9. old.
https://archiv.masodikkerulet.hu/data/cm...

(6) „Sajnos azt nem lehet garantálni, hogy mindenki a saját háza előtt tud megállni de törekedtek a szakemberek arra, hogy úgy legyenek kijelölve a várakozó helyek, hogy ahhoz a lehető legközelebb legyen olyan várakozóhely is ahol minden megkötés nélkül lehet várakozni. Mivel ez egy budapesti szintű pilot projekt így folyamatosan nyomon követik a szakemberek a visszajelzéseket és ahol szükséges ott lehet változtatni a kijelölt területen illetve akár az időszakon is.”
„A szeptember elsejei indulásig is van mód a kijelölések pontosítására így a megkötés nélküli helyek kezelésre is.”
https://www.facebook.com/groups/19636321...

(7)
https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(8) https://www.facebook.com/Hegyvidek/posts...

(9) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap... (123. old.)

(10) https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/eler...

(11) https://www.facebook.com/orsigergely2ker...

(12) https://service-einfoszab.budapest.hu/ap...

Kelt: 2023. augusztus 13.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. augusztus 7-én Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzathoz érkezett közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15
nappal meghosszabbítjuk azzal, hogy a válaszadást igyekszünk minél
hamarabb teljesíteni, tekintettel arra, hogy a Budapest Közúttal is
egyeztetnünk kell.

 

Tisztelettel:

 

 dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

  • Attachment

    image001.png

    2K Download

  • Attachment

    lakoss gi parkol s 2.ker let 20230630.ZIP.zip

    7.6M Download

Hivatkozva 2023. augusztus 7-én küldött, majd az Önkormányzat által
határidőt hosszabbított közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást
adom:

 

1. A II. kerület által előkészített, a Budapest Közút által engedélyezett
forgalomtechnikai tervet.

A pdf. formátumú terveket csatoljuk.

 

2. A forgalomtechnikai tervben megjelölt közterületeken összesen
rendelkezésre álló és a kizárólagos lakossági várakozásba összesen bevont
parkolóhelyek számát.

Az 1. pont szerinti tervek tartalmazzák.

 

3. Az érintett közterületek mindegyike szerint a rendelkezésre álló és a
kizárólagos lakossági várakozásba bevont parkolóhelyek számát, valamint a
vonatkozó időszakokat.

A terv ilyen adatot közterületenkénti bontásban nem tartalmazott, az
összesített adat a tervekből leolvasható.

4. A környezet sajátosságaihoz igazodó mikromobilitásipont- és
rakodóhely-kijelölések indoklását, ha készült ilyen az eljárás során.

A terv keretében nem lett új mikromobilitási pont és rakodóhely kijelölve.

 

5. A kizárólagos lakossági várakozásba bevont parkolóhelyek arányának és a
vonatkozó időszakok meghatározásának indoklását, a gazdasági és társadalmi
kapcsolatok fenntartásához szükséges mérték biztosítása szempontjából,
utcánként és összesen; az indoklást alátámasztó mérések és adatok, ha
készültek ilyenek az eljárás során.

Nem készült, miután pilot projekt, csak az értékelés során kerülhet
vizsgálatra.

 

6. A II. kerületi polgármester facebook-oldalán bejelentett(1), a
kerületben folyó fővárosi pilot eljárás során, a fővárosi és a kerületi
önkormányzat feladatainak megosztását, a kiértékeléshez gyűjtendő adatok
típusát, a program kerületi folytatásának vagy befejezésének feltételeit,
a döntéshozó testület vagy személy kilétét, alkalmazandó határidőket, ha
ezt rögzítették a kerületi program indítása előtt.

A feladatmegosztást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CXXXIX tv. tartalmazza. A kiértékelés a parkolóhelyek foglaltsága és
használata alapján fog megtörténni. Döntéshozatal a Budapest Főváros II.
Kerületi Önkormányzat SZMSZ-ben foglaltak szerint.

 

Másképpen: melyik szerv(ek), milyen adatok alapján, milyen határidővel
dönt(enek) arról, hogy a pilot programot beváltnak tekinti(k)-e; mi
történik, ha esetleg vita alakul ki a kerület és a főváros szervei között
arról, hogy beválik-e a program; mi történik a kerületi programmal, ha a
fővárosi kiértékelés szerint nem válik be? 

Amennyiben a bevezetett forgalmi rend módosítása szükséges, úgy arra
vonatkozóan a lakossági visszajelzések alapján a Budapest Főváros II.
Kerületi Önkormányzat fog módosított tervet készíttetni és a Budapest
Közúthoz benyújtani hozzájárulást kérve.

