Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) igénybe vevőire vonatkozó adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Családi Otthonteremtési Kedvezményt 2015. július 1-től igénybe vevők számát az alapján, hogy:
- az igénybe vevők egy, kettő, három vagy annál több, később születendő gyermeket vállaltak,
- ezen igénybe vevők új ingatlan vásárlására/építésére, használt ingatlan vásárlására/bővítésére igényelték-e a támogatást,
- az igénybe vevők mikor igényelték a támogatást,
- az igénybe vevőknél mikor teljesült a gyermekvállalási feltétel,
- az igénybe vevők a "rendes" CSOK vagy a Falusi CSOK támogatással éltek,

továbbá kérem feltüntetni azon igénybe vevők számát, akiknél:
- a gyermekvállalási feltételek nem teljesültek (mennyi gyermeket vállaltak, ebből mennyi született),
- a támogatás visszafizetésre került egyéb feltételek nem teljesítése miatt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztián

PM - Ügyfélszolgálat (noreply), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

PM/11713/2022 – közérdekű adatigénylés

 

 

Szabó Krisztián részére

[1][FOI #21025 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM)  2022. szeptember 13-án
érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a
megkeresés az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
szerinti határidőben való teljesítése a PM veszélyhelyzettel összefüggő
közfeladatai ellátását veszélyeztetné, ezért a veszélyhelyzet idején az
egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.
25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdésére
figyelemmel az adatigénylésével összefüggésben a válasz megküldésére 45
napon belül kerül sor.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendelet 1. § (3)-(4) bekezdéseiben – a
közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére meghatározható
eltérő határidővel összefüggésben – rögzített rendelkezések tárgyi ügyben
történő alkalmazását a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben a pénzügyminiszter számára előírt – a
lakáscélú állami támogatásokért felelős tevékenységhez kapcsolódó –
feladatok veszélyhelyzeti körülmények között történő ellátásának
elsődlegessége indokolja.

 

 

Üdvözlettel:

 

[2]Leírás:      
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály
 
[3][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

 

PM/11713/2022 – közérdekű adatigénylés

 

 

Szabó Krisztián részére

[1][FOI #21025 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM) 2022.09.13-án érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a megkeresés a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (3) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a PM
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is
veszélyeztetné, ezért a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a
válaszadási határidőt 45 nappal meghosszabbítjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendelet 1. § (3)-(4) bekezdéseiben – a
közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére meghatározható
eltérő határidővel összefüggésben – rögzített rendelkezések tárgyi ügyben
történő alkalmazását a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben a pénzügyminiszter számára előírt – a
lakáscélú állami támogatásokért felelős tevékenységhez kapcsolódó –
feladatok veszélyhelyzeti körülmények között történő ellátásának
elsődlegessége indokolja.

 

 

Üdvözlettel:

 

[2]Leírás:      
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály
 
[3][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Attachment

 

PM/11713/2022 – közérdekű adatigénylés

 

 

Szabó Krisztián részére

[1][FOI #21025 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz 2022. szeptember 13-án érkezett közérdekű
adatigénylésére az adatszolgáltatást az alábbiakban megküldjük.

 

A Családi otthonteremtési kedvezményre (a továbbiakban: CSOK) – ide értve
a preferált kistelepülésekre vonatkozó (a továbbiakban: Falusi CSOK)
támogatásokat is – 2015. július 1. és 2022. augusztus 31. között összesen
208 345 db szerződés került megkötésre, ebből 78 337 db amelyben
gyermekvállalás történt. E szerződések támogatási cél szerinti megoszlását
a következő táblázat tartalmazza:

 

Szerződés típusok 2015.07.01-2022.08.31 között

(gyermekvállalást tartalmazó) megkötött szerződések száma (db)
CSOK - új lakás építéséhez, vásárlásához 21 761
CSOK - használt lakás vásárlásához, 46 850
bővítéséhez
Falusi CSOK - használt lakás
vásárlásához, korszerűsítéséhez, 8 100
bővítéséhez
Falusi CSOK - meglévő lakás 1 626
korszerűsítéséhez, bővítéséhez
ÖSSZESEN 78 337

 

A vonatkozó jogszabályok alapján használt lakást érintő támogatási cél
esetében maximum kettő, új lakást érintően legfeljebb három gyermek
vállalására van lehetőség. A gyermekvállalás teljesítésére egy gyermek
esetében négy év, két gyermek esetében nyolc év áll rendelkezésre. Új
lakás építése, illetve vásárlása esetén a meglévő gyermekeket is
figyelembe véve a harmadik gyermek megszületésre 10 évig van lehetőség.

 

Gyermekvállalásra vonatkozóan 2015-ben 2 281, 2016-ban 8 283, 2017-ben 9
055, 2018-ban 9 179, 2019-ben 9 690, 2020-ban 12 110, 2021-ben 16 704 és
2022-ben 11 035 darab CSOK szerződés aláírására került sor. A
gyermekvállalás – a gyermek születési éve szerint – 2015-ben 286,
 2016-ban 2 197, 2017-ben 4 194, 2018-ban 5 609, 2019-ben 6 675, 2020-ban
7 602, 2021-ben 8 049 és 2022-ben 3 480 darab szerződés esetében teljesült
eddig.

 

Eddig még csak az egy gyermek vállalása esetében fennálló négyéves
határidő telt le. Így a 2015. július 1. és 2018. július 31. között
megkötött, egy gyermek megszületését vállaló támogatási szerződések közül
új lakás építése, vásárlása esetében 670 db, használt lakás vásárlása,
bővítése tekintetében 3 850 db szerződés esetében nem született meg a
vállalt gyermek 2022. augusztus 31-ig. Egyéb feltételek nem teljesítése
miatt hatósági határozattal 1 292 esetben került visszavonásra a CSOK
támogatás.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése