CÖKA támogatással kapcsolatos dokumentumok

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Villamos Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre minden olyan dokumentumot, amelyet Önök a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak megítélt támogatással kapcsolatban kezelnek, így különösen a támogatott támogatásra irányuló kérelmét, a támogató MVM támogatásra vonatkozó belső előterjesztését, valamint a döntés tárgyában tartott bármilyen testületi ülés (pl. szponzorációs bizottság) jegyzőkönyvét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 25.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MVM ZRt., Magyar Villamos Művek Zrt.

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Közérdekű adatigénylésükkel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVM Zrt. támogatásait nem közpénzből, hanem saját forrásból fedezi, így az Infotv. 26. § (1) bekezdése rá nem vonatkozik.

Üdvözlettel,

MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

idézett részek megjelenítése

MVM ZRt., Magyar Villamos Művek Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Csatolva küldjük az igényelt adatokat.

Üdvözlettel,

MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

idézett részek megjelenítése