 

7. Milyen célokat, előnyöket vár a II. kerület által kezdeményezett
program mint fővárosi pilot a többi kerület számára (pl. a kipróbálással
azonos mértékű kizárólagos parkolóhely-kijelölés a csatlakozni kívánó
peremkerületekben/minden kerületben/csak a főváros által később, még nem
rögzített szempontok szerint kijelölendő kerületekben; a csatlakozni
kívánó kerületek lakosainak való kedvezés, a díjköteles övezeteknek az
önkormányzatokat megterhelő további bővítése helyett stb.), ha erről erről
készült bármilyen dokumentum a kerületi program indítása előtt.

A tervezők a Főváros más kerületeiben kialakított lakossági kizárólagos
várakozóhelyek működésének tapasztalatait vették figyelembe.

 

8. Mi indokolja, hogy a II. kerületi pilot indításához a 153/2023. (II.
22.) Főv. Kgy. határozat(2) 1-2. pontja szerinti célok eléréséhez nem volt
szükség a 3. pont szerinti újabb közgyűlési előterjesztésre május 31-i
határidővel, hanem a szükséges döntéseket a kerületi polgármester
beadványa alapján a Budapest Közút adta meg?

Forgalomszervezési intézkedés, amely nem érinti a Főváros Önkormányzati
Közgyűlésének hatáskörét, csak forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást
igényel.

 

Másképpen: A II. kerületi polgármester közlése szerint már január elején
(tehát a Fővárosi Közgyűlés határozata előtt) elhatározták, hogy „az
övezethatár környékén lévő utcában egyedileg történik majd a lakosság
számára fenntartott parkolóhelyek kijelölése”.(1) Kizárólag a Budapest
Közút egyértelmű jogszabály-értelmezése és a kerület által előkészített
technikai döntés-e pl. a kizárólagos parkolásba bevont közterületek,
időszakok, igénybe vett parkolóhely-arányok meghatározása? Nem tartalmaz-e
olyan elvi, közlekedéspolitikai döntéseket, amelyek a Fővárosi Közgyűlés
számára benyújtott újabb, nyilvános előterjesztést, a választott testület
nyilvános vitáját és döntését igényelné?

A lakossági kizárólagos várakozóhelyek kijelölése a gyakorlatban
jelzőtáblák kihelyezését igényli, így ez egy forgalmi rend módosítás. A
főváros területén belül a forgalmi rend módosítással kapcsolatos
feladatokat a Fővárosi Önkormányzat megbízása alapján a Budapest Közút
látja el. A forgalmi rend módosításokhoz tudomásunk szerint külön
közgyűlési döntés nem szükséges.

 

9. Annak okára, hogy a pilotot együtt kezdeményező II. és XII. kerület
közül miért csak az előbbi kapott engedélyt a fővárostól, a két kerület
önkormányzata eddig eltérő válaszokat adott. Őrsi Gergely II. kerületi
polgármester közlése szerint „viszonylag egyszerű, mi elkészítettük a
szükséges forgalomtechnikai terveket, amelyeket az illetékese[k]
véleményez[n]i tudtak”(3), a XII. kerületi önkormányzat közlése szerint „A
zónahatárra vonatkozó rezidens parkolás tervét a Hegyvidéki Önkormányzat
munkatársai dolgozták ki, ehhez csatlakozott a II. kerület, és a
javaslatot a két polgármester közösen nyújtotta be. (…) A II. kerület
megkapta az engedélyt a Fővárostól, a Hegyvidék viszont nem. A Hegyvidéki
Önkormányzat vezetése reméli, hogy ennek csupán adminisztratív, nem pedig
politikai okai vannak (…).”(4) Van-e több és konkrétabb nyilvánosságra
hozható információ az elmúlt fél évben a két kerület tárgybeli
együttműködéséről, az elkészült dokumentumok jellegéről, és az eltérő
döntés okáról?

Tudomásunk szerint a lakossági kizárólagos várakozóhelyek létesítéséhez
szükséges forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást már a XII. kerületi
Önkormányzat is megkapta a Budapest Közúttól az általa benyújtott tervre
vonatkozóan.

 

10.

10.1. Hogyan különbözteti meg a budapesti szintű pilot projekt a
koncepcionális és a technikai döntéseket? Hogyan osztják el a döntési
hatásköröket a Fővárosi Közgyűlés, a főváros szervezetei, a kerületi
polgármesterek között? (A Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg
részét képező, de átalakítás előtt álló Budapest Közút szerepére vonatkozó
kérdést lásd később.)

