Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horn Gabriella (Fiók felfüggesztve) , kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Corex Projektfejlesztési Kft. GINOP-5.3.1-14-2015-00051 támogatási szerződését, illetve szíveskedjenek abba és a rojekthez kötődő többi dokumentumba, alvállalkozói szerződésbe betekintést biztosítani.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 18.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella
szerkesztő, újságíró
www.168ora.hu
www.reflektor.hu

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

NGM/34973/2016 – közérdekû adatigénylés

 

Tisztelt Horn Gabriella Úrhölgy!

 
A Corex Projektfejlesztési Kft. GINOP-5.3.1-14-2015-00051 támogatási
szerzõdésével összefüggõ közérdekû adatigénylésével összefüggésben
tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. §-a, valamint a közérdekû adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékérõl szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Nemzetgazdasági
Minisztérium (a továbbiakban: NGM) költségtérítést állapít meg.
 
A költségtérítés összege 32.784 forint, amelyet az NGM
10032000-01460658-00000000 számú számlájára történõ megfizetéssel
teljesíthet. A költségtérítés megfizetéséhez kapcsolódó számla kiállítása
céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése alapján – kérjük szíveskedjen a
csatolt dokumentum szerinti adatait
az [1][NGM request email] e-mail címre megküldeni.
 
Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követõen áll módunkban teljesíteni, egyúttal
felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján a
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat.

 

 

Üdvözlettel:        

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Köszönöm a válaszukat. Szeretném megtudni, hogy pontosan milyen tételek adják össze a fenti adatkérésem teljesítése fejében megjelölt összeget.

Köszönöm szépen!
Üdvözlettel:

Horn Gabriella

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

Tisztelt Horn Gabriella Úrhölgy!

 

A költségtérítés összegének megállapítására az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. §-a
alapján, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendeletben foglalt rendelkezések keretei között, azok figyelembevételével
került sor.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

      

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Ismételt válaszukat megköszönve jelzem, hogy önmagában a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet egészére vonatkozó hivatkozás nem tesz eleget a költségtérítés megállapításával kapcsolatban az adatkezelőt az Infotv. alapján terhelő indokolási kötelezettségnek, hiszen ebből a válaszból még az sem derül ki, hogy az Infotv. 29. § (5) bekezdésében is nevesített költségelemek közül az Önök számítása szerint melyiket tartalmazza a megállapított költségtérítési igény.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése kifejezetten rögzíti, hogy "[a]rról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell".

Mindezek alapján - elősegítendő azt a döntésemet, hogy vitassam-e jogorvoslattal a megállapított költségtérítési mértéket - ismételten kérem, hogy a költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vett költségelemekről nyújtsanak számomra részletes, a számításokat is tartalmazó tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella

Kunszenti Judit, Nemzetgazdasági Minisztérium

2 Melléklet

 

Tisztelt Horn Gabriella Úrhölgy!

 

2016. november 25-i megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a
költségtérítés megállapítását az adatigénylése teljesítéséhez szükséges
minisztériumi munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevétele indokolja.
Jelezzük azt is, hogy adatigénylésével kapcsolatban dologi költség nem
került megállapításra.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horn Gabriella (Fiók felfüggesztve) , kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.