Nem tekintjük közérdekű adatkérésnek.

 

10.2. A Fővárosi Közgyűlés februári határozatával szemben, nem kerültek a
testület elé a két kerületben induló pilot program elvi döntései.
Érvényesítenek-e így fővárosi szintű közlekedéspolitikai elképzelést a
pilot során a kerületi polgármesterek, illetve a főváros szervezetei? (A
Budapesti Közlekedési Központ és a jelenleg részét képező, de átalakítás
előtt álló Budapest Közút szerepére vonatkozó kérdést lásd később.)

Nem tekintjük közérdekű adatkérésnek.

 

10.3. A két kezdeményező önkormányzat által, egyelőre csak egy-egy fotó
erejéig kommunikált alap paraméter, a kizárólagos lakossági parkolás napi
időtartalma is jelentősen eltér.(7)(8) Hogyan értelmezi ezeket a
különbségeket a fővárosi pilot koncepciója, ha létezik ilyen?

Nem Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat illetékes megválaszolni a
kérdést.

 

10.4. Az Őrsi Gergely polgármester által bejelentett korrekciók során
milyen gyakorisággal, milyen típusú igényeket, milyen hatásköri
elosztásban korrigálnak? Hogyan biztosítható a program koherenciája, ha a
Fővárosi Közgyűlés nem hozta meg az elvi döntéseket, a fővárosinak
nevezett programról csak a kerületi önkormányzatok kommunikálnak, és
egyedi változtatási igények közlésére biztatják a lakosokat?

A kérdés első részére: Minden közlekedést befolyásoló korrekciónak van
felülvizsgálata, amely alapján megtehetők az esetleges módosítások. Az
igények változóak és esetlegesek, és általában nem igényelnek módosítást.

A kérdés második része: Nem Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
illetékes megválaszolni a kérdést.

 

Pl. ha a polgármesternek a lakosok e-mailt írnak, vagy a facebook oldalára
kommentelnek, hogy egy ház előtt túl sok vagy túl kevés a kizárólagos
parkolásra kijelölt hely (hazatértek a nyaralásból további autókkal, újabb
autót vásároltak, a következő időszakban több rokon kívánja őket
meglátogatni, autóval közlekedő több szolgáltatót akarnak igénybe venni
stb.), akkor a fővárosi döntéshozó akár napi szinten engedélyezi a
polgármester által megszűrt és közvetített lakossági igényeket?

Mint már írtuk a Közgyűlés döntése nem szükséges, forgalomtechnikai
kezelői hozzájárulás kell a módosításhoz is.

 

11.

11.1. A két szervezet alapdokumentumai szerint, melyiknek mi a szerepe az
eljárásban?

Tudomásunk szerint a Budapest Közút szerepe általánosságban a főváros
területén belüli forgalmi rend meghatározása a Fővárosi Önkormányzat
megbízása alapján.

 

11.2. A programot a II. kerületi polgármester szerint engedélyező Budapest
Közút nem lépi-e túl a hatáskörét azzal, hogy a fővárosi közlekedés
egészét befolyásoló döntéseket hoz, a Fővárosi Közgyűlés elvi döntése
nélkül?

Nem Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat illetékes megválaszolni a
kérdést.

 

11.3. A Budapesti Közlekedési Központnak, amelynek a Budapest Közút
jelenleg a részét képezi, nem volna-e feladata, a jogszabályi megfelelésen
és a forgalomtechnikán túl, integrált fővárosi közlekedéspolitikai
szempontok érvényesítésére, a kerületi önkormányzatok elképzeléseinek e
szempontok szerinti szűrésére?

Nem Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat illetékes megválaszolni a
kérdést.

 

11.4. A már kiadott engedélyeken kívül, hogyan érvényesítik a fővárosi
szempontokat a II. kerületi polgármester által a következő hetekre
kilátásba helyezett korrekciók során? 

A szükséges korrekciókat a forgalomtechnikai kezelővel minden esetben
egyeztetjük, és az Ő jóváhagyásuk alapján hajtjuk végre. Fentiekből már
kiderült, hogy fővárosi hatáskör nincs.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm a pontos válaszaikat, amelyekből kiderül a kerületi önkormányzat szerepe ebben - a főszereplők által többféle névvel illetett - projektben, illetve a többi érintett szerepére nézve is hasznos információkat kaptam.